Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada informacyjno-szkoleniowa i spotkanie opłatkowe w Okręgu Elbląskim - 18.12.2018

12  grud­nia w udostępnionej przez Burmistrza Braniewa sali konferencyjnej Urzędu Miasta od­by­ła się narada informacyjno-szkoleniowa z prezesami i przewodniczącymi Komisji Rewizyjnych ROD zlokalizowanymi na terenie miasta i powiatu braniewskiego. Po jej zakończeniu odbyło się  spotkanie opłatkowe oraz szkolenie dla nowych działkowców dla działkowców z terenu miasta Braniewo .

Naradę szkoleniowo-informacyjną otwo­rzył I Wicepre­zes Okręgu Zygmunt Wójcik, który ser­decz­nie po­wi­tał przy­by­łych człon­ków Za­rzą­du, Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej oraz przedstawicieli Kolegium Prezesów Powiatu Braniewskiego z jego Przewodniczącym na czele Stanisławem Kanią, Prezesem Zarządu ROD „Katarzynki” w Braniewie.

Podczas 3-godzinnego szkolenia  Pierwszy Wicepre­zes Okręgu Zygmunt Wójcik omówił  m.in. aktualną sytuację w naszym stowarzyszeniu ogrodowym i Okręgu, dotyczącą wyborów samorządowych 2018, spraw organizacyjnych, inwestycji, wdrażania programu DGCS, wdrażania przepisów RODO, realizacji programu budowy siedzib, spraw związanych z OFK oraz zasady postępowania w zakresie rozliczeń PIT, pracy kolegiów oraz zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej  w 2019.

Następnie Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zbigniew Żyluk omówił podstawowe sprawy i problemy w zakresie działania ogrodowych komisji rewizyjnych. Na zakończenie narady odbyła się dyskusja dotycząca możliwości budowy siedzib oraz łączenia w tym celu ogrodów. W dyskusji poruszano przylany najczęstszych problemów w funkcjonowania ogrodów wynikających m.in. z przeprowadzanych kontroli.

Po zakończeniu narady odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, na które oprócz wyżej wymienionych osób funkcyjnych ROD za­pro­sze­ni zo­sta­li wybrani na radnych rady  miejskiej i powiatu  dział­kow­cy z Braniewa  i Fromborka oraz goście, w tym m.in. Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Barycki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Łukasz Korneluk.

Niespodziewanym, ale ważnym gościem naszego spotkania był Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, który wizytując samorządy postanowił odwiedzić również nas działkowców.

W swoim wystąpieniu poruszył wiele istotnych tematów społecznych, a także złożył nam życzenia świąteczne i noworoczne.

W trakcie tych spotkań uzyskaliśmy zapewnienie Burmistrza Braniewa o możliwości przekazania pomieszczenia w urzędzie miejskim dla miejscowych ogrodów, których przedstawiciele nie posiadają własnych siedzib, aby zabezpieczyć podstawową dokumentację i móc na bieżąco funkcjonować.  Podczas tego uroczystego spotkania I Wiceprezes Okręgu w swoim wystąpieniu powiedział, że w tej sprawie Okręg zwrócił się  już prawie do wszystkich samorządów, rad powiatowych, miejskich i gminnych z prośbą o wsparcie w zakresie inwestycyjnym, zapewnienia siedzib dla ogrodów, które ich na dzisiaj nie posiadają. Spo­tka­nie upły­nęło w miłej i ser­decz­nej at­mos­fe­rze.

Uczestnicy pod­kre­śla­li, że takie spo­tka­nia będą kontynuowane na różnych szczeblach, celem współdziałania w rozwiązywaniu problemów oraz służące integracji naszych środowisk.

W trakcie spotkania  połamano się opłatkiem  oraz złożono sobie życzenia świąteczne  i noworoczne a następnie przystąpiono do spożycia przygotowanej strawy świątecznej.

::

W kolejnej odsłonie gościnnego pobytu w braniewskim urzędzie I Wiceprezes Okręgu Zygmunt Wójcik wraz z instruktorem ds ogrodniczych biura okręgu Iwoną Morawską przeprowadzili planowe szkolenie dla nowych działkowców z braniewskich ogrodów.W szkoleniu wzięło udział blisko 23 nowych działkowców. Na zakończenie również z tym gronem podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Przed powrotem do Elbląga odwiedziliśmy również przebywającego w szpitalu Prezesa Okręgu Antoniego Dalaka. Podczas odwiedzin przekazaliśmy pozdrowienia świąteczne i noworoczne od wszystkich działkowców i naszych gości, życząc jednocześnie szybkiego powrotu do zdrowia.

Tekst i zdjęcia: ZW

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio