Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Okręgu Poznańskiego PZD - 15.06.2018

Okręgowa Rada Okręgu Poznańskiego PZDobradowała 12 czerwca na trzecim w bieżącym roku posiedzeniu.  Przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz zbiorczych preliminarzy wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu na 2018r. były głównymi punktami porządku obrad. Realizując ten punkt Rada Okręgowa zatwierdziła przedstawione przez główną księgową Okręgu Sylwię Marciniak i zaopiniowane przez przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej dokumenty. Warte odnotowania jest, że sprawozdanie finansowe zawierało dane ze wszystkich 291 rodzinnych ogrodów działkowych, które wcześniej na swoich walnych zebraniach zatwierdziły bilanse swoich ogrodów za 2017r. i zaplanowały przychody i wydatki na 2018r. Zauważono wzrost kosztów funkcjonowania ogrodów, co wynika nie tylko ze wzrostu planowych wydatków wynikających ze wzrostu cen, ale także z konieczności wnoszenia nowych opłat ustanawianych postanowieniami organów administracyjnych, jak np. opłaty wodne i koszt wywozy odpadów komunalnych powiększony o konieczność zakupu lub dzierżawy kontenerów na odpady zielone. Z satysfakcja dostrzeżono tez wzrost wydatków na ogrodowe inwestycje, co będzie służyć w pierwszej kolejności działkowcom korzystających z ogrodów. Ta tendencja utrzyma się także w 2018r. tym bardziej, że sprzyjać inwestycjom będzie korzystanie ze środków pozyskiwanych z samorządów, które w coraz większym stopniu starają się pomagać ogrodom. Zdecydowana większość ogrodów zakończyła rok 2017 z dodatnim wynikiem finansowym, co świadczy o racjonalnym planie i mądrym gospodarowaniu pozyskanym z wpłat działkowców środkami. Zwrócono jednak uwagę, że 40 ROD zakończyło rok z ujemnym wynikiem finansowym. Przyczyny takiego wyniku będą zbadane przez Okręgowy Zarząd i wydane zostaną stosowne zalecenia do wykonania, by zminimalizować powstałe skutki niedoborów.

Ponieważ sprawy finansowe Okręgu bezpośrednio wynikają z zakończonej kampanii sprawozdawczej w ROD, nie mogło w porządku obrad zabraknąć jej podsumowania i oceny. Sprawozdanie z kampanii przedstawiła dyrektor biura OZ Agata Wróbel informując o odbyciu we wszystkich ogrodach walnych zebrań i ich obsłużeniu przez przedstawicieli Okręgu. Oceniając przebieg kampanii stwierdziła, że przebiegała sprawnie i odbywała się z poszanowaniem przepisów związkowych. Odnotowano tylko jeden wniosek o unieważnienie walnego zebrania, który po rozpatrzeniu przez Okręgowy Zarząd został oddalony i kilka uchwał podjętych przez walne zebrania, które musiały być uchylone przez organ nadrzędny. Pomimo, że frekwencja na walnych zebraniach tradycyjnie,niestety, nie była wysoka, warty odnotowania jest fakt, że w 10 ogrodach zebrania odbyły się w pierwszym terminie przy obecności ponad połowy uprawnionych działkowców. Rada Okręgowa w podjętej uchwale odniosła się do przebiegu kampanii i złożyła podziękowanie zarządom rodzinnych ogrodów działkowych za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie kampanii, działkowcom uczestniczącym w zebraniach za właściwą postawę nacechowana odpowiedzialnością za swój ogród oraz osobom, które z ramienia Okręgu prowadziły obsługę zebrań za zaangażowanie i poświęcony czas z pożytkiem dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Okręgu.

Ze spraw związkowych tradycyjnie poruszanych na posiedzeniu Rady warto odnotować przedstawienie przez wiceprezesa OZ i członka Rady Krajowej Roberta Klimaszewskiegoaktualnych spraw Związku, w tym omówienie prac nad nowelizacją Regulaminu ROD, podsumowaniu pierwszych narad prowadzonych w Okręgu związanych z wejściem w życie rozporządzenia RODO i omówieniu dalszych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania tego nowego prawa, a także przedstawienie wniosków z obrad komisji odznaczeń Krajowego Zarządu.

Działania podejmowane przez Okręg na rzecz działkowców i zarządów ROD prowadzonych w duchu Stanowiska XIII Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PZD omówił prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. Dostrzeżenie przez działkowców rodzinnych ogrodów działkowych skali prowadzonych działań na rzecz działkowców i ogrodów jest czynnikiem konsolidującym nasze środowisko. Zakres działań jest ogromny i zaangażowani w nie są zarówno członkowie organów okręgowych jak i merytoryczni pracownicy biura OZ. Prezes Okręgu przedstawił efekty działania w takich sferach jak pomoc udzielana zarządom w sprawach statutowych, pomoc prawna, w tym porady prawne dla działowców, regulacje terenowo prawne i aktualizacje planów zagospodarowania, wspieranie działalności inwestycyjnej ogrodów przez pomoc w pozyskiwaniu środków i dotowanie inwestycji oraz merytoryczna pomoc inspektora przy realizacji zadań inwestycyjnych, prowadzenie w ramach działalności oświatowej szkoleń, wykładów i pokazów otwartych dla działkowców i mieszkańców miasta, działania na polu kultury w ROD i w sferze polityki społecznej oraz medialne informowania społeczeństwa o znaczeniu i osiągnieciach ogrodnictwa działkowego.

Członkowie Rady zapoznani zostali przez dyrektor Biura Agatę Wróbel i wiceprezesa OZ Jerzego Kucznerowiczaz przyjętym przez Okręgowy Zarząd Programem budowy biur zarządów. Program zawiera informacje i dyspozycje do zapewnienia w 42 ogrodach działkowych nieposiadających swoich biur wybudowania w krótkim czasie takich obiektów lub zorganizowania innych pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania zarządów oraz zapewnienia warunków bezpiecznego przechowywania dokumentów i danych osobowych swoich członków. Poinformowano, że Okręgowy Zarząd przeznaczył na pomoc przy budowie biur kwotę 200 000zł, które zostaną przekazane w formie dotacji ogrodom budujący biura. Ponadto ogrody będą mogły skorzystać z dotacji z Krajowego Zarządu, który wydzielił na ten cel fundusz w wysokości 1 miliona złotych.

W merytorycznej dyskusji, w której obok głównych spraw poruszono także działalność konkursową oraz poinformowano o terminach obchodów krajowych i okręgowych Dni Działkowca wzięło udział 8 członków Rady

 Obrady zakończyło jednomyślne podjęcie uchwał przedstawionych przez przewodniczącego komisji Zenona Brzozowskiego.

dr Zdzisław Śliwa
prezes Okręgu

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.