Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Prezesów ROD w Częstochowie - 04.02.2019

W  dniu  28  stycznia  2019  roku  w  Domu  Działkowca  ROD  „Przyjaźń”  przy  ul.  Gronowej  w  Częstochowie  odbyła  się  narada  szkoleniowa  dla  Prezesów  rodzinnych  ogrodów  działkowych  naszego  okręgu.   Naradzie  przewodniczył  Prezes  Okręgu  Andrzej  Wosik. Prezes  Okręgu  złożył  uczestnikom  życzenia  noworoczne  i  zapoznał  z  porządkiem  narady. 

Zabierając głos Prezes Andrzej Wosik omówił aktualną sytuację ogrodów i Związku na która składają się następujące zagadnienia mające wpływ na ogrody działkowe i działkowców:
• przystąpienie przez Gminy do nowelizacji studium zagospodarowania miast.
• przystąpienie do opracowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.
• gospodarka odpadami - nowelizacja ustawy
• możliwości dotacji na realizowane zadania inwestycyjne.
• budowa biur dla potrzeb ogrodów.
• nowelizacja ustawy reprywatyzacyjnej.

Wszystkie tematy poruszone i zaprezentowane przez Prezesa są bardzo ważne gdyż decydują o dalszym funkcjonowaniu ogrodów działkowych. Przystępując do nowelizacji studiów uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania gmin próbuje się zmienić przeznaczenie gruntów na których prowadzi działalność PZD. Taka sytuacja występuje w Gdańsku gdzie radni postanowili o zmianie przeznaczenia gruntów w stosunku do 92 % ogrodów. W mniejszym stopniu zmiany takie dotyczą jeszcze Warszawy, Łodzi, Krakowa i kilku innych miast. Podobna sytuacja dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego, ustawy reprywatyzacyjnej czy gospodarki odpadami. Odpowiednie przygotowanie tych aktów może być wielkim zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania ogrodów dla przyszłych pokoleń.
Ważnym elementem wystąpienia Prezesa Okręgu było omówienie przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogrodach.

Zabierając głos Wiceprezes okręgu Grzegorz Tasarz przedstawił informację z pobytu na posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 24 stycznia 2019 roku gdzie głównymi tematami było reprywatyzacja, zmiany studium i planów zagospodarowania gmin, walne zebrania, nowelizacja ustawy śmieciowej. W swoim wystąpieniu wiceprezes podkreślił ważna rolę organów PZD w walce o zachowania ogrodów działkowych dla przyszłych pokoleń.
Prezes Okręgu Andrzej Wosik zaproponował przygotowanie podobnego wystąpienia z narady, które został przyjęte przez aklamację.

Dyrektor Biura omówił zagadnienia dotyczące realizacji inwestycji i remontów w ROD. Przypomniał o konieczności realizacji zadań zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 14/III/2015 roku w sprawie realizacji inwestycji i remontów. Ponadto przedstawił sprawy szkolenia dla nowych działkowców i opracowanego harmonogramu szkoleń na 2019 rok, komunikacji wewnętrznej - posiadanie @ ogrodowego, przypadających jubileuszy w ogrodach w roku 2019 oraz spraw wynikających z realizacji wytycznych unii europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych. W uzupełnieniu wypowiedzi Prezesa Okręgu uzupełnił materiał dotyczący kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ROD oraz wskazał na konieczność podjęcia kolejnych działań przez zarządy ROD do obrony ogrodów.

Główna księgowa zabierając głos omówiła sprawy finansowe kładąc szczególny nacisk na aktualne przygotowanie sprawozdawczości finansowej, wskaźników finansowych, oraz zasad wyliczania opłaty ogrodowej, energetycznej i wodnej. Ponadto omówiła sprawy wdrażania w życie programu DGCS PZD System w jednostkach organizacyjnych ROD, zwrotem tzw. opłaty inwestycyjnej, świadczeń wypłacanych w ROD, delegacji w ROD w terenie.

Prezes Okręgu omówił również sprawę konieczności powołania Ośrodka Finansowo-Księgowego dla potrzeb ROD. Jednak do tego potrzeba zgody ogrodów, które do tej pory mówiły o takiej potrzebie. Zgodnie z informacją na dzień narady taką wole potwierdziło jedynie 8 ROD. Jest to za mało, gdyż musimy zatrudnić osobę, wyposażyć biuro oraz utrzymać go. Takich kosztów te ogrody by nie udźwignęły. Dlatego oczekujemy na kolejne zgłoszenia.

W dyskusji poruszono sprawy dotyczące funkcjonowania OFK, porad prawnych dla Prezesów ROD, poboru wody ze studni głębinowych i konieczność ich dostosowania do wymogów nowego prawa wodnego, zmiany terminu narad na popołudniowe gdyż wiele osób pracuje.

Podsumowując naradę Prezes Andrzej Wosik podziękował uczestnikom za przybycie oraz aktywny w niej udział. Stwierdził, że zaproponowane rozwiązania będą rozpatrzone i sukcesywnie wdrażane w życie. Podkreślił, że duże zaangażowanie się szerokiego aktywu związkowego w działania związku jest podstawą jego dalszego dobrego funkcjonowania z pożytkiem dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w kraju.


Opracował:
Adam Więcławik

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.