Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Korzystne dla ogrodów wyroki WSA w Warszawie dot. prawa użytkowania gruntów - 10.05.2018

Zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, Okręgowy Zarząd Mazowiecki podejmuje niezbędne działania w celu uregulowania stanu prawnego gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Okręgu Mazowieckiego. Jest to konieczne dla zapewnienia dalszego bezpiecznego funkcjonowania ogrodów. W tym celu, po wejściu w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, OZM złożył wnioski o stwierdzenie nabycia prawa użytkowania do wszystkich terenów zajmowanych przez ogrody, które nie miały uregulowanej sytuacji prawnej.

Dla części ogrodów właściwe organy wydały już pozytywne decyzje. Niestety zdarzają się przypadki, gdy organy po przeprowadzeniu postępowania odmawiają stwierdzenia nabycia prawa użytkowania, pomimo oczywistego faktu, że na danym terenie od wielu lat istnieją ogrody. Z takimi właśnie przypadkami mieliśmy do czynienia w postępowaniach, w których w ostatnim czasie zapadły wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Postępowania te zostały wszczęte w wyniku skarg złożonych przez radców prawnych Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD.

W wyroku z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. I SA/Wa 1723/17 (nieprawomocny), WSA w Warszawie uchylił, zaskarżone przez OZM PZD, decyzje Prezydenta m.st. Warszawy i SKO w Warszawie o odmowie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości zajmowanej przez Rodzinny Ogród Działkowy „Julianów” w Warszawie. Skarga w tej sprawie została złożona przez radcę prawnego OZM PZD, z tego względu, że organy w toku postępowania nie przeprowadziły prawidłowo postępowania dowodowego. Organy nie wyjaśniły spełnienia wszystkich możliwych przesłanek nabycia przez PZD prawa użytkowania, przewidzianych w art.  76 ust. 1 oraz art. 75 ust. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, ograniczając się jedynie do stwierdzenia nieudowodnienia spełnienia przesłanek z art. 76 ust.1. Takie działanie organów było niezgodne z wnioskiem złożonym przez OZM PZD. WSA w Warszawie potwierdził stanowisko OZM zaprezentowane w skardze, nakazując Prezydentowi m.st Warszawy ponowne przeprowadzenie postępowania, w którym należy rozpatrzyć wszystkie przesłanki stwierdzenia nabycia prawa użytkowania przewidziane w ustawie o rod.

Podobnie w wyroku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie o sygn. I SA/Wa 1250/17 (nieprawomocny), WSA w Warszawie uchylił, zaskarżone przez OZM PZD, decyzje Starosty Pułtuskiego i SKO w Ciechanowie o odmowie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości zajmowanej przez ROD „Wojskowy” w Pułtusku. Skarga w tej sprawie została złożona przez radcę prawnego OZM PZD, z tego względu, że organy w toku postępowania nie przeprowadziły prawidłowo postępowania dowodowego w celu wyjaśnienia spełnienia przesłanek nabycia prawa użytkowania przez PZD. Decyzje zostały wydane wyłącznie na podstawie dokumentacji, w której były rozbieżności co do powierzchni ogrodu, bez przeprowadzenia innych czynności dowodowych np. oględzin nieruchomości (w przypadku rozbieżności w dokumentacji, przeprowadzenie innych czynności dowodowych było obowiązkiem organu). WSA w Warszawie potwierdził stanowisko OZM, nakazując Staroście Pułtuskiemu ponowne przeprowadzenie postępowania.

Rozstrzygnięcia WSA w Warszawie ukazują z jednej strony nieprawidłowości w postępowaniach organów, z drugiej strony potwierdzają konieczność występowania na drogę sądową w celu ochrony uzasadnionych interesów rodzinnych ogrodów działkowych.

 

Łukasz Polak

radca prawny OZM PZD

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio