Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Spotkanie noworoczne przewodniczących kolegiów prezesów - 07.01.2019

4 stycznia br. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Urodzaj” w Poznaniu odbyło się noworoczne spotkanie z Przewodniczącymi Kolegiów Prezesów z całego Okręgu. Spotkanie to jest już tradycją Okręgu, jak i okazją do złożenia życzeń na nowy rok. Uczynił to otwierając spotkanie Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa, który prowadził też całe spotkanie.

Program był bogaty i zawierał wszystkie najważniejsze zagadnienia z działalności związkowej Okręgu zarówno w minionym roku jak i plany na 2019 r. Podczas spotkania omówiono wiele ważnych zagadnień i przedstawiono zadania na kolejny rok. Prezes Zdzisław Śliwa podsumował działalność Kolegiów Prezesów ROD, podkreślił ich wartość i znaczenie oraz przypomniał, jakie zadania spoczywają na kolegiach zgodnie z uchwałą nr 417/2017 Prezydium KR PZD z dnia 14.11.2017 r.

  

Kolejno omówiono finanse PZD na 2019 r., przedstawiono uchwały w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej oraz w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i okręgu na rzecz ROD. Zarówno wysokość składki członkowskiej, jak i partycypacji nie ulega zmianie w porównaniu z rokiem ubiegłym, co wymaga od struktur dyscypliny finansowej i racjonalnego gospodarowania przysługującymi środkami.

Dużo uwagi poświęcono na naradzie problematyce inwestycji w ogrodach, w tym pozyskiwania środków na ten cel. Z satysfakcję odnotowano wzrost skali inwestycji w ogrodach okręgu oraz efekty pomocy zewnętrznej, głównie z budżetów gmin. Pomoc ta w 2018 r. wyniosła ponad 600 000 zł, co znacząco przyczyniło się do modernizacji infrastruktury ogrodowej.

Ważnym punktem spotkania było omówienie stanu wdrażania programu DGCS PZD System. Prezes Okręgu przedstawiał zalety programu oraz wskazywał na jego funkcjonalność oraz przydatność w bieżącej pracy zarządów ROD. W roku 2017 program zakupiło 58 ROD, a w 2018 15 ROD. Akces do zakupu programu na dzień dzisiejszy zgłosiło kolejne 13 ogrodów działkowych. Okręgowy Zarząd dołoży wszelkich starań, aby skutecznie promować program DGCS PZD System wśród pozostałych ROD, by przejść na ten nowoczesny system zarządzania ogrodami. W najbliższym czasie określone zostaną dyżury pracowników Biura, podczas których będzie można zapoznać się z programem.

Przedstawiono także stan regulacji gruntów wynikający z art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, aktualny stan wpisów tych regulacji do ksiąg wieczystych. Omówiono stan realizacji planów zagospodarowania ROD oraz przypomniano o konieczności zgłoszenia wolnych działek w ROD celem prawidłowego obliczenia opłaty partycypacyjnej najpóźniej do dnia 5 stycznia br. Poruszono temat pracy Ośrodka Finansowo-Księgowego w Okręgowym Zarządzie, a także wskazano na potrzebę utworzenia kolejnych ośrodków w terenie, w takich miejscowościach jak Września, Gniezno, Leszno czy Rawicz. Jest to ważne zadanie na następny rok, także ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

  

Ostatni punkt programu spotkania stanowiły wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD.

Kampania szkoleniowa aktywu Związku rozpocznie się w tym roku 21 stycznia. Szkolenia odbędą się we wszystkich kolegiach Okręgu, w 14 miejscowościach. W tym roku szkolone będą dwie grupy, pierwsza z nich to prezesi, wiceprezesi, sekretarze i przewodniczący komisji rewizyjnych, a druga to prezesi, skarbnicy, księgowi i przewodniczący komisji rewizyjnych. Będzie to najlepsza okazja dla zdobycia wiedzy, dlatego konieczne jest uczestnictwo w tych szkoleniach, a wiedza na nich zdobyta będzie procentować podczas tak ważnego wydarzenia w życiu Związku, jakim jest kampania sprawozdawczo-wyborcza. Przewodniczący kolegiów zostali tez poproszeni o zaproponowanie swoich przedstawicieli do obsługi zebrań, a Prezes Okręgu poinformował że w połowie lutego zostanie przeprowadzona narada osób, które będą zabezpieczać sprawny przebieg walnych zebrań.

Skrótowo podjęto też aktualne problemy z życia Związku, jak problem gospodarki odpadami komunalnymi oraz potrzebę monitorowania prac nad nową ustawą i zmianami cen odbioru odpadów przez spółki gminne, możliwe zagrożenia dla funkcjonowania ogrodów w świetle zmienianych przepisów prawa.

Przewodniczący komisji odznaczeń Zenon Brzozowski przedstawił także znowelizowane przepisy nadawania odznaczeń związkowych, w tym nowego odznaczenia „Za zasługi dla ROD”.

W końcowej części spotkania uczestniczył Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski. Prezydent podziękował działkowcom za ich pracę oraz złożył życzenia noworoczne. Przekazał też bardzo dobre wiadomości o przeznaczeniu w budżecie miasta Poznania kwoty 500 000 zł na wsparcie inwestycji w 2019 r. Zapowiedział również podjęcie kolejnych działań na rzecz ogrodów, uzgodnionych z kierownictwem Okręgu w sferze ochrony zdrowia oraz kultury w ROD. Nowym pomysłem jest zorganizowanie „białych weekendów” na terenie kilku większych ROD, podczas których lekarze i pielęgniarki będą prowadzić bezpłatne badania i udzielać porad potrzebującym działkowcom. Odbywać się będą też przedsięwzięcia kulturalne, koncerty w ogrodach, spotkanie z kulturą i inne.

  

Prezydent zwracając się do przewodniczących kolegiów spoza terenu Poznania zaoferował, że jest gotowy udzielić pomocy tym samorządom, które jeszcze nie dość skutecznie wspierają swoje ogrody, czasem nie wiedząc jeszcze, jak można to czynić. Prosił, by to przesłanie przewodniczący przekazali swoim burmistrzom i wójtom.

Prezes Okręgu serdecznie podziękował Prezydentowi za całoroczną współpracę i jej efekty pozytywnie odbierane przez środowisko poznańskich działkowców i życzył by władze miasta z powodzeniem pełniły swoją misję „pamiętając nadal o ogrodach”.

Po zakończeniu narady Prezydent wizytował nową siedzibę Okręgu, którą udało się pozyskać z zasobów komunalnych miasta. Wykonane prace wywarły na Gościu pozytywne wrażenie.

Opracowali: Agata Wróbel i Zdzisław Śliwa
Zdjęcia: Andrzej Górczyński

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio