Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Poznańskie szkolenie obsługujących walne zabrania - 15.02.2019

Ponad 60 poznańskich działkowców  zebrało  się 13 lutego br.  w świetlicy  ROD Urodzaj w Poznaniu na naradzie przed kampanią  sprawozdawczo-wyborczą w rodzinnych ogrodach  działkowych.  Wytypowani  przez kolegia prezesów doświadczeni działacze  związkowi  czuwać będą  nad przebiegiem  walnych zebrań i pomagać będą w sprawnym ich przeprowadzeniu. Aby jednak móc  sprostać czekającym zadaniom już teraz u progu kampanii dyskutowano, jak przygotować się  do tego zadania.

Szkoleniową naradę przygotował Okręgowy Zarząd PZD wyposażając uczestników w materiały szkoleniowe i multimedialną prezentację. W toku narady poruszono tak ważne zagadnienia jak: omówienie prawidłowego przebiegu zebrania,  wzory niezbędnych dokumentów, rola obsługujących zebrania oraz nowe karty informacyjne dotyczące przebiegu  zebrania, wypełniane przez  obsługujących zebrania. Prawidłowy przebieg zebrania  omówił  wiceprezes  Okręgu Robert Klimaszewski. Referujący  przypominał konieczne ustalenia zawarte w wytycznych do zebrań,  znaczenie przestrzegania porządku obrad, konieczność  podejmowanych decyzji zgodnie  ze statutem PZD oraz zasady prowadzenia wyborów nowych władz ogrodów i delegatów na Zjazd Okręgowy. Przypomniał, że za ważne  można uznać  tylko takie zebranie, które  dokona wyboru nowych organów w ogrodzie. Na bieżąco  udzielano wyjaśnień i odpowiadano  na zadawane pytania. Zalecane przez Związek wzory dokumentów  walnego zebranie przedstawił prezes Okręgu  Zdzisław Śliwa. Przypomniał znane  i omówił nowe wzory dokumentów podkreślając znaczenie ich poprawnego sporządzenia. Wiele uwagi poświęcono dokumentom dotyczącym inwestycji ogrodowych, przedstawiono wzory uchwał w sprawie zadania inwestycyjnego, wniosku o dotację i wniosku  o pożyczkę z Funduszu Samopomocowego. Przedstawiono także wzory uchwał finansowych oraz jako zupełną nowość uchwałę dopuszczającą możliwość odpracowania części należnej opłaty ogrodowej,  podkreślając  fakultatywność jest stosowania.

Obok dbania przez obsługującego zebranie  o jego statutową poprawność do jego obowiązków będzie należało także zaprezentowanie działkowcom działania wyższych organów Związku na rzecz ich ogrodów, że szczególnym uwzględnieniem podejmowanych przez jednostkę krajową działań na rzecz ochrony praw i interesów działkowców I ogrodów.  Wiele pozytywnego dzieje się także  w Okręgu. Zaprezentowanie palety prowadzonych działań ma wykazać zasadność funkcjonowania w silnej  i prężnej organizacji, jaką jest nasz Związek. Przedstawiciele Okręgu,  a takimi są przecież obsługujący walne zebrania, powinni przekazać działkowcom ogrodów jak najwięcej ważnych i pozytywnych informacji. Dlatego też prezes Okręgu zwrócił uwagę  na dokonania Związku w minionym roku i prosił  by te informacje były  przekazywane podczas zebrań.  Na zakończenie  narady zaprezentowano nowy druk karty informacyjnej dokumentującej przebiegu zebrania. Jej wypełnienie przez obsługującego będzie bardzo przydatne  przy ocenie jakości i efektów odbytego zebrania.  Uczestnicy  narady żywo odbierali przekazane materiały i dzielili się swoimi doświadczeniami. Zgodnie  uznano, że narada była potrzebna i bardzo owocna.

TAD

Zdjęcia: Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio