Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Spotkanie samorządów ogrodowych z Burmistrzem Miasta Żary - 17.12.2018

W środę, 12 grudnia 2018 r., z ini­cja­ty­wy Bur­mi­strza Mia­sta  Żary Da­nu­ty Madej od­by­ło się  w Żar­skim Ra­tu­szu spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców na czele z Pre­ze­sem OZ PZD Ma­ria­nem Pa­siń­skim oraz Prze­wod­ni­czą­cą Ko­le­gium Pre­ze­sów w Ża­rach - Zdzi­sła­wą Ka­spro­le­wicz. W spo­tka­niu udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le wszyst­kich 13 sa­mo­rzą­dów ogro­do­wych funk­cjo­nu­ją­cych na te­re­nie Żar.

Spo­tka­nie miało cha­rak­ter świą­tecz­ny i uro­czy­sty. Pod­su­mo­wa­no do­tych­cza­so­wą współ­pra­cę po­mię­dzy Mia­stem Żary a Pol­skim Związ­kiem Dział­kow­ców, która ma na celu roz­wój ro­dzin­nych ogro­dów dział­ko­wych oraz bi­la­te­ral­ne ko­rzy­ści, jakie wy­ni­ka­ją z ist­nie­nia na te­re­nie Mia­sta ogro­dów dział­ko­wych.

Pani Bur­mistrz omó­wi­ła do­tych­cza­so­wą dobrą współ­pra­cę z ogro­da­mi za­rów­no na po­zio­mie pro­mo­wa­nia stylu życia, jaki wiąże się z upra­wia­niem dział­ki w ROD, jak i roz­wo­ju nie­zbęd­nej in­fra­struk­tu­ry ogro­do­wej oraz po­zy­ski­wa­nia środ­ków na te przed­się­wzię­cia. Uczest­ni­czą­cy w spo­tka­niu Za­stęp­ca Na­czel­ni­ka Wydzia­łu In­fra­struk­tu­ry Tech­nicz­nej i Ochro­ny Śro­do­wi­ska UM Żary - Da­niel Ba­bu­la za­pre­zen­to­wał zgro­ma­dzo­nym Uchwa­łę z dnia 28.09.2018 r.  Rady Miej­skiej w Ża­rach w spra­wie okre­śle­nia trybu po­stę­po­wa­nia o udzie­le­nie do­ta­cji ce­lo­wej z prze­zna­cze­niem na przed­się­wzię­cia słu­żą­ce roz­wo­jo­wi ro­dzin­nych ogro­dów dział­ko­wych w mie­ście Żary oraz spo­so­bu jej roz­li­cza­nia i kon­tro­li. Pani Bur­mistrz oznaj­mi­ła, iż w bu­dże­cie Mia­sta za­re­zer­wo­wa­no na przy­szły rok  65 tys. zł na ten cel. De­kla­ra­cja ta zo­sta­ła przy­ję­ta grom­ki­mi bra­wa­mi.

Ko­rzy­sta­jąc z oka­zji Pre­zes OZ PZD prze­ka­zał na ręce Pani Bur­mistrz list gra­tu­la­cyj­ny wraz bu­kie­tem kwia­tów z oka­zji re­elek­cji.

Po­nad­to prze­ka­zał zgro­ma­dzo­nym bie­żą­ce spra­wy, ja­ki­mi zaj­mu­ją się obec­nie or­ga­ny okrę­go­we i kra­jo­we Pol­skie­go Związ­ku Dział­kow­ców, a także, przed­sta­wił wy­zwa­nia, jakie cze­ka­ją sa­mo­rzą­dy ogro­do­we w przy­szłym roku. Ży­cze­nia świą­tecz­ne i no­wo­rocz­ne zło­żył Pre­zes PZD Okrę­gu w Zie­lo­nej Górze Pan Ma­rian Pa­siń­ski.

Rafał Haw­ry­luk

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio