Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Korzystny dla ogrodu wyrok WSA w Warszawie dot. sprawy dekretowej - 08.05.2018

W 2017 r. zmniejszyło się trochę niebezpieczeństwo likwidacji ogrodów warszawskich w związku z roszczeniami z dekretu „Bieruta”. Wynikało to m.in. z działalności Komisji Weryfikacyjnej oraz przygotowania projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, który zakładał m.in. wyłączenie zwrotu nieruchomości „w naturze”. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców aktywnie włączyła się w prace przygotowawcze dot. ww. projektu ustawy, przedstawiając szerokie stanowisko i wnioski dot. uwzględnienia w projekcie ustawy zapisów zabezpieczających interesy rodzinnych ogrodów działkowych.

Jednakże w ostatnim czasie prace legislacyjne nad ustawą reprywatyzacyjną zostały spowolnione. Dlatego równie ważne jak udział w pracach legislacyjnych, jest podejmowanie działań obronnych w postępowaniach administracyjnych toczących się na podstawie dekretu „Bieruta” w odniesieniu do terenów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. Warszawskie ogrody działkowe są reprezentowane w takich sprawach przez radców prawnych Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD. W jednym z takich postępowań zapadło ostatnio korzystne rozstrzygnięcie dla ogrodu.

W wyroku z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. I SA/Wa 1100/17, który uprawomocnił się w dniu 20 marca 2018 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę wnioskodawcy na decyzje Prezydenta m.st. Warszawy i Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o odmowie ustanowienia na jego rzecz prawa użytkowania wieczystego (na podstawie dekretu „Bieruta”). Sprawa dotyczyła gruntu o powierzchni 1.018 m2 zajmowanego przez ogród przy ul. Statkowskiego w Warszawie. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w toku postępowania sądowego przez radcę prawnego OZM PZD, wbrew twierdzeniom skarżącego, zgodnie ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie terenu zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji. Oznacza to, że zgodnie z art. 214a pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie można w tym przypadku wydać decyzji o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na rzecz wnioskodawcy, ponieważ nieruchomość jest przeznaczona na cele publiczne. W ww. wyroku WSA w Warszawie potwierdził stanowisko Okręgowego Zarządu Mazowieckiego, a w związku z tym, że wyrok się uprawomocnił, oznacza to ostateczne oddalenie wniosku dekretowego.

Radcowie prawni OZM PZD będą nadal podejmować wszelkie możliwe działania w celu ochrony ogrodów warszawskich przed roszczeniami dekretowymi, również w pozostałych postępowaniach.

 

Łukasz Polak

radca prawny OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.