Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dotacje Miasta Raciborza dla raciborskich ROD. - 13.04.2018

28 marca 2018 Rada Miasta Racibórz przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Udzielenie dotacji uzależnione jest od dostępności środków finansowych na dany rok.

Dotacji udziela się w wysokości 60 % poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami, ale w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł.

Dotacja może być przyznana nie częściej niż raz na 3 lata - ograniczenie to nie obowiązuje w przypadku zadań powstałych w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń losowych w zakresie zaopatrzenia w energię i wodę.

 Przygotowanie i przyjęcie uchwały jest wynikiem wspólnej inicjatywy Prezydenta Miasta Racibórz Pana Mirosława Lenka oraz Kolegium Prezesów Miasta Racibórz, zapoczątkowanej spotkaniami w rodzinnych ogrodach działkowych oraz UM Racibórz w poprzednich latach. 

W ślad za przyjętą uchwałą Prezydent Miasta Racibórz Pan Mirosław Lenk ogłosił, że od 7 maja 2018 do 7 czerwca 2018 odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych począwszy od 2018 r. przeznaczono 100.000,00 zł. Dotacja może być udzielona w wysokości 60 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD, jednak nie częściej niż raz na 3 lata. Wnioski może składać wyłącznie zarząd rodzinnego ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Na spotkaniu Prezydenta Miasta Racibórz Pana Mirosława Lenka z Kolegium Prezesów Miasta Racibórz w Sali Zegarowej UM Racibórz w dniu 12 kwietnia 2018 r. Kolegium Prezesów w imieniu działkowców raciborskich rodzinnych ogrodów działkowych złożyło podziękowania dla Prezydenta Miasta Racibórz Pana Mirosława Lenka oraz pracowników UM Racibórz za podejmowane działania na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych w Raciborzu.

W trakcie spotkania omówiono również zagadnienia związane z przyjmowaniem wniosków o udzielenie dotacji w roku 2018 i następnych, poprawą jakości dróg dojazdowych do ogrodów niszczonych zazwyczaj ciężkim sprzętem rolniczym, potrzebach ogrodów w zakresie profesjonalnych biur dla zarządów raciborskich ogrodów, opracowywanej w ramach Kolegium Prezesów docelowej koncepcji funkcjonowania raciborskich ogrodów w oparciu o profesjonalne zaplecze administracyjne i socjalne.

Pan Prezydent zadeklarował wsparcie dla podejmowanych działań mających na celu tworzenie oraz utrzymywanie na właściwym poziomie warunków dla rozwoju raciborskich rodzinnych ogrodów działkowych. Poinformował, że ułatwienia w budowie mieszkań w Raciborzu nie stanowią zagrożenia  dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych.

Uczestnicząca również w spotkaniu Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Racibórz Pani Elżbieta Sokołowska poinformowała m.in., że wszystkie raciborskie ogrody z urzędu zostaną ujęte miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rodzinnych ogrodów działkowych. 

Kolegium Prezesów Miasta Racibórz na dotychczasowych posiedzeniach przyjęło w ramach Kolegium jednolite stanowisko w sprawie kolejności składania wniosków przez raciborskie ogrody o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Racibórz w roku 2018. Opracowywane w br. wnioski dotyczą inwestycji i remontów zapewniających dostarczanie wody i energii elektrycznej dla działkowców raciborskich ogrodów. 

W imieniu Polskiego Związku Działkowców oraz działkowców raciborskich rodzinnych ogrodów działkowych, jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania dla Prezydenta Miasta Racibórz Pana Mirosława Lenka, Rady Miasta Racibórz oraz pracowników Urzędu Miasta Racibórz za tworzenie warunków dla rozwoju i funkcjonowania raciborskich ogrodów.

 

Z upoważnienia Przewodniczącego Kolegium Prezesów Pana Józefa Małaszczuka 

Sekretarz Kolegium Prezes Zarządu ROD "Pod Widokiem" w Raciborzu Józef Wilusz

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio