Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada dla prezesów zarządów i księgowych ROD - 25.01.2019

Okręg Łódzki PZD 21 stycznia 2019 r. spotkaniem w Skierniewicach z Prezesami Zarządów i Księgowymi z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z powiatów: skierniewickiego, łowickiego i rawskiego, rozpoczął cykl narad szkoleniowo-instruktażowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w  2019  r. Naradę przygotowały i poprowadziły Prezes Okręgu Izabela Ożegalska oraz Główna Księgowa Elżbieta Janiszewska-Jarząb. Ponieważ są to walne zebrania kończące kadencję, omówione zostały procedury związane z merytorycznym ich przygotowaniem i przeprowadzeniem. Podkreślano wielokrotnie ważność dokumentacji sprawozdawczo-wyborczej, podjętych uchwał oraz terminowość dostarczenia ich do Okręgu.

Spotkanie było okazją do zapoznania zebranych ze zmianami przepisów związkowych, w tym statutu i regulaminu ROD. W związku z tym m.in. omówione zostały zagadnienia związane z  możliwością odpracowania zaległości z tytułu opłat ogrodowych (§ 144 ust.5 statutu)  oraz Uchwała nr 5/XXV/2018 KR PZD z 05.12.2018 r. w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w ROD, która zastąpiła dotychczas obowiązującą uchwałę 36/2015 Prezydium KR PZD z 17.02.2015 w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród z tytułu pracy społecznej w ROD.

Oprócz przygotowanych tematów:
- inwestycje w ROD i realizacja programu budowy siedzib,
- czerpanie i wykorzystywanie dochodów z majątku PZD,
- usprawnienie funkcjonowania ROD, w tym zasadność wdrożenia i stosowania programu DGCS PZD System, przystosowanego do prawidłowego zarządzania Rodzinnym Ogrodem Działkowym, 
przedstawiony został nowy fundusz celowy – fundusz amortyzacyjny, przeznaczony na odtworzenie zużytej infrastruktury ogrodowej występującej w ewidencji środków trwałych stanowiących majątek ogrodu. Omówione zostały również propozycje źródeł jego finansowania, co było przedmiotem dyskusji.  

Z uwagi na dobór zaproszonych uczestników narady, omówione zostały rola i zdania księgowych w ROD, w tym zgodność z prawem podejmowanych przez zarządy decyzji, powierzanie prowadzenia księgowości osobom wykwalifikowanym, które zagwarantują prawidłową ewidencję zdarzeń gospodarczych w oparciu o przyjęte w Polskim Związku Działkowców zasady rachunkowości i zakładowy plan kont z uwzględnieniem specyfiki występujących w ROD PZD funduszy własnych. Podkreślono konieczność wzajemnej współpracy księgowych z zarządem i Okręgiem oraz wzajemną wymianę wiedzy pozwalającą prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową ROD. Omówiono również wyniki przeprowadzonych kontroli działalności zarządów ROD - najczęściej występujące błędy. Przedstawiono zasady przetwarzania danych osobowych w zakresie spraw finansowo-księgowych w ROD. Zaprezentowana tematyka posłużyła rekomendacji modułu finansowo–księgowego programu DGCS PZD System gwarantującego poprawność prowadzenia ksiąg ROD zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym również RODO.

Przedmiotem narady było również zwrócenie uwagi na rzetelność, prawidłowość, kompletność i terminowość sporządzanych sprawozdań finansowych. Przedstawione zostały zasady tworzenia preliminarzy finansowych umożliwiających realizację założeń planu pracy zarządu ROD oraz ustalania opłaty ogrodowej.

Zarówno Prezesi Zarządów jak i Księgowe ROD z nowo pozyskaną wiedzą będą mogli prawidłowo przygotować materiały sprawozdawczo-wyborcze i godnie przekazać  ROD nowo wybranym Zarządom.

Kolejne narady zgodnie z harmonogramem odbędą się w Piotrkowie Trybunalskim, Kutnie 
i Sieradzu.

E.JJ  

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio