Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Apel Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach w sprawie bezpieczeństwa w ROD województwa świętokrzyskiego. - 12.06.2018

Apel 

Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach

z dnia 30 maja 2018 r. 

w sprawie bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego.   

 

Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach w oparciu o Uchwałę Nr 1/XXI/2018 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa ogrodów działkowych zwraca się z apelem do działkowców rodzinnych ogrodów działkowych, zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego, o wzmożenie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom działek.

Nasilające się w ostatnim czasie kradzieże i włamania oraz dewastacje infrastruktury ogrodowej służącej ogółowi użytkowników działek, przebywanie osób bezdomnych w altankach ogrodowych na terenach ROD godzą w dobre imię idei ruchu ogrodnictwa działkowego oraz niejednokrotnie zagrażają zdrowiu i życiu użytkowników działek, ich osobistemu mieniu i mieniu Polskiego Związku Działkowców.

Poprawa stanu bezpieczeństwa działkowców i ROD stała się m. in. za sprawą wielu doniesień medialnych opisujących przypadki śmierci lub znacznych uszczerbków na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, pożarów, zaczadzeń lub zapruszeń ognia wiodącym tematem dyskusji w ogrodach działkowych w Polsce. Stąd jednym z priorytetowych zadań stojących przed wszystkimi strukturami organizacyjnymi  PZD jest podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa indywidualnych użytkowników działek i rodzinnych ogrodów działkowych. Konieczność zadbania o wspólne dobro wiąże się z zaangażowaniem członków ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców i wszystkich jego szczebli organizacyjnych: począwszy od Zarządów ogrodów, poprzez Okręgi, a na Jednostce Krajowej skończywszy. 

Zintensyfikowanie działań zmierzających do znacznej poprawy stanu bezpieczeństwa w ROD zogniskowane być powinno wokół:

- zacieśniania współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi w naszym kraju
za porządek i bezpieczeństwo obywateli: Policją, Strażą Miejską, Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego urzędów miejskich, gminnych
i powiatowych, a także z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie (MOPR),

- zwrócenia szczególnej uwagi na stan techniczny infrastruktury ogrodowej: stały nadzór nad prowadzeniem bieżących napraw oraz konserwacji ogrodzeń zewnętrznych, zamków w furtkach czy zasuw w bramach wjazdowych,

- rozważenia możliwości zainstalowania monitoringu, oświetlenia całego ogrodu, podpisania umów z firmami ochroniarskimi na prowadzenie regularnych dyżurów przez profesjonalnych pracowników firm ochroniarskich,

- zamieszczania aktualnych numerów telefonów alarmowych na ogrodowych tablicach ogłoszeń, w tym również telefonów kontaktowych do odpowiednich komórek MOPR odpowiedzialnych za pomoc osobom bezdomnym,

-  zachęcanie działkowców do ubezpieczania ich własnego mienia, a także majątku wspólnego PZD.

Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach zwraca się z apelem o bardzo odpowiedzialne podejście do tematu bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych,  co w znaczny sposób przyczyni się do poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa w ogrodach działkowych, zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego

             Przewodniczący                                                                         Prezes

    Komisji Uchwał i Stanowisk                                               Okręgu Świętokrzyskiego PZD                         

         Zenona Dołęgowska                                                                  Edward Galus

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio