Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada instruktorów ds. ogrodniczych PZD - 11.05.2018

W dniach 10-11 maja 2018 r. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych z okręgów PZD. Obrady rozpoczął Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Podkreślił, jak istotna jest rola instruktora ogrodniczego i prowadzonych szkoleń dla nowych działkowców. W swoim przemówieniu Prezes PZD zaznaczył, że jest to pierwsza możliwość, aby zapoznać nowego działkowca w przepisami obowiązującymi w ROD i na działkach, ukierunkować go, przekazać wiedzę z zakresu zagospodarowania i modernizacji działki, ekologicznej uprawy roślin, a także sposobów zwalczania chorób i szkodników.

Pierwszym punktem programu było omówienie działalności instruktorów ds. ogrodniczych w zakresie oświaty i szkolenia, zagospodarowania i modernizacji działek. Omawiano szczegółowe dane na podstawie sprawozdań okręgów za 2017 r. Instruktorzy wymieniali się doświadczeniami w zakresie prowadzenia szkoleń. Kolejnym punktem programu narady było omówienie i ocena planów pracy okręgów na 2018 r w ww. zakresie. Instruktorzy dyskutowali na temat realizacji szkoleń w okręgach i konieczności ich przeprowadzania, współpracy z instruktorami Społecznej Służby Instruktorskiej i z zarządami ROD.

Następnie głos zabrał mec. Tomasz Terlecki z KR PZD i omówił sprawę nowelizacji Regulaminu ROD. Omawiano wnioski, z którymi zapoznała się Komisja Regulaminowa.

Kolejnym punktem programu, który przedstawił pan Eugeniusz Kondracki był projekt nowego programu szkoleń dla nowych działkowców. Prezes PZD omówił 7 konspektów wykładów przygotowanych przez specjalistów, na podstawie których ma zostać przygotowany nowy program. Podczas narady został powołany 4 osobowy, który zajmie się opracowaniem nowego programu szkoleń dla działkowców.

Ostatnim punktem I dnia narady były problemy Związku, rola instruktorów, wykorzystanie Funduszu Oświatowego i kierowanie Społeczną Służbą Instruktorską.

Podczas drugiego dnia narady Prezes PZD przedstawił sprawę konieczności budowy siedzib dla zarządów ROD i omówił działania, jakie poczynił Związek w tym kierunku – podjęte uchwały oraz utworzenie Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib. W związku z wchodzącą w życie 25 maja 2018 nową Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) mec. Tomasz Terlecki przedstawił i omówił podjęte w tej sprawie przez Związek uchwały, prawa i obowiązki działkowców oraz działania, jakie powinny podjąć okręgi PZD w tym zakresie. Pani Monika Pilzak omówiła temat śmieci w ROD i problemy związane z ich odbiorem. Podkreśliła, że w szkoleniach instruktorzy powinni położyć nacisk na kompostowanie oraz segregację odpadów. Problem opłat za pobór wody w ROD przedstawiła pani Joanna Ćwiklińska Ziomek. Stan prawny gruntów oraz problemy związane z projektem tzw. specustawy mieszkaniowej przedstawiła pani Agnieszka Rudawska.

Ostatnim punktem programu narady był wykład prof. Marka Grabowskiego z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat ochrony roślin. Profesor Grabowski omówił sposoby zwalczania najczęściej spotykanych w ROD chorób roślin. Instruktorzy pytali o metody, terminy i środki (głównie ekologiczne), jakie można stosować na terenie ogrodów działkowych.

 

Małgorzata Wójcik

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.