Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Okręgowa Rada Sudecka PZD w Szczawnie-Zdroju - 14.06.2018

W dniu 8 czerwca 2018 roku odbyło się X w obecnej kadencji zebranie plenarne Okręgowej Rady Sudeckiej Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, któremu przewodniczył Prezes Okręgowej Rady Henryk Malik. W zebraniu, jako zaproszony gość  uczestniczył Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju Ryszard Burzyński.

Porządek obrad obejmował sprawy organizacyjne, aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i PZD, podsumowanie kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego PZD oraz zbiorczy bilans i sprawozdania finansowe ROD za 2017 r. wraz ze zbiorczym preliminarzem ROD Okręgu Sudeckiego na rok 2018, realizację planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za rok 2017, sprawy różne.

W pierwszej kolejności, w związku ze złożoną rezygnacją, stwierdzono wygaśnięcie mandatu 1 członka ORS PZD z powiatu świdnickiego i na powstałe miejsce  dokooptowano członka PZD  z ROD „Relaks” w Świebodzicach.

Następnie Prezes ORS PZD przestawił informację z posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 26 kwietnia 2018 r. Wiodącym tematem obrad były sprawy bezpieczeństwa ogrodów działkowych. Przyjęto materiał pt. „Bezpieczeństwo w Rodzinnych Ogrodach Działkowych” uznając, iż wdrażanie w ogrodach rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, wskazanych w ww. opracowaniu, jest  niezbędne do poprawy stanu bezpieczeństwa w ROD. Ponadto KR PZD przyjęła zadania Krajowego Zarządu PZD i okręgowych zarządów PZD dotyczące bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz powołała komisję do spraw bezpieczeństwa Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

W odniesieniu do aktualnej sytuacji Okręgowa Rada Sudecka PZD omawiała również zagadnienia związane z wdrażaniem w całym Związku nowych wymogów prawnych wynikających z rozporządzenia Unii Europejskiej dot. ochrony danych osobowych (RODO) i powiązanej z tym realizacji programu budowy siedzib (lub ich pozyskania z zasobów gminnych) dla zarządów ROD na terenie tych Ogrodów, które obecnie takimi siedzibami nie dysponują. Jak wynika z powyższego problem budowy siedzib dla zarządów ROD oraz pozyskiwania lokalów od jednostek samorządu terytorialnego dotyczy 22 Zarządów ROD naszego Okręgu.

Członkowie ORS PZD zostali poinformowani o uchwaleniu przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD „Otwartego Programu Rozwoju ROD” odnoszącego się w naszym okręgu do ROD już istniejących, odpowiadający na aktualną sytuację i potrzeby występujące na terenie Okręgu Sudeckiego.

Przekazano informację o powołaniu przez Okręgowy Zarząd Sudecki PZD 13 kolegiów prezesów ROD, w którego skład wchodzi 91 ROD naszego Okręgu. Podkreślono rolę kolegiów w działaniach na rzecz rozwoju ROD, określaniu i realizacji wspólnej polityki wszystkich ROD z obszaru działania kolegium w celu realizacji polityki Związku przed jednym samorządem terytorialnym.

W dalszej kolejności omówiono aktualną sytuację działkowców i ROD Okręgu Sudeckiego wywołaną nowelizacją ustawy Prawo wodne oraz zapoznano się informację w sprawie zmiany w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w art. 5, polegającą na wyłączeniu terenów ROD z projektowanej wersji ustawy. W ocenie Okręgowej Rady Sudeckiej sprzeciwy  działkowców w odniesieniu do zapisów zawartych w projekcie wyrażone w formie apeli i stanowisk przekazywanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wywarły zamierzony skutek w postaci obrony interesów działkowców, Ogrodów i całego Związku.

W dalszej kolejności Okręgowa Rada Sudecka przyjęła sprawozdanie z tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD Okręgu Sudeckiego, z którego wynika, że walne zebrania sprawozdawcze zwoływano zgodnie z trybem określonym w przepisach związkowych, ich przebieg był zgodny ze Statutem PZD, wytycznymi KR PZD, przyjętym na zebraniach porządkiem obrad i regulaminem, ich wyniki zebrań i podjęte uchwały są zgodne z prawem związkowym (oprócz  2 uchwał nieważnych z mocy prawa).

Członkowie ORS PZD zapoznali się ze zbiorczym sprawozdaniem finansowym i bilansem Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Sudeckiego za 2017 rok i zbiorczym preliminarzem finansowym na 2018 rok. Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD postawiła wniosek o przyjęcie zbiorczego sprawozdania, ponadto zaopiniowała pozytywnie przedstawiony zbiorczy preliminarz finansowy ROD Okręgu Sudeckiego.

Następnie przyjęto sprawozdanie z wykonania planu inwestycji i remontów w ROD Okręgu Sudeckiego za 2017 rok., zgodnie z którym zrealizowane zadania w roku 2017 zgłosiło ….. ROD.

W sprawach różnych zapoznano się z informacją o wytypowaniu ROD „Szafran” w Kłodzku do konkursu krajowego „Wzorowy ROD Roku 2018” i wytypowaniu do konkursu „Wzorowa Działka Roku 2018” 2 działek z naszego Okręgu, a mianowicie z ROD im. „Ks. Bolko” w Świdnicy i ROD „Nowy Świat” w Kłodzku. Przypomniano ponadto kryteria konkursów okręgowych dla działkowców i Ogrodów, zachęcając do wzięcia w nich udziału.

Przedstawiona została analiza stanu bezpieczeństwa w ROD Okręgu Sudeckiego, w której poprzez wszechstronne ujęcie tematu ustalono katalog incydentów zagrażających bezpieczeństwu działkowców i ogrodów, celem  ich eliminacji z ROD.

Na zakończenie obrad członkowie ORS PZD przyjęli zmiany w zakresie nazewnictwa Regulaminu Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju

W toku obrad członkowie OZS PZD podjęli 7 uchwał, wynikających z realizacji porządku posiedzenia.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

PZD-Okręg Sudecki

w Szczawnie-Zdroju

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.