Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Koszalinie - 18.06.2018

W dniu 6 czerwca obradowała Okręgowa Rada PZD w Koszalinie. Było to już XIV posiedzenie plenarne organu kolegialnego okręgu PZD w Koszalinie.  Tematyka obrad dotyczyła w szczególności oceny sytuacji w okręgu w kontekście odbytej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych, wdrażania nowych przepisów ochrony danych osobowych RODO, realizacji zadań w zakresie Otwartego Programu Rozwoju ROD czy Programu budowy siedzib dla zarządów ROD, które takich siedzib nie posiadają.

Dokonano również oceny zbiorczych sprawozdań finansowych ROD za 2017 rok oraz preliminarzy na 2018 rok.  Obradom przewodniczył Prezes Okręgu Marian Sekulski, który zapoznał uczestników posiedzenia ze stanem realizacji dotychczasowych zadań  oraz nakreślił najważniejsze przedsięwzięcia do realizacji w następnym kwartale. Wiceprezes Okręgu zapoznał zebranych z realizacją Otwartego Programu rozwoju ROD, przedstawił ogólne założenia do Programu Budowy siedzib dla zarządów ROD oraz kwestie związane z ochroną danych osobowych. Sekretarz Okręgu posumowała walne zebrania podkreślając fakt, ze nastąpiła nieznaczna poprawa szczególnie w przekazywanych dokumentach do OZ.

Główna Księgowa Okręgu przedstawiła zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2017 rok i preliminarze na 2018 rok a Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej zaprezentowała protokół z badania przedmiotowych sprawozdań. Uczestnicy dyskusji podkreślali złożoność realizowanych żądań,   wskazywali na wzrost biurokratycznych czynności, których w ogrodach nie ma kto realizować co powoduje, że obecni członkowie zarządów ROD nie są zainteresowani dalszym działaniem w strukturach zarządów ROD. Zaprezentowany projekt regulaminu ROD nie został przyjęty pozytywnie z powodu nie uwzględnienia zgłaszanych wniosków. Zebrani przyjęli uchwały wynikające z porządku obrad akceptując tym samym zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2017 rok i preliminarze na rok 2018.

R.N

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.