Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XII posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu - 05.06.2018

 W dniu 28 maja 2018r. odbyło się XII-te posiedzenie Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu. Posiedzenie było bogate w tematykę, gdyż obejmowało: podsumowanie kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego w 2018r., przedstawienie rocznego, zbiorczego bilansu i sprawozdań finansowych ROD za 2017r., przedstawienie rocznych, zbiorczych preliminarzy finansowych ROD za 2018 rok, a także Informację o zrealizowanych inwestycjach, modernizacjach i remontach w ROD w 2017r. wraz z Informacją o realizacji zadań w sprawie budowy nowych siedzib dla zarządów ROD oraz modernizacji już istniejących, wdrożenie w okręgu wrocławskim w OZ i w zarządach ROD zadań dotyczących nowych rozwiązań w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO) oraz realizację Uchwały Prezydium KR i Uchwały Prezydium OZ w sprawie powołania i działalności kolegiów prezesów ROD w okręgu wrocławskim.

W posiedzeniu Okręgowej Rady PZD we Wrocławiu oprócz członków OZ (frekwencja 82,05%) wzięły udział Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska  i Wiceprzewodnicząca OKR- Bronisława Mularczyk. Obrady otworzył Prezes Okręgu mgr Janusz Moszkowski przedstawiając porządek obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Do Komisji Uchwał i Wniosków w głosowaniu zostali wybrani: Mieczysław Karbowski, Władysława Lech, Tadeusz Netczuk, Ryszard Pudełko oraz Krystyna Kałdunek.
Zgodnie z porządkiem obrad Sekretarz OR Pan Karol Pacanowski przedstawił obszerną Informację z przygotowania, przebiegu i rezultatów walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2018 roku, następnie Główny Księgowy OZ mgr Bożena Każura szczegółowo omówiła i przedstawiła roczny, zbiorczy bilans i roczne zbiorcze sprawozdania finansowe ROD za 2017r. Do sprawozdawczości ROD za 2017r. ustosunkowała się Okręgowa Komisja Rewizyjna, w imieniu której Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska przedstawiła protokół z badania rocznych sprawozdań finansowych ROD za 2017r. Po omówieniu sprawozdań Główny Księgowy OZ mgr Bożena Każura- przedstawiła roczne, zbiorcze preliminarze finansowe ROD na 2018r., które zostały następnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną w wystąpieniu Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofii Zielińskiej.
W dyskusji wzięli udział Pani Krystyna Kmiecik, Pani Barbara Korolczuk, Pan Tadeusz Minko, Pan Tadeusz Netczuk, Pani Krystyna Przychodna, Pan Czesław Warych, zwracając uwagę na: dobrą kondycję finansową ROD okręgu wrocławskiego czego dowodem jest wypracowana nadwyżka na działalności statutowej w wysokości ponad 545 tyś. zł na realizację znacznie zwiększonych zadań inwestycyjnych i remontowych ROD w 2018r., na trudności w przeprowadzeniu niektórych walnych zebrań ROD w związku z naruszaniem przepisów Statutu PZD, na dobre przygotowanie zdecydowanej większości zebrań, na wzorową obsługę zebrań przez członków OR, na problemy jakie mogą się pojawić na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 2019r. w sprawie pozyskania nowych osób do zarządów ROD, na konieczność budowy i remontów siedzib zarządów ROD w związku z zabezpieczeniem danych osobowych wynikających z RODO. Ożywioną dyskusję podsumował Prezes Okręgu dziękując i podkreślając dobre wywiązanie się członków OR i pracowników Biura z udziału i zaangażowania w walnych zebraniach i pomoc zarządu ROD w przygotowaniu zebrań. W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Biura OZ i członek Okręgowej Rady mgr inż. Ewa Gaicka przedstawiła informację o zrealizowanych inwestycjach i remontach w ROD okręgu wrocławskiego w 2017r. podkreślając duże zaangażowanie zarządów ROD i pomoc ze strony działkowców w zakresie partycypacji finansowej w zrealizowanych zadaniach. Poinformowała, że zadania inwestycyjne i remontowe realizowane były aż 166 ogrodach (74 % ROD) na kwotę 3 mln 344 tyś. zł, w tym wybudowano i wyremontowano blisko 15 km ogrodzeń zewnętrznych, wybudowano blisko 27 km nowych sieci energetycznych i wybudowano i wyremontowano budynki administracyjne w 68 ROD.
Na posiedzeniu Okręgowej Rady Prezes OR mgr Janusz Moszkowski i Dyrektor Biura OZ zreferowali zadania dla zarządów ROD w zakresie realizacji przepisów dotyczących RODO informując, że szczegółowo zadania te będą przedstawione na naradach z prezesami ROD w czerwcu br.
Prezes Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski w kolejnym z 12-tym punkcie obrad przedstawił realizację Uchwały nr 417/2017 Prezydium KR w sprawie zadań i trybu kolegium prezesów ROD oraz Uchwałę nr 193/XIV/2017 Prezydium OZ w sprawie powołania kolegów prezesów ROD w okręgu wrocławskim informując o ukonstytuowaniu się kolegiów i wysokiej dyscyplinie organizacyjnej prezesów ROD i zrozumieniu dla zadań jakie kolegia maja do spełnienia. Prezes OR stwierdził, że oczekuje na przekazanie pozostałych Planów Pracy kolegium, które powinny być złożone do końca czerwca br.
Po krótkiej dyskusji na w/w tematy- Okręgowa Rada PZD we Wrocławiu przyjęła 6 uchwał.
nr 1/XII/2018  Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie podsumowania kampanii sprawozdawczej w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego 2018r.
nr 2/XII/2018 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego , zbiorczego sprawozdania finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego na 2017 rok.
nr 3/XII/2018 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego , zbiorczego preliminarza finansowego rodzinnych ogrodów działkowych okręgu wrocławskiego na rok 2018.
nr 4/XII/2018 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie przyjęcia informacji o zrealizowanych w 2017r. w rodzinnych ogrodach działkowych zadań w zakresie budowy, modernizacji i remontów urządzeń ogrodowych.
nr 5/XII/2018 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie realizacji zdań przez Kolegia Prezesów ROD okręgu wrocławskiego.
nr 6/XII/2018 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu z dnia 28 maja 2018r. w sprawie nadania nazwy rodzinnego ogrodu działkowego po połączeniu ogrodów działkowych.
W sprawach różnych przypomniano o zgłoszeniach do konkursów okręgowych, o jubileuszach ROD, o naradach z prezesami ROD, o szkoleniach w sprawie DGCS.
Obrady zakończyły się wspólnym obiadem.
 
 
                                                                              Prezes OZ PZD we Wrocławiu
                                                                              mgr Janusz Moszkowski
  

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.