Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli Okręgu Podlaskiego PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód w Białymstoku - 20.04.2018

W dniu  17.04.2018 r.  odbyło się spotkanie  przedstawicieli Okręgowej Rady PZD z Dyrekcją Zarządu Zlewni Wód Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie. W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Okręgowej Rady: Prezes Andrzej Bojko, Instruktor ds ogrodnictwa  Stanisław Dworakowskim, Inspektor ds inwestycji   Eugeniusz Smorszczewski Przedstawiciele  Zarządu Zlewni: Dyrektor  Adam AleksiejuK, Kierownik Działu Współpracy z Użytkownikami  Wód Elwira Chociej. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy związane z obowiązującą od 2018 roku Ustawą Prawo Wodne i obowiązkową odpłatnością za korzystanie z wód głębinowych i powierzchniowych przez rodzinne ogrody działkowe z terenu Zlewni Wód w Białymstoku.

Poruszane tematy i ustalenia:

 1. Przynależność  administracyjna  do  rejonu  Zlewni Wód w Białymstoku. Do tego rejonu  należą: Białystok, Bielsk Podlaski, Łapy, Mońki, Siemianówka i Sokółka. Stąd więc będzie pochodziła całość korespondencji, kierowana za pośrednictwem Okręgu Podlaskiego PZD, w sprawach  związanych z eksploatacją studni głębinowych, odpłatnością za pobór wód i kontrolą w rodzinnych ogrodach działkowych  znajdujących się w tym rejonie.
 2. Pobór wód głębinowych. Na pobieranie wód głębinowych  ze studni głębszych niż 40 m konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego. Dla studni o głębokości do 40 m nie jest wymagane takie  pozwolenie. Ogrody, które nie mają aktualnego pozwolenia  wodno- prawnego, mają bezwzględny obowiązek jak najszybciej  wystąpić do Wód Polskich o aktualizację, przygotowując stosowną dokumentację. 
 3. Odpłatność. Za pobieranie wód głębinowych  odpłatność ponoszą wszystkie jednostki mające osobowość prawną (w naszym przypadku PZD), bez względu na głębokość studni. Ilość pobranych wód, określona w Prawie Wodnym na 5 m³ średniorocznie na dobę, nie dotyczy rodzinnych grodów działkowych, a wyłącznie indywidualnych odbiorców. Odpłatność obecnie ustalona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z grudnia 2017 roku składa się z:
  1. opłaty stałej, stanowiącej iloczyn  500 zł liczony za 365 dni w roku w zależności od ilości  m³  wody na godzinę  wskazanej w pozwoleniu wodno – prawnym. Można wystąpić o zmianę okresu pobierania wód do 214 dni w roku, jako okresu rzeczywistej działalności w ogrodach, tak jak traktują nas organy samorządowe w ustalaniu  regulaminu i stawek opłat za odbiór śmieci. Wymagać to jednak będzie dokładnego przestrzegania tego terminu, gdyż wiąże się to ze zmianą  wysokości opłat.                              
  2. opłaty zmiennej  w wysokości 0,115 zł za m³ pobranej wody na podstawie wskazań wodomierzy z uwzględnieniem współczynnika  różnicującego „x 2” przy braku uzdatniania  wody. Wcześniej Okręg Podlaski zwrócił się z do Krajowej Rady PZD z wnioskiem o wystąpienie do ustawodawcy z propozycją zmiany w ustawie, w zakresie zmiany przynależności rodzinnych ogrodów  działkowych, w tabelach opłat, do faktycznej działalności i potraktowanie ich jako terenów rolnych, tak jak jesteśmy traktowani w corocznie składanych deklaracjach podatkowych. Z tego wynikłaby zmiana stawki z 0,115 zł na 0,05 zł za m³, zwłaszcza że woda w ogrodach w głównej mierze służy do podlewania upraw.
  3. opłaty w   przypadku  braku pozwolenia wodno - prawnego za pobieranie wód będzie podwyższona  około  pięciokrotnie.
 4. Wodomierze. w najbliższym okresie PGW Wody Polskie nie przewiduje wstawiania swoich wodomierzy. Obowiązkiem każdego z użytkowników studni głębinowej jest więc wstawienie i utrzymanie w należytym stanie wodomierza, dbałość o jego terminową legalizację.
 5. Obowiązki  wynikające z pozwolenia wodno - prawnego. W każdym pozwoleniu wodno - prawnym jest wskazany obowiązek użytkownika ujęcia wodnego do prowadzenia między innymi odczytów wskazań wodomierzy, prowadzenia rejestracji tych odczytów, badania poziomu zwierciadła wody i wydajności  studni przynajmniej dwa razy w  roku.
 6. Kontrole. PGW Wody Polskie przewidują w swojej działalności przeprowadzenie kontroli wszystkich ujęć  wodnych  znajdujących się w rodzinnych ogrodach działkowych

 

    Informacje przygotował:     
    inż. Eugeniusz Smorszczewski

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.