Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem - 14.02.2019

W dniu 11 lutego br. w siedzibie Okręgu Śląskiego PZD odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP Panem Wojciechem Królem. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktualnego i ważnego tematu nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ale nie tylko.

Przypomnijmy, że obecnie w Sejmie RP trwają prace nad nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z wydanymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego. Poseł Wojciech Król jest jednym z członków komisji sejmowej pracującej nad projektem zmiany ustawy. Spotkanie w którym stronę PZD reprezentowało kierownictwo Okręgu stało się okazją do bezpośredniej wymiany zdań i argumentów na temat proponowanych nowych przepisów, które zagrażają Rodzinnym Ogrodom Działkowym.

Na wstępie Prezes Okręgu Józef Noski przedstawił rolę funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Śląsku i przywiązanie działkowców do swoich działek. Następnie Pan Poseł wysłuchał stanowiska przedstawicieli Okręgu Śląskiego w przedmiocie zagrożeń jakie płyną z projektu ustawy. Wskazano m.in. na niekorzystne zapisy dotyczące nadmiernej ochrony współwłaścicieli nieruchomości wywłaszczonych (lub ich spadkobierców) oraz niedopuszczalny zapis nadania aż 3-letniego terminu – od dnia wejścia w życie ustawy - na dochodzenie roszczeń przez osoby, co do których decyzje (umowy) w sprawie wywłaszczenia doszły do skutku ponad 20 lat wstecz.

W swojej wypowiedzi radca prawny Okręgu Pani Monika Deorowicz podkreśliła, że z zalecań samego Trybunału Konstytucyjnego wynika, że prawidłowa realizacja jego orzeczenia wymaga należytego wyważenia interesu prywatnego oraz interesu publicznego. Tymczasem można przyjąć, że przedstawiony projekt nowelizacji ustawy nijak ma się do interesu publicznego, gdyż nie wzięto pod uwagę zagrożeń likwidacji wielu ROD lub ich części, które powstawały na gruntach wywłaszczanych, a dzisiaj użytkowane są w dobrej wierze przez wielu działkowców. W tej kwestii Dyrektor biura Okręgu przedstawił wyniki niektórych postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz finansowe konsekwencje jakie będą spoczywać na barkach jednostek samorządu terytorialnego w przypadku likwidacji ROD.

Podniesiono także, że w procesie legislacyjnym ponownie pominięto, co należy uznać za ogromne zaniedbanie, konsultację treści projektu z Polskim Związkiem Działkowców. W konsekwencji brak jest w analizie skutków projektu uwzględnienia faktu, iż 19.01.2014 r. wprowadzona została Ustawa z dnia 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Tymczasem na mocy art. 75-76 tejże ustawy Polski Związek Działkowców uzyskał prawo użytkowania większości terenów Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, które teraz mogą zostać dotknięte postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Pan poseł wysłuchał z zaciekawieniem przedstawionych mu argumentów i obiecał pochylić się nad problemem. Na jego ręce zostały złożone: stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz stanowisko Okręgu Śląskiego PZD w tym samym temacie.

W dalszej części spotkania omówiono także temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielska – Białej, które zawiera niekorzystne zapisy dla ROD. Także w tym temacie Pan Poseł zobowiązał się, że podejmie interwencję. Zaproponował również swoją pomoc na inne problemy jakie spotykają ROD i PZD w swojej codziennej pracy.

 

Dyrektor Biura - Mateusz Macianty

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio