Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Lublin z przedstawicielami lubelskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 25.06.2018

W dniu 18 czerwca 2018 r. w Trybunale Koronnym na lubelskim Starym Mieście odbyło się kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka z Członkami Zarządów oraz Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych położonych w granicach miasta.

Okręg PZD w Lublinie był reprezentowany przez Prezesa OZ, radcę prawnego, dyrektora Biura Okręgu oraz Członków Okręgowej Rady PZD w Lublinie.

Uczestnikami spotkania byli również dyrektorzy Departamentów i Biur Urzędu Miasta, którzy na miejscu udzielali odpowiedzi na zadawane pytania i  rozstrzygali wszelkie zgłaszane problemy.

Prezydent Miasta Lublin rozpoczynając spotkanie nawiązał do opracowywanegoStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru całego miasta i po raz kolejny zapewnił, że ogrody działkowe w mieście Lublinie są i będą. Nie ma zagrożenia dla przyszłości ogrodnictwa działkowego w Lublinie.

Nie ma powodu,  by nie wierzyć Panu Prezydentowi. Z przedstawionych informacji jasno wynika, że zapisy opracowywanego studium będą zgodne z oczekiwaniami Związku. Słowa Pana Prezydenta zebrani przyjęli z radością i ogromną ulgą, że pojawiające się nieprawdziwe informacje budzące w naszym działkowym środowisku niepokój nie znalazły potwierdzenia. Obecni na spotkaniu członkowie Zarządów ROD : „Podzamcze”, „Robotnik”, „Nasza Zdobycz” oraz „Młynarz” w Lublinie z nieukrywaną radością przyjęli przedstawione wyjaśnienia odnoszące się bezpośrednio do planów zagospodarowania naszego miasta i złożone gwarancje co do stosownych zapisów planistycznych w studium.

Istnieje duża szansa na rozwój ogrodów działkowych w naszym mieście. Władze miasta rozważają kupno ziemi poza granicami miasta  w kierunku północnym na której mogą być zlokalizowane ogrody działkowe. Ponadto poszukiwane są możliwości powiększenia funkcjonujących już ogrodów o teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie. Rozważany jest również pomysł tworzenia infrastruktury przez ogród.

Wśród omawianych spraw i problemów dużo miejsca zajęły zagadnienia związane z regulacją stanu prawnego gruntów na podstawie art. 76 i 75 ustawy o rod, roszczenia do gruntów na których zlokalizowane są ogrody, remonty dróg dojazdowych do ogrodów, zapewnienie porządku na terenach przylegających do ogrodów oraz dotacje celowe na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej.

Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem UM zapewnił, że przy załatwianiu konkretnych spraw uwzględniany jest interes Polskiego Związku Działkowców. Składane są skargi kasacyjne od niekorzystnych wyroków w sprawie roszczeń.

W dyskusji zwrócono również uwagę na dobrą współpracę ze Strażą Miejską, która zaowocowała zwiększeniem bezpieczeństwa w ogrodach.

Działkowcy podziękowali Prezydentowi Miasta Lublin za pozytywne załatwienie spraw zgłoszonych na poprzednim spotkaniu m.in. dotyczących remontu dróg dojazdowych do ogrodów, wydania decyzji potwierdzających prawo użytkowania gruntu rod oraz uwzględnienie wniosków złożonych w drugim wyłożeniu studium.

Spotkanie w Trybunale Koronnym przebiegło podobnie jak w miesiącu styczniu br. w atmosferze pełnego zrozumienia dla problemów ogrodnictwa działkowego oraz  potwierdziło dotychczasową dobrą współpracę z władzami miasta.

Na zakończenie uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się po zakończeniu sezonu działkowego. Prezydent Miasta Lublin zapewnił, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba to zawsze znajdzie czas na spotkanie z aktywem lubelskich ogrodów.

 

Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio