Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia - 13.02.2019

STANOWISKO
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia


Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy po dokonanej analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami – (druk sejmowy nr 3108), uważa, że proponowane w nim rozwiązania są sprzeczne zarówno z porządkiem konstytucyjnym jak i interesem publicznym. Skierowany do Sejmu dokument po ewentualnym wejściu w życie, w praktyce spowoduje pogłębienie problemu potocznie zwanego „dziką reprywatyzacją”.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, jego celem jest:
1. Wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego; wyroku z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK
26/14), w którym stwierdził niekonstytucyjność art.136 ust 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz wyroku z dnia 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 39/15), w którym
stwierdził niekonstytucyjność art.136 ust 3 zdanie pierwsze ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
2. Wprowadzenie rozwiązań służących pewności stosunków prawnych.

Po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami stwierdzamy ich wadliwość w przepisach przejściowych. Zbyt długie opóźnienie wprowadzenia mechanizmu wygaszania roszczeń w stosunku do wszystkich sytuacji zaistniałych przed wejściem w życie ustawy a także rezygnacja z różnicowania rozwiązań z uwagi na czas, jaki upłynął od zaistnienia przesłanek do zwrotu nieruchomości, nie mają należytego uzasadnienia. Efektem tych błędnych propozycji będzie fakt, że wiele tysięcy działkowców stanie przed widmem reprywatyzacji. Gwałtownie wzrośnie liczba roszczeń „zwrotowych”. Zamiast zwiększenia pewności stosunków prawnych, nastąpi chaos w stanie właścicielskim gruntów publicznych. Zakwestionowane zostaną prawa setki tysięcy osób, a w przypadku działkowców wywłaszczenie z majątku na rzecz osób prywatnych.

Mając powyższe na względzie Okręgowy Zarząd Polskiego Związku działkowców w Bydgoszczy apeluje do Parlamentu o wprowadzenie zmian do przedłożonego projektu. Konieczne są poprawki w zakresie:
- usunięcia przepisów przewidujących preferencyjne traktowanie byłych właścicieli nieruchomości,
w stosunku do innych osób, których sprawy zostały rozstrzygnięte w oparciu o przepis uznany za
niekonstytucyjny – zachowanie stosowania art. 145a) KPA,
- zastosowania instytucji przedawnienia wobec najbardziej zadawnionych przypadków, upływ 30 lat
od zaniechania powinien być uznawany za okoliczność przesądzającą o utrwaleniu stanu
prawnego nieruchomości i w efekcie skutkować wygaśnięciem prawa do żądania zwrotu
nieruchomości nie stosując odroczenia wejścia w życie tego mechanizmu.

Uważamy, że wprowadzenie przedstawionych poprawek pozwoli na osiągnięcie równowagi pomiędzy postulatami ochrony prawa własności i stabilności porządku prawnego ale także zadość uczynią zasadzie równej ochrony praw majątkowych, której obecny kształt projektu uchybia.

Okręgowy Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio