Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Zakończenie sprawy roszczeniowej dotyczącej ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem - 31.01.2019

ROD "Pszczółka" w Wysokiem Mazowieckiem został założony w 1970 r. na terenie kilku działek geodezyjnych, w tym na terenie działki nr 385/8. Teren ROD został zagospodarowany przez działkowców na cele związane z ogrodnictwem.
W dniu 12 lutego 2001 r. do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem złożony został wniosek o zwrot nieruchomości (działki nr 385/8) wywłaszczonej pod budowę lotniska orzeczeniem o wywłaszczeniu i odszkodowaniu Prezydium WRN w Białymstoku nr SAA.II-5/98/51 z dnia 14 stycznia 1953 r. W dniu 16 lipca 2004 r., Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem wydało decyzję nr GN.7221-10/03/04 o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości z uwagi na fakt, iż stała się zbędna na cel wywłaszczenia. Jednocześnie decyzja zobowiązała właściciela do uiszczenia jednorazowo kwoty stanowiącej zwaloryzowane odszkodowanie powiększone o kwotę równą różnicy wartości nieruchomości ustalonej na dzień zwrotu. Decyzję tę potwierdził następnie Podlaski Urząd Wojewódzki Placówka Zamiejscowa w Łomży decyzją RR.III.77240-10/04 z dnia 21 września 2004 r.
Właściciele działki nr 385/8, od momentu wydania decyzji w przedmiocie zwrotu nieruchomości, nie byli w stanie zapłacić określonych w decyzji kwot zwaloryzowanego odszkodowania, które otrzymali wiele lat temu. Fizyczny zwrot nieruchomości, a co za tym idzie częściowa likwidacja ROD „Pszczółka”, były więc niemożliwe. Część ogrodu funkcjonowała więc na gruncie, do którego PZD nie mógł wykazać się żadnym tytułem prawnym. Na działce nr 385/8 o powierzchni 1,7592 ha znajdowały się 52 działki - 30 w całości i 22 w części.

Pod koniec 2017 roku Miasto Wysokie Mazowieckie nabyło prawo własności działki nr 385/8. W związku z powyższym, Okręg Podlaski zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie o przekazanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie na rzecz PZD. Wskutek tego wniosku, Rada Miasta Wysokie Mazowieckie, za pomocą Uchwały nr XLII/169/18 z dn. 9 lutego 2018 r., wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz PZD nieodpłatnego prawa użytkowania działki nr 385/8 na czas nieoznaczony.

Akt notarialny, na mocy którego PZD uzyskał prawo do zajmowanego przez siebie gruntu, został podpisany w dn. 28 stycznia 2019 r. W ten sposób sytuacja prawna ROD „Pszczółka” w Wysokiem Mazowieckiem została ostatecznie uregulowana, a kilkudziesięciu działkowcom, z 52 działek znajdujących się na wyżej wymienionej nieruchomości, zapewniono spokój i bezpieczeństwo ich dalszego użytkowania.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio