Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie delegacji OZM PZD z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem - 13.02.2019

11 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Przedstawicielom mazowieckich działkowców przewodniczył wiceprezes PZD Stanisław Zawadka oraz prezes Okręgu Mazowieckiego Krzysztof Podlewski.

Oprócz wiceprezesa Związku oraz prezesa Okręgu w skład delegacji weszli członkowie OZ – Lucyna Kowalewska oraz Witold Błachowicz, a także przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Halina Kamińska. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego towarzyszył Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych oraz Radosław Rybicki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM.

W czasie spotkania i dyskusji prezes Okręgu Krzysztof Podlewski przedstawił i omówił kilka kluczowych dla funkcjonowania ogrodów działkowych zagadnień, prosząc Marszałka Adama Struzika o pomoc i wsparcie w ich rozwiązywaniu. Szczególną uwagę zwrócił na działania samorządów miejskich, mających na celu zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, w których zmienia się przeznaczenie terenów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe na inne cele np. pod budownictwo mieszkaniowe, czy parki publiczne. Prezes OZ zaznaczył, iż szczególnie niebezpieczny dla ROD przebieg sytuacja ta może przybrać w Warszawie. Rozmawiano także na temat przedłużającej się od 2014 roku procedury regulowania stanów prawnych nieruchomości zajmowanych przez niektóre ogrody działkowe (także warszawskie), które powstały w latach 70 i 80-tych, a dotąd nie mają uregulowanej sytuacji prawnej.

Omawiany były także problem zgłaszania roszczeń przez osoby fizyczne i prawne do gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe w ramach szeroko pojętego procesu „reprywatyzacji”, obejmującego przypadki odzyskiwania nieruchomości przez spadkobierców poprzednich właścicieli po kilkudziesięciu latach korzystania z tych terenów (w dobrej wierze) przez działkowców. Problem ten dotyczy szczególnie ogrodów w Warszawie i Radomiu.

Ponadto, w dyskusji zwrócono uwagę na kwestię znacznego wzrostu kosztów funkcjonowania ogrodów działkowych na terenie całego Mazowsza, w wyniku niekorzystnych zmian prawodawczych. Chodzi przede wszystkim zniesienia w nowym Prawie wodnym zwolnienia rodzinnych ogrodów działkowych z opłat za wykorzystanie wód powierzchniowych i gruntowych, a także wprowadzanie przez dużą część gmin coraz wyższych ryczałtowych opłat za wywóz odpadów komunalnych z ogrodów działkowych w oderwaniu od faktycznej ilości odbieranych odpadów i bez uwzględnienia faktycznych kosztów wywozu odpadów z ogrodów.

W czasie spotkania poruszono również problem coraz większego skomplikowania przepisów prawnych, regulujących zasady prowadzenia działalności społecznej, co również wpływa bardzo niekorzystnie na ogrody na Mazowszu, powodując, że wiele osób wycofuje się z tej działalności – dotyczy to w szczególności wymagań biurokratycznych np. związanych z ochroną danych osobowych wprowadzonych w życie rozporządzeniem tzw. RODO. Co więcej, zwrócono uwagę na brak inicjatyw ze strony samorządów gminnych, prowadzących do wsparcia rodzinnych ogrodów działkowych w formie dotacji, pomimo tego, że możliwość taką przewidują przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jako przykład w tym aspekcie podano miasto Płock, które przewidziało w budżecie w 2018 r. dotacje dla ogrodów działkowych z tego miasta.

Marszałek Adam Struzik z zainteresowaniem i uwagą wysłuchał wszystkich zgłaszanych problemów i informacji. Zapewnił, iż każda z przedstawionych kwestii zostanie przeanalizowana i w ramach możliwych kompetencji Urząd Marszałkowski postara się pomóc działkowcom, kierując do odpowiednich instytucji pisma lub prośby wspierające sprawy działkowców. W odniesieniu do problemu i potrzeby ujmowania warszawskich ROD w powstającym Studium przestrzennym w Warszawie, Marszałek zapewnił, iż postara się odbyć osobiście rozmowę z Prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. Delegacja OZM PZD złożyła na ręce Marszałka Adama Struzika list poruszający najistotniejsze problemy działkowców na Mazowszu, jak i w samej stolicy.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio