Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Pierwsze w tym roku obrady Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej - 07.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. członkowie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców spotkali się na I w tym roku posiedzeniu. Zebranie otworzył Prezes Okręgu PZD – p. Piotr Gadzikowski, który we wstępie przywitał obecnych, a po wyborze komisji uchwał i wniosków, stwierdził prawomocność obrad.
W dalszej kolejności Prezes Okręgu PZD szeroko omówił zagadnienia poruszane na naradzie prezesów, dyrektorów biur i inspektorów ds. terenowo-prawnych oraz na posiedzeniach Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Skupił się w szczególności na zagrożeniach związanych z projektowanymi zamianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przedstawił zarówno uchwałę nr 3/XXVI/2019 KR PZD, jak i stanowisko KR PZD z dnia 24 stycznia w sprawie projektu nowelizacji w/w ustawy w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Zebrani przychylili się do przytoczonych zastrzeżeń podejmując własno stanowisko, wyrażające obawy do proponowanych zmian. Kolejną sprawą była analiza projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Po zapoznaniu się z opinią prawną, opracowaną przez Okręg, przyjęto stanowisko, stwierdzając, iż projekt nowelizacji nie spełnia potrzeb ROD oraz godzi w interes działkowców.

Kolejnym tematem były zmiany prawne polegające na zobowiązaniu wszystkich podmiotów do przesyłania wszelkich deklaracji do ZUS czy do Urzędów Skarbowych drogą elektroniczną, przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów, których nie posiadają ogrody samodzielnie prowadzące księgowość. Jednym z priorytetowych celów na terenie Okręgu stało się więc usprawnienie obsługi finansowo – księgowej ROD. W tym celu Okręgowy Zarząd podjął uchwałę o zobowiązaniu ogrodów, które nie weszły do tej pory we współpracę z Ośrodkami Finansowo – Księgowymi do zawarcia takich porozumień.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem w tym roku jest kampania sprawozdawczo – wyborcza w PZD. Okręgowa Rada postanowiła zwołać Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów na dzień 28 czerwca 2019 r. i na miejsce wyznaczona została Sala Mieszczańska przy ul. Wysokiej 10 w Toruniu. Podjęto także decyzję o zorganizowaniu rejonowych konferencji przedzjazdowych i w tym celu podzielono okręg na 10 rejonów wyborczych. Ustalony został klucz wyboru delegatów na zjazd przez walne zebrania ROD. W zależności od ilości działek w ROD ustalono wybór:
- ROD liczące do 170 działek – 1 delegat,
- ROD liczące od 171 do 300 działek – 2 delegatów,
- ROD liczące od 301 do 500 działek – 3 delegatów,
- ROD liczące od 501 i więcej działek – 4 delegatów,
Łącznie w Zjeździe będzie uczestniczyć 250 delegatów ROD z całego okręgu.


W dalszym ciągu odbywają się szkolenia z zarządami ROD oraz z księgowymi i skarbnikami dotyczące zwołania i przebiegu walnych zebrań. Wyznaczeni zostali obsługujący walne zebrania, z którymi ustalane są terminy zebrań. Wszystkie ROD otrzymały wsparcie w przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej, przygotowywani są również kandydaci do przyszłych organów.

W sprawach różnych Prezes Okręgu przypomniał o zgłaszaniu ROD, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze powstania. Prosił także o powoływanie przez Zarządy ROD nowych instruktorów SSI, służących wiedzą i doświadczeniem innym działkowcom. Zapowiedział zorganizowanie szkoleń i pokazów cięcia drzew owocowych w ROD. Przypomniał również o terminach składania wniosków o dotacje i o odznaczenia związkowe.

Zaprezentowana została zebranym świeżo dostarczona broszura pn. „Album projektów budynków dla zarządów ROD”, z których mogą skorzystać ogrody nie posiadające takich budynków.
W każdym z powyższych tematów toczyła się dyskusja.


Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio