Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XIII posiedzenie Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu - 29.11.2018

26 listopada 2018 r. odbyło się XIII posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady uczestniczyły Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska oraz Z-ca Przewodniczącego Bronisława Mularczyk.

Głównymi tematami posiedzenia były:
-kampania sprawozdawczo-wyborcza w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego w 2019r.
-bezpieczeństwo na terenach ROD w latach 2017-2018
-realizacja regulacji stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art.75 i art.76 ustawy o ROD z dnia 13.XII.2013r.

Po otwarciu posiedzenia przez Prezesa Okręgu mgr Janusza Moszkowskiego zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego członka Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu - Bożeny Cegielskiej, która przez wiele lat pełniła również funkcję Prezesa ROD „Frezja”- laureata konkursu krajowego.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Czesław Warych, Tadeusz Minko, Krystyna Przychodna i Zdzisław Rak. Przygotowania do kampanii sprawozdawczo-wyborczej omówił Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski zwracając uwagę na Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD. Zwrócił uwagę na obowiązki Zarządu Ogrodu w zakresie zwołania i przygotowania zebrania ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów ujętych w Statucie PZD, w tym obowiązkowym wyłożeniu do wglądu dokumentów sprawozdawczych z działalności za rok 2018 oraz za kadencję oraz na przygotowania planu pracy na 2019 r. i programu na nową kadencję lat 2019-2022 r.

Prezes Okręgu podkreślił konieczność przygotowania przez ustępujący zarząd wszystkich niezbędnych projektów uchwał na walne zebranie oraz na przygotowanie i zaproponowanie kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej, którzy powinni stać na straży interesów i praw Polskiego Związku Działkowców i skupionych wokół PZD rodzinnych grodów działkowych. Kandydaci do nowych władz w ROD, jak stwierdził, powinni cieszyć się autorytetem, szacunkiem, wzorowym użytkowaniem działki, umiejętnościami i wiedzą, by godnie pełnić zaszczytne funkcje w organach Polskiego Związku Działkowców. Poinformował, że w dniach 7,8,10,11 grudnia br. odbędą się narady z prezesami ROD, których tematem będzie przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Stan bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego omówiła członek Okręgowej Rady- Dyrektor Biura OZ mgr inż. Ewa Gaicka przedstawiając RAPORT sporządzony w oparciu o pisemne informacje otrzymane od zarządów ROD. Poinformowała, że Raport odnosi się do udzielonych odpowiedzi na 20 zadanych pytań w sprawie stanu bezpieczeństwa na terenach ogrodów, podejmowanych działań i uzyskanych efektów. Raport zawiera również wnioski dotyczące przyszłych działań w celu poprawy bezpieczeństwa w ROD.

Prezes Okręgu odnosząc się do tematyki bezpieczeństwa podkreślił, że jest to zagadnienie niezwykle ważne, a celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i mienia działkowców oraz mienia Związku. Uważa, iż rezultatem posiedzenia powinno być podjęcie w tej sprawie istotnej uchwały. Prezes Okręgu stwierdził ponadto, że prezentując ten temat na posiedzeniu Okręgowej Rady wykonujemy również zalecenia zawarte w Uchwale nr 2 Krajowej Rady z dnia 26.04.2018 r. Poinformował także, że w dniach 23,27,28 listopada odbędą się narady prezesów ROD z funkcjonariuszami Policji z Komendy Miejskiej Policji oraz z funkcjonariuszami Komisariatów Policji Dzielnic Wrocławia.

W trzecim bloku tematycznym Prezes Okręgu przedstawił realizację w okręgu Wrocławskim zadań w zakresie regulacji stanu prawnego rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art.75 i art. 76 ustawy o ROD. Poinformował, że dzięki skutecznym działaniom Okręgowego Zarządu i Biura OZ Polski Związek Działkowców otrzymał już 81 decyzji głównie Prezydenta Wrocławia i Starostów Oleśnickiego i Trzebnickiego potwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania 428 ha, wykonując w ten sposób zadania objęte wnioskami w 93,12%

Prezes Okręgu podkreślił, że uzyskanie tak dobrego wyniku wymagało ogromnej pracy, wielu spotkań z władzami Wrocławia, szeregu skarg do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i wielu odwołań pozytywnie rozstrzygniętych przez SKO. Prezes Okręgu zwrócił uwagę, że dla wydania pozytywnych decyzji Biuro OZ zgromadziło i przekazało do Urzędu Miejskiego Wrocławia ponad półtora tysiąca dokumentów. Prezes Okręgu poinformował, że do uregulowania stanu prawnego pozostały tereny ogrodów o pow. 32 ha i wyraził nadzieję, że cały proces zostanie zakończony w 2019r.

W dalszej części posiedzenia członkowie Okręgowej Rady podsumowali Okręgowe Dni Działkowca, które odbyły się w dniu 8 września br. oceniając wysoką organizację uroczystości i podkreślając liczny udział przedstawicieli ogrodów.

Prezes Okręgu zreferował również projekt Regulaminu Okręgowej Rady, który został przyjęty, a w sprawach różnych poinformował o rezultatach wyborów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem wyboru członków PZD do rad miejskich i rad miejsko-gminnych oraz wyboru burmistrzów miast i gmin sprzyjających ogrodnictwu działkowemu i Polskiemu Związkowi Działkowców.

W dyskusji na posiedzeniu Okręgowej Rady udział wzięli: Zofia Zielińska, Krystyna Przychodna, Czesław Warych, Jerzy Karaś, Tadeusz Minko, Roman Grabczak, którzy zwrócili uwagę na raport o bezpieczeństwie, współpracę z Policją i Strażą Miejską oraz sukcesie jakim jest regulacja stanu prawnego ROD.
W trakcie obrad 4 działaczy PZD zostało odznaczonych odznaką „Za Zasługi dla PZD” z ROD „Rezeda”; ROD „Lotnik”, a 6 działaczy zostało odznaczonych złotą odznaką „Zasłużony Działkowiec” z ROD „Rezeda”; ROD „Jeżyny”; ROD „Cicha Dolina”; ROD „Lotnik”.

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przyjęła 7 uchwał, tj.
nr 1/XIII/2018 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego.
nr 2/XIII/2018 w sprawie realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego.
nr 3/XIII/2018 w sprawie realizacji zadań związanych z regulacją stanu prawnego terenów rodzinnych ogrodów działkowych w trybie art.75 i art.76 ustawy o ROD z dnia 13.XII.2013r.
nr 4/XIII/2018 w sprawie podsumowania obchodów Okręgowych Dni Działkowca.
nr 5/XIII/2018 w sprawie podsumowania przeprowadzonych w 2018r. okręgowych konkursów.
nr 6/XIII/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu.
nr 7/XIII/2018 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady.

mgr Janusz Moszkowski
Prezes Okręgowego Zarządu
Polskiego Związku Działkowców
we Wrocławiu

Fot: pixabay.com

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio