Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada szkoleniowa Komisji Rewizyjnych i Zarządów ROD z Żor - 04.12.2018

28 listopada 2018 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Zarządów ROD z Żor. Szkolenie przeprowadziły: Irena Fijałkowska, członek OKR w Katowicach oraz Lucyna Cyrek, sekretarz Zarządu Okręgu Śląskiego.

Wprowadzeniem do szkolenia był ważny dla Polski i Polaków temat uroczystość „100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości". Na tą szczególną okoliczność w żorskich ogrodach działkowych zostały wywieszone Polskie i Związkowe flagi. Przedstawiciele zarządów i działkowcy licznie brali udział w marszach, pochodach, mszach świętych za ojczyznę oraz wielu innych inicjatywach lokalnych m.in. Żorskim Biegu Biało-Czerwonym czy też wspólnym śpiewaniu na rynku miejskim wraz z Voce Segreto, Magic Voice i Małą Sceną Piosenki pod dyr. Dagmary Świtacz i Andrzeja Marcińca. Za tą wspaniałą aktywność, za upamiętnienie jubileuszu i wspólne świętowanie naszej żorskiej ogrodowej braci na ręce zgromadzonych Lucyna Cyrek złożyła serdeczne podziękowania.

Kolejnym punktem narady było przekazanie każdemu zarządowi ROD kompletu dokumentów przygotowanych przez Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach w celu nabycia programu DGCS PZD System. Przedstawiono jego zalety oraz zachęcono do jego zakupu.

Jest to kompleksowy program wdrażany przez Krajowy Zarząd PZD i dedykowany Rodzinnym Ogrodom Działkowym składający się z modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-placowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe.

                         

Lucyna Cyrek przedstawiła akty prawne dotyczące zasad i funkcjonowania PZD:

  • Ustawę o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.
  • Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku.
  • Znowelizowany Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który jest już do pobrania w Delegaturze Rejonowej w Rybniku.


Zostały omówione wyniki kontroli ROD przeprowadzone przez zespół kontrolny Delegatury Rejonowej PZD w Rybniku. Przedstawione zostały wnioski pokontrolne z kontroli Delegatury Rejonowej przeprowadzonej przez OKR PZD w Katowicach, dotyczące dokumentacji z Walnych Zebrań w ROD.

Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach zapoznała uczestników z wytycznymi KKR do pracy Komisji Rewizyjnych (załącznik do Uchwały Nr 11/XVIII/2018 KKR PZD z dnia 01.10.2018 roku), z wytycznymi Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2019 roku dotyczące badania bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych za 2018 roku i preliminarzy finansowych ROD. Omówiła wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Śląskiego PZD w zakresie przeprowadzenia kontroli w ROD.

Wytyczne określają podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną ROD zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu ROD oraz Regulaminu Komisji Rewizyjnych.

Zgodnie z Regulaminem KR posiedzenie Komisji Rewizyjnej ROD odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na pół roku. Komisja rewizyjna ROD sporządza na dany rok kalendarzowy plan pracy. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który obejmuje w szczególności:

- miejsce i datę posiedzenia,
- przyjęty porządek posiedzenia,
- wykaz podjętych uchwał, których tekst stanowią załącznik do protokołu,
- listę osób uczestniczących w posiedzeniu.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej ROD podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz protokolant. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący w czasie jego nieobecności zastępuje go zastępca przewodniczącego. Komisje Rewizyjne ROD są niezależnym organem kontroli wewnętrznej Związku i posiadają statutowy obowiązek sprawdzenia jak Zarząd przestrzega w codziennych działaniach przepisy obowiązujące w Związku i prawo powszechnie obowiązujące, jak dba o interesy działkowców i jak gospodaruje funduszami ROD.Obowiązkiem Komisji jest poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem Prezesa, Sekretarza, Skarbnika ROD o terminie i zakresie kontroli. Przewodniczący powołuje zespół kontrolny złożony, co najmniej z dwóch osób. W dużych ROD wskazane jest by w kontroli brała udział cała Komisja. Podczas kontroli zespół musi mieć do dyspozycji przepisy:

  • Ustawę o ROD z 13. 12. 2013 r.,
  • Statut PZD,
  • Regulamin ROD,
  • Regulamin Komisji Rewizyjnych,
  • Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont stowarzyszenia ogrodowego PZD,
  • Uchwały dotyczące Funduszu Oświatowego PZD i Funduszu Rozwoju PZD.
  • Uczestnicy szkolenia zostali zachęceni do szukania materiałów: dotyczących Komisji stronie www.slaski-ozpzd.pl, w zakładce „Wzory dokumentów”, Komisja Rewizyjna.


Lucyna Cyrek
Irena Fijałkowska

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.