Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD - 30.04.2018

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się XXI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt.

Wiodącym tematem tego posiedzenia było bezpieczeństwo w ROD. Narastająca ilość zjawisk zagrażających bezpieczeństwu działkowców i ich majątkowi w ogrodach w całym kraju pokazały jak ważna i aktualna jest to kwestia. Prezes PZD omawiając temat poinformował, że dotychczas tematyka bezpieczeństwa występowała w bardzo ograniczonym zakresie i należy ją wprowadzić do wszystkich mediów związkowych, żeby zwrócić na ten temat szczególną uwagę.  Prezes przekazał zebranym, że w celu określenia stanu bezpieczeństwa ROD Biuro Jednostki Krajowej przeprowadziło badanie w okręgach, aby możliwe było wypracowanie i zaproponowanie katalogu działań niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa w ogrodach. Bezpieczeństwo ROD dotyczy nie tylko przypadków kradzieży, wandalizmu czy bytowania osób bezdomnych w altanach, jest to również kwestia realizacji programów Związku, w tym w szczególności programu budowy siedzib oraz realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  Prezes zauważył, że  bezpieczeństwo w ROD zależy przede wszystkim od działań zarządów ROD, działkowców i stałej współpracy ze służbami porządkowymi.

Zagadnienie  bezpieczeństwa w ROD w swoim Okręgu na przykładzie niebezpiecznych zdarzeń, które miały miejsca w ogrodach i podjętych w ich wyniku działań przedstawili: P. Krzysztof Podlewski - Prezes Okręgu Mazowieckiego, Pan Zdzisław Śliwa - Prezes Okręgu w Poznaniu, Pan Henryk Malik - Prezes Okręgu Sudeckiego, Pan Bartłomiej Kozera - Prezes Okręgu Opolskiego, Pan Józef Noski - Prezes Okręgu Śląskiego, Pan Leonard Niewiński z Okręgu Pomorskiego PZD oraz Pan Piotr Gadzikowski - Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

Analiza stanu bezpieczeństwa pozwoliła Krajowej Radzie PZD na podjęcie odpowiednich regulacji w celu zwalczania niepożądanych zjawisk. Zawarte zostały w:

-       uchwale nr 1/XXI/2018 w sprawie bezpieczeństwa ogrodów działkowych, w której KR PZD rekomendowała katalog niezbędnych działań dla wszystkich struktur PZD mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w ROD;

-       uchwale nr 2/XXI/2018  w sprawie zadań Krajowego Zarządu PZD i okręgowych zarządów dotyczących bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w której KR zobowiązała organy do szeregu działań, zaznaczając, że tylko wspólne, skoordynowane działania wszystkich struktur mogą przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i wyeliminowania zagrożeń w ROD.

 

Krajowa Rada PZD w ślad za omówionym tematem  powołała spośród swoich członków Komisję do spraw bezpieczeństwa w ROD, której zadaniem będzie badanie zgłaszanych incydentów w zakresie bezpieczeństwa w ROD i proponowanie  działań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony działkowców oraz ich mienia.

W dalszej części posiedzenia KR PZD, jej członkowie wysłuchali  informacji Krajowego Zarządu przekazanych przez pracowników merytorycznych Biura Jednostki Krajowej PZD w najważniejszych dla Związku aktualnie tematach:

1)     Nowa ustawa Prawo wodne;

2)     Specustawa mieszkaniowa;

3)     Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO);

4)     Realizacja otwartego programu rozwoju ROD;

5)     Siedziby dla zarządów ROD;

6)     Stan organizacyjny PZD na dzień 31.12.2017 roku;

7)     Uchwała o ośrodkach finansowo-księgowych;

8)     Sprawozdania za rok 2017 i preliminarze finansowe okręgowych rad na rok 2018;

9)     Wydawnictwa.

 10) nowelizacja Regulaminu ROD

 

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.