Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rada Miasta Łodzi przeciwko działkowcom - 28.12.2018

Od dwóch lat, odkąd nastąpiło pierwsze wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Łodzi w rejonie alei Marszałków: Piłsudskiego i Śmigłego –Rydza oraz ulic: Milionowej, Kilińskiego, Fabrycznej i Przędzalnianej  działkowcy i PZD podjęli aktywne działania w celu zachowania na tym terenie istniejącego od 1955 roku Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Księży Młyn” w Łodzi. Już wtedy urzędnicy magistratu zdecydowali, że w miejscu istniejących 125 działek rodzinnych utworzona zostanie plaża i park. Przez ten czas na różne sposoby starano się storpedować te zamiary. Złożono liczne uwagi do projektu planu, uczestniczono w warsztatach zorganizowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną jak również głosowano w platformie Vox Populi. Głównym założeniem działkowców było rozwiązanie zakładające pozostawienie działek oraz urządzenie, przy pomocy środków budżetu obywatelskiego, terenu ogólnego ROD w taki sposób, aby stał się ogrodem otwartym, z którego będzie mogła korzystać cała społeczność lokalna. Przez ostatnie trzy lata prezes zarządu ROD „Księży Młyn” składała propozycje do budżetu obywatelskiego, planując wybudowanie pół kilometra alei pieszo-jezdnej, chodników, placu zabaw z wieloma urządzeniami zabawowymi, altany z grillem, stołem i ławkami, zakup betonowych stołów do gry w szachy, karty i ping-ponga, a także postawienie niezbędnych dla rekreacji ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci i sanitariatów. Szacunkowe koszty zadania określone zostały na około 1 mln. zł.  Oczywistym też było, że Miasto winno zadbać o tereny wokół stawu, przy którym położony jest ogród.

Wszystkie te, jak i inne działania nie przyniosły zamierzonego efektu.

W dniu wczorajszym, w porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Łodzi znalazł się punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu Łodzi, w którym od ponad 60 lat funkcjonuje dobrze zagospodarowany ROD „Księży Młyn”.  Mimo, iż  termin sesji został wyznaczony na dzień między świętem Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, na posiedzenie licznie przybyli działkowcy z tego ROD jak również członkowie Okręgu Łódzkiego PZD.  Przyszli, jak  w wystąpieniu w dyskusji prezes Okręgu Łódzkiego PZD I. Ożegalska podkreśliła, by ustrzec radnych przed pomyłką jaką jest zawarta w tym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego propozycja zamiany Rodzinnego Ogrodu Działkowego w park i plaże. Podkreśliła kwestię braku  zasadności wydatkowania kilkudziesięciu milionów złotych, które Miasto będzie zobowiązane przeznaczyć na odtworzenie ogrodu działkowego w nowej lokalizacji jak i wypłacenie odszkodowań działkowcom oraz PZD za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanym terenie w sytuacji, gdy przy znacznie mniejszych nakładach finansowych można upublicznić ogród, otwierając go na potrzeby społeczności lokalnej. Mówiła też o pozostającej do rozstrzygnięcia kwestii terenu zamiennego. Aby odtworzyć nowy ROD, Miasto już na etapie zmian w miejscowym planie winno przeznaczyć inny teren pod zieleń działkową. Tymczasem Miasto nie ma terenów zamiennych, na które mogłoby przenieść działkowców. Świadczą o tym losy tych działkowców, którzy od 9 lat czekają na wybudowanie ogrodu za zlikwidowany pod budowę Al. Unii Lubelskiej jak i tych pozbawionych działek pod budowaną trasę „Górna”.

W dyskusji także wypowiedziała się prezes zarządu ROD „Księży Młyn” Maria Dubilas. Przedstawiła liczne przedsięwzięcia dotychczas realizowane przez zarząd i działkowców na rzecz wspólnoty lokalnej, m.in. dni otwarte ROD dla okolicznych mieszkańców, współpracę z placówkami publicznymi w ramach edukacji ekologicznej, imprezy integracyjne dla działkowców, gości i mieszkańców osiedla. Przykłady te były kontrargumentem na wypowiedź radnego PiS Włodzimierza Tomaszewskiego, który nie uwierzył w fragment listu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego skierowanego do radnych a dotyczącego możliwości udostępnienia ogrodu dla zainteresowanych korzystaniem z niego w ramach realizacji koncepcji „ogrodów otwartych”. Prezes Dubilas przekonywała, jak wielkim dramatem dla działkowców jest likwidacja ogrodu.

Niestety radni jednomyślnie uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia likwidację 125 działek rodzinnych i budowę w tym miejscu parku i mikroskopijnej ogólnomiejskiej plaży.

     

Izabela Ożegalska

Prezes OZ Łódzkiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.