Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

X posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach - 07.06.2018

W dniu 30 maja br. w siedzibie biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD odbyło się X w bieżącej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach. W bogatym porządku obrad znalazły się przede wszystkim takie tematy jak omówienie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w związku z trwającymi w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pracami nad tym projektem, czy podejmowane przez PZD działania związane z wejściem w życie ustawy Prawo wodne. Dotknięto też bardzo istotnego problemu dotyczącego bezpieczeństwa w rodzinnych ogrodach działkowych. 

Tematem, któremu poświęcono najwięcej czasu było zapewnienie sprawnego wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE we wszystkich jednostkach organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców. Uwypuklono wynikającą z powyższego konieczność podjęcia szeregu działań zmierzających do budowy obiektów budowlanych na terenach ogrodów działkowych, które nie posiadają żadnych własnych budynków, a które byłyby wykorzystane dla potrzeb Zarządów ROD i działkowców. Kolejnym z tematów wiodących była praktyczna realizacja Otwartego Programu Rozwoju ROD na terenie województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy posiedzenia zostali także poinformowani o działających na terenie naszego Okręgu Kolegiach Prezesów – tych funkcjonujących już od dawna, jak i nowopowstałych, które działają dla dobra społeczności działkowej w poszczególnych powiatach, głównie w zakresie współpracy z samorządem lokalnym. W porządku obrad znalazło się też oczywiście miejsce na omówienie tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych oraz znaczenia prawidłowego stosowania przepisów związkowych w działalności ogrodów i organów PZD oraz odniesienie do skarg i zażaleń, które wpływają do biura Okręgu Świętokrzyskiego od Zarządów ROD i indywidualnych działkowców. Dyrektor Biura Pan Jan Stańczyk omówił również aktualny stan roszczeń do gruntów na terenie województwa świętokrzyskiego oraz regulację stanu prawnego ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W trakcie obrad poruszono następnie kwestię propozycji do zmian w Regulaminie ROD, których konieczność zachodzi w związku z nowelizacją Statutu Polskiego Związku Działkowców. Po wyczerpaniu powyższych tematów głos przejęła Główna Księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska. Po krótkim omówieniu kolejnego etapu wdrażania programu finansowo-księgowego DGCS PZD System w rodzinnych ogrodach działkowych województwa świętokrzyskiego, przeszła do szczegółowego omówienia zbiorczych zestawień sprawozdań finansowych ROD za rok 2017 oraz preliminarzy finansowych na rok 2018. Następnie Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pani Wincentyna Roter, przedstawiła wyniki badania zbiorczego zestawienia powyższych sprawozdań i oceny zbiorczego zestawienia preliminarzy przeprowadzonych przez OKR PZD w Kielcach. W porządku obrad odniesiono się także do zagadnień związanych z oświatą ogrodniczą i szkoleniami organizowanymi przez Okręg Świętokrzyski dla nowych działkowców, a także omówiono rolę i zadania instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Okręgowa Rada przyjęła także, jak co roku, zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych ROD za rok 2017 oraz preliminarzy finansowych na 2018 rok. 

Anna Grudzień 
Instruktor ds. organizacyjnych 
Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.