Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. - 08.10.2018

INFORMACJA

z narady zorganizowanej w dniach 2-3 października 2018r.

przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących

Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD.

 

 

W dniach 2-3 października 2018 roku w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. W naradzie wzięli także udział członkowie KKR PZD niebędący członkami okręgowych organów kontrolnych jednostek terenowych PZD.

Na zaproszenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w pierwszym dniu narady gościem był Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który szczegółowo przybliżył uczestnikom aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku. Szczególną uwagę poświęcił zbliżającym się wyborom do samorządów terytorialnych uznając, że oddanie głosu przez każdego działkowca bez względu na wyznawany światopogląd jest nie tylko jego obowiązkiem obywatelskim, ale także obowiązkiem związkowym. Zwrócił uwagę, że od tego ilu nas działkowców będzie w organach samorządu terytorialnego zależeć będzie możliwość finansowego wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Uznając, że Polski Związek Działkowców jest apolityczną społeczną, pozarządową organizacją należy pamiętać, że nie oznacza to, iż nie interesuje się tym, co się dzieje w naszym otoczeniu, wprost przeciwnie - Związek powinien aktywnie uczestniczyć w wyborach prezentując swoje problemy i bolączki, w których rozwiązaniu samorządy mogłyby pomóc w większym niż dotychczas zakresie. Prezes podkreślił, że każdy działkowiec powinien czynnie uczestniczyć w wyborach, szczególnie w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, traktując obowiązek oddania głosu w wyborach, jako patriotyczny.

Kolejnym tematem poruszonym w wystąpieniu była sprawa zasad wynagradzania członków organów PZD. Tematyka ta jest przedmiotem prac specjalnie powołanej przez Krajowy Zarząd PZD komisji, która zasięga opinii Okręgowych Zarządów PZD. Prezes PZD zaapelował do uczestników narady o przesłanie do jednostki krajowej PZD uwag i propozycji formułowanych przez Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD lub ich członków. Wystąpienie Prezesa spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników narady.

Referowaniem poszczególnych bloków tematycznych w pierwszym dniu odbywanej narady zajmowali się członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz pracownicy biura jednostki krajowej PZD:

- Dyrektor Biura Prawnego PZD rp. Bartłomiej Piech szczegółowo i w bardzo przystępny sposób omówił ochronę danych osobowych w PZD oraz zadania w tym zakresie dla jednostek zarządzających oraz komisji rewizyjnych wszystkich szczebli organizacyjnych Związku. Poinformował, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem a następnie opublikowaniem Przewodnika RODO w ROD, gdzie w czytelny i bardzo przystępny sposób zostanie omówiona problematyka RODO. Z dużym zadowoleniem uczestnicy narady przyjęli tą decyzję, bowiem w przejrzysty i czytelny sposób pomoże członkom statutowych organów zapoznanie się i prawidłowe stosowanie w codziennej działalności.

- Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD rp. Tomasz Terlecki szczegółowo omówił sprawę działalności gospodarczej w ROD oraz zasady obowiązujące w zakresie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD przez Rodzinne Ogrody Działkowe. Przestrzegał i apelował o zaprzestanie prowadzenia  działalności niezgodnej z przepisami wewnątrzzwiązkowymi i prawem powszechnie obowiązującym, bowiem dalsze takie prowadzenie może doprowadzić do nieprzyjemnych skutków finansowych dla ogrodów nakładanych przez organy podatkowe.

- I Zastępca Przewodniczącej KKR Bogusław Dąbrowski omówił znowelizowany przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD i wprowadzony w życie z dniem 1 września 2018 roku Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD odnosząc się zwłaszcza do wprowadzonych do niego zmian. Podając przykłady, z jakimi spotyka się Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie prowadzonych kontroli dokonał również omówienia problematyki przestrzegania Statutu PZD przez Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w działalności tego statutowego organu w jednostkach terenowych. Przypomniał o obowiązku bezwzględnego stosowania i przestrzegania prawa wewnątrzzwiązkowego i prawa powszechnie obowiązującego nie tylko przez Przewodniczących, ale także przez wszystkich członków organu kontrolnego jednostek terenowych PZD.

- Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD szczegółowo omówiła czekające w 2019 roku zadania pionu rewizyjnego związanego przede wszystkim z zakończeniem obecnej kadencji. Przedstawiła członkom narady wnioski wynikające z przesłanych przez Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD sprawozdań ze swojej działalności w 2017 roku. Stwierdziła, że niektóre sprawozdania były bardzo lakoniczne i zaapelowała, aby w przygotowywanych sprawozdaniach z działalności w latach 2015-2019 omówić bardziej szczegółowo wszystkie aspekty podejmowanych działań, bowiem będą one przedmiotem dyskusji i podejmowanych decyzji na przyszłorocznych Okręgowych Zjazdach Delegatów PZD. Omówiła prowadzone kontrole skarg przez Okręgowe Komisje Rewizyjne w ROD i Okręgach PZD na polecenie KKR PZD przedstawiając wnioski z nich wynikające. Odniosła się również do skarg i zażaleń wpływających od członków Związku do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzając, że postawa niektórych Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych ROD, Okręgowych Zarządów PZD i Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w wyjaśnianiu skarg winna ulec zdecydowanej poprawie, bowiem skutki zaniechania statutowych działań są szkodliwe dla Związku.

Wszyscy referujący poszczególne tematy odpowiadali również na pytania uczestników narady.

W drugim dniu narady członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz pracownicy biura jednostki krajowej PZD dokonywali omawiania kolejnych bloków tematycznych:

- Główna Księgowa jednostki krajowej PZD Mirosława Marks szczegółowo odniosła się i przedstawiła stan wdrażania komputerowego programu finansowo-księgowego DGCS System PZD dla ROD. Stwierdziła, że w świetle pozytywnych ocen wpływających od ROD już korzystających z tego programu w pełni spełnia on oczekiwania Zarządów ROD, tworząc możliwość w sposób łatwy, przejrzysty i czytelny prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem ROD. Wraz z wdrożeniem programu skończy się era żmudnego, ręcznego sporządzania wielu wymaganych dokumentów, które po wprowadzeniu danych do programu będą generowane automatycznie. Uczestnicy narady stwierdzili, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby w całym Związku objąć tym programem wszystkie Zarządy ROD.

Odniosła się również do funkcjonowania w Związku Ośrodków Finansowo-Księgowych, których zasady tworzenia i prowadzenia zawarto w Uchwale Nr 302/2018 Krajowego Zarządu PZD z dnia 26 lipca 2018 roku. Istniejące i nowo powoływane OFK mają na celu zapewnienie Rodzinnym Ogrodom Działkowym prawidłowe realizowanie Zasad Rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD oraz prowadzenie ewidencji księgowej i gospodarki finansowej ROD, zgodnie z przepisami prawa Związkowego i powszechnie obowiązującego. Przekazanie przez Zarządy ROD prowadzenia spraw finansowo-księgowych przez OFK na dzisiaj jest gwarancją zapewnienia pełnej obsługi ROD w w/w zakresie. Te ogrody, które już korzystają z usług świadczonych przez OFK wiedzą, że służą one także doradztwem i pomocą przy rozwiązywaniu wielu problemów z dziedziny finansowo-księgowej.

Uczestnicy narady z całą stanowczością stwierdzili, że wciąż zmieniające się przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają nowe, trudne obowiązki, chociażby wynikające np. z RODO. Powodują one, że Zarządy ROD często stają przed dylematem jak sprostać wszystkim zadaniom, uniknąć błędów i odpowiedzialności. Dlatego też uznano, że w całym Związku należy dążyć do prowadzenia spraw finansowo-księgowych ROD przez OFK a niebagatelną rolę w tym zakresie spełniają zwłaszcza Komisje Rewizyjne ROD, które doskonale znają koszty prowadzenia księgowości często przez przypadkowe osoby. Wynagrodzenia wypłacane księgowym w ROD lub podmiotom zewnętrznym są niewspółmiernie wyższe niż ponoszony roczny koszt obsługi przez OFK i to jest koronny argument dla zawierania porozumienia między Zarządem ROD a OFK.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach, w Szczawnie Zdroju, w Poznaniu, w Rzeszowie i w Kaliszu podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania na terenie ich Okręgów Ośrodków Finansowo-Księgowych i płynących z tego ewidentnych korzyści. 

- Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Roman Żurkowski szczegółowo przedstawił wyniki prowadzonych przez Zespoły Kontrolne KKR PZD kontroli w ROD i Okręgach PZD. Posiłkując się przykładami z tych kontroli przedstawił szereg negatywnych działań podejmowanych w zakresie spraw statutowych, finansowych czy prowadzonych inwestycji oraz remontów przez Zarządy ROD czy też Okręgi PZD.

Kierownik Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD Zofia Rut – Skórzyńska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Jednostki Krajowej PZD Mariola Kobylińska i Główna Księgowa Jednostki Krajowej PZD Mirosława Marks uzupełniły wystąpienie poprzednika apelując o pełne przestrzeganie prawa związkowego i prawa powszechnie obowiązującego.

Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD zwróciła się do uczestników narady, aby przysyłali swoje uwagi i sugestie dotyczących przygotowywanych wytycznych i formularzy do odbywania Walnych Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych członków PZD w ROD w 2019 roku. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku poinformował, że w Okręgu Pomorskim zostanie dla obsługujących WZSW przygotowany druk informacji, w której będzie musiał wpisać wszystkie uchwały podjęte w jego obecności. Taka decyzja jest spowodowana faktem, iż czasami występują różnice pomiędzy przekazywanymi przez Zarządy ROD kserokopiami podjętych uchwał a tymi, których wykaz znajduje się w informacji obsługującego WZSW.

Uczestnicy narady uznali, że wobec tego wskazanym byłoby wydanie przez JK PZD takie druku obowiązującego w całym Związku.

- Uchwalone przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniu 1 października 2018 roku Tezy dla pionu rewizyjnego PZD w 2019 roku omówił I Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Bogusław Dąbrowski a Wytyczne dla pionu rewizyjnego PZD w 2019 roku przedstawił Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Roman Żurkowski.

- Podsumowania dwudniowej narady dokonała Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt, która:

* podziękowała uczestnikom za udział w naradzie i aktywną dyskusję nad poszczególnymi tematami,

* stwierdziła, że otrzymane Tezy oraz Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Działkowców na 2019 rok zostaną w pełni zrealizowane.,

* wyraziła przekonanie, iż pion rewizyjny PZD w przyszłym roku dołoży wszelkich starań, aby Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze członków PZD w ROD oraz Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD zostały przygotowane oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w PZD porządkiem prawnym.,

* zaapelowała do uczestników narady, aby w przyszłej kadencji członkami organów kontrolnych wszystkich szczebli organizacyjnych zostali członkowie PZD posiadający przede wszystkim wiedzę przy wypełnianiu często trudnych i niezbyt wdzięcznych obowiązków.

 

 

Przewodnicząca

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

inż. Maria Fojt

 

                             

 

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.