Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie opłatkowe zarządu ROD Żagań "Zacisze” - 13.12.2018

8 grud­nia w sie­dzi­bie za­rzą­du w ROD Żagań „Za­ci­sze” od­by­ło się ostat­nie po­sie­dze­nie Za­rzą­du w tym roku, po­łą­czo­ne ze spo­tka­niem opłat­ko­wym, na które za­pro­sze­ni zo­sta­li naj­bar­dziej ak­tyw­ni dział­kow­cy.

Po­sie­dze­nie Za­rzą­du otwo­rzył Pre­zes ogro­du Karol Woj­ty­siak, który ser­decz­nie po­wi­tał przy­by­łych człon­ków Za­rzą­du, Ko­mi­sji Re­wi­zyj­nej oraz dział­kow­ców dzię­ku­jąc jed­no­cze­śnie za za­an­ga­żo­wa­nie w pracy na rzecz ogro­du.

W dal­szej czę­ści swego wy­stą­pie­nia Pre­zes zło­żył ser­decz­ne ży­cze­nia świąteczno-no­wo­rocz­ne uczest­ni­kom spo­tka­nia, a za ich po­śred­nic­twem wszyst­kim dział­kow­com ży­cząc przede wszyst­kim dużo zdro­wia, speł­nie­nia ma­rzeń, cie­płej ro­dzin­nej at­mos­fe­ry przy świą­tecz­nym stole, a w Nowym 2019 Roku ob­fi­tych plo­nów. W tym mo­men­cie tra­dy­cyj­nie uczest­ni­cy spo­tka­nia po­ła­ma­li się opłat­kiem.

W trak­cie spo­tka­nia do­łą­czył do nas An­drzej Katarzy­niec Bur­mistrz na­sze­go mia­sta, który prze­pro­sił za spóź­nie­nie spo­wo­do­wa­ne oko­licz­no­ścia­mi od niego nie­za­leż­ny­mi. Za­bie­ra­jąc głos po­dzię­ko­wał za za­pro­sze­nie skła­da­jąc jed­no­cze­śnie ser­decz­ne ży­cze­nia świą­tecz­ne i no­wo­rocz­ne. W trak­cie swego po­by­tu żywo in­te­re­so­wał się pro­ble­ma­mi ogro­du za­pew­nia­jąc jed­no­cze­śnie, że w stycz­niu doj­dzie do spo­tka­nia z pre­ze­sa­mi wszyst­kich ża­gań­skich ogro­dów.

Spo­tka­nie upły­nę­ło w miłej i ser­decz­nej at­mos­fe­rze. Bio­rą­cy udział pod­kre­śla­li, że takie spo­tka­nia oraz z oka­zji dnia dział­kow­ca in­te­gru­ją „dział­ko­wą” spo­łecz­ność.

Szczę­śli­we­go No­we­go Roku!

 

Karol Woj­ty­siak

Pre­zes Za­rzą­du ROD Żagań „Za­ci­sze”

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio