Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Toruńsko-Włocławska PZD - 31.10.2018

W dniu 29 października 2018 roku odbyło się III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców. Zebranie otworzył prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, który przywitał przybyłych członków Okręgowej Rady oraz przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusza Pączkowskiego, a także p. Łukasza Łukomskiego – przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD z Wydziału Prezydialnego.

Na wstępie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków oraz stwierdzono prawomocności obrad na podstawie listy obecności, frekwencja wyniosła 96,3%. W dalszej kolejności Prezes Okręgu PZD szeroko omówił zagadnienia poruszane na naradzie prezesów i dyrektorów biur oraz na posiedzeniach Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD.  Podkreślił działania PZD zmierzające do zmian ustawowych polegających m.in. na obniżeniu opłat ponoszonych przez działkowców za wywóz śmieci z terenów ROD, pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz uniknięciu podwyżek cen energii elektrycznej w ROD.

Podsumowane zostały uroczystości dożynkowe na terenie całego okręgu, przedstawiono również propozycje na przyszłoroczne okręgowe dni działkowca. Następnie został omówiony i zatwierdzony Regulamin Okręgowej Rady PZD, który wejdzie w życie po zarejestrowaniu przez Krajową Radę PZD.

Bardzo ważnym punktem było omówienie wyników kontroli przeprowadzanych przez biuro okręgu.  W ciągu niespełna roku skontrolowano ponad 11 % ROD w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD, zgodnie z przyjętymi przez OZ PZD planami kontroli, uzupełnionymi o „nagłe przypadki”, wynikające ze skarg czy też sygnałów o nieprawidłowościach finansowo – księgowych, przekazywanych przez OFK. Wyniki kontroli zostały przyjęte wraz z zaleceniami dla ROD przez Okręgowy Zarząd i przedstawione Członkom Okręgowej Rady. Ustalono, że dalsze kontrole są niezbędne dla rzetelnego zobrazowania funkcjonowania organów ROD i pomocy w prawidłowym zarządzaniu ogrodami działkowymi – zgodnie z obowiązującym prawem ogólnym i wewnątrzzwiązkowym. Z tego powodu w zaleceniach dla ROD – stałym punktem jest wprowadzenie programu organizacyjno – księgowego jakim jest dedykowany dla Związku program komputerowy - DGCS PZD System i przeniesienie księgowości do Ośrodka Finansowo – Księgowego PZD, co dla wielu ROD jest dużo tańszym i pewniejszym rozwiązaniem, niż zlecanie prowadzenia księgowości zewnętrznym biurom i księgowym.

Jednym z priorytetów w działaniach okręgu jest promocja i rozpowszechnianie programu organizacyjno – księgowego DGCS PZD System. Zarówno biuro Okręgu, jak i ponad połowa ROD z naszego terenu działania pracuje już na programie DGCS. Kolejne ogrody zakupują licencje, a Okręg przeprowadza szkolenia z obsługi programu oraz udziela pomocy w zakupie sprzętu komputerowego.

Wyposażanie ROD w sprzęt komputerowy jest niezbędne zarówno ze względu na obowiązujące przepisy RODO, ale też jest ściśle powiązane z koniecznością budowy i adaptacji siedzib dla zarządów ROD. W tym zakresie inspektor ds. inwestycji -Jerzy Jurgielski przedstawił zebranym postęp w realizacji programu budowy siedzib w Okręgu Toruńsko – Włocławskim. Główna księgowa – Maria Dąbrowska podsumowała natomiast przyznane dla ROD dotacje na inwestycje i remonty w ROD, a także sytuację finansową okręgu. Zebrani dyskutowali o propozycjach wysokości partycypacji na zarządzanie w 2019 roku. Co prawda pojawiały się głosy o konieczności podniesienia tej opłaty, ale uznano ostatecznie, iż z racji zbliżających się wyborów do organów PZD – lepiej będzie pozostawić opłatę partycypacyjną na obecnym poziomie.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem, czekającym nas w przyszłym roku będzie kampania sprawozdawczo – wyborcza w PZD, do której przygotowania na szczeblu krajowym - już się rozpoczęły. Opracowane i przyjęte przez Krajową Radę PZD zostały nowe wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD wraz z drukami, które trafią do wszystkich ogrodów jako kompendium wiedzy i przewodnik ułatwiający przygotowanie i przeprowadzenie zebrań. Temat ten szczegółowo omówił przedstawiciel Jednostki Krajowej oraz zastępca Dyrektora Biura, która była członkiem zespołu roboczego PZD w tej sprawie.

W kolejnym punkcie programu przeanalizowane zostały wyniki wyborów samorządowych, a dla kolegiów prezesów ROD postawiono zadania nawiązania kontaktów z nowo wybranymi władzami lokalnymi.

Na zakończenie obrad przyjęto Apel w sprawie 100-lecia niepodległości Polski oraz Apel w sprawie przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych w ROD.

 

 

Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio