Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Debata o skwerach i parkach Szczecina. - 30.03.2018

22 marca odbyła się kolejna debata na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego dotycząca parków, skwerów i zieleńców naszego miasta

Oprócz Polskiego Związku Działkowców zaproszenie otrzymała Ogrodnik Miejski – Magdalena Grycko, dr Elżbieta Mydłowska z Katedry Geografii Społecznej i Organizacji Przestrzennej US, Artur Krzyżański – twórca idei zielonych podwórek Szczecina, Arkadiusz Lisiński z rady osiedla Żelechowa, przybył również zastępca prezydenta Miasta Szczecin – Michał Przepiera.

Pani Magdalena Grycko przedstawiła podział Szczecina na strefy, w które obejmują 16 parków, 93 zieleńce, prawie 5 tys.m2  kwietników, 73 place zabaw, 32 siłownie pod chmurką i 6 siłowni typy street workout), zaprezentowane zostały zrealizowane projekty w różnych częściach naszego miasta.

Szczecin się zmienia, powstaje coraz więcej zrewitalizowanych miejsc wypoczynku dla mieszkańców, co bardzo cieszy.

Dr Elżbieta Mydłowska omówiła z kolei funkcje zieleńców (m.in. wypoczynkowe, społeczne, dydaktyczne) w pracy pt. Szczecin – zielone miasto – skwery – studium przypadku na podstawie publikacji z 1958 r.- Szczecin – miasto parków i zieleni.

Wyszczególniono tereny zielone miasta z podziałem na naturalne (lasy i grunty leśne -17,03%, użytki rolne - 20,87% i  obszary wodne stanowiące 24 %) i antropogeniczne (zieleń towarzysząca zabudowie, parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, zieleń szlaków komunikacyjnych i zieleń cmentarna oraz ogrody działkowe). E. Mydłowska podała również definicję oraz elementy składowe skweru. Scharakteryzowała prace odnoszące się do zieleńców i skwerów  jakimi zajmowali się studenci w poszczególnych porach roku.

Następnym prelegentem był pan Artur Krzyżański – przedstawił ideę zielonych ogródków oraz zdjęcia po wkomponowaniu w ich przestrzeń nasadzeń. Jako efekty tych prac wymienił: zwiększenie w przestrzeni miejskiej współczynnika zieleni osiedlowej, stworzenie nowych placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych – ciągi komunikacyjne, pozytywny wymiar społeczny i edukacyjny,  rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni oraz poprawa bezpieczeństwa i pozytywny wpływ na najmłodszych mieszkańców.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Szczecinie - Tadeusz Jarzębak skorzystał z okazji i wręczył odznaczenie Za Zasługi dla zastępcy prezydenta miasta Szczecin – pana Michała Przepiery.

W swoim wystąpieniu zaznaczył pro społeczne walory ogrodnictwa działkowego, mówił o ustawie z dnia 13 grudnia 2017 r., o zadaniach  i roli PZD w zapewnieniu dalszego istnienia ROD, jako stałych elementów infrastruktury miasta dla obecnego i przyszłych pokoleń.

Prezes OZ, akcentował istotę „Otwartego Programu Rozwoju ROD”, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców na działki poprzez ich rozwój, modernizację, tworzenie nowych ogrodów, podkreślanie społecznego znaczenia działek oraz promowanie ogrodnictwa działkowego i szerzenie wiedzy o roli ROD.

Przedstawione zostały również dane statystyczne dotyczące ilości mieszkańców przypadającej na 1 ROD, mieszkańców przypadających na 1 działkę oraz ilość metrów kwadratowych działki na 1 mieszkańca w skali kraju i naszego miasta. Realizacja powyższego programu to działanie na rzecz rodziny, więc oczekujemy jako Związek na pomoc władz samorządowych. Jednocześnie prezes przytoczył ideę otwartych ogrodów na społeczność lokalną. Przytoczył współpracę zarządów ogrodów współpracujących z przedszkolami, szkołami, wspierając edukację ekologiczną oraz  innymi instytucjami.

T. Jarzębak deklarował  wykorzystanie domów działkowca dla polityki senioralnej i kulturalnej, mówił że chętnie udostępnimy nasze ogrody na potrzeby badań naukowych i statystycznych oraz przeznaczanie wolnych działek i terenów zielonych na czasowe organizowanie upraw. Wyraził również gotowość pomocy ze strony naszych instruktorów SSI.

Głos w debacie o skwerach i parkach zabrał także dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, często udzielający się w dyskusjach na temat zieleni i architektury miasta. Przytaczał przykłady zaburzonych korytarzy zieleni w strefie śródmiejskiej i konsekwencje suburbanizacji, kawałkującej w ten sposób zieleń miejską.

Arkadiusz Lisiński z rady osiedla Żelechowa przedstawił kilka już zrealizowanych inwestycji i plany na przyszłość, których głównym walorem jest jak najmniejsza ingerencja w przyrodę, z wykorzystaniem istniejących ciągów komunikacyjnych i alejek.

Opinii w dyskusji na temat parków i skwerów było sporo – z jednej strony cieszą zmiany i rewitalizacje zaniedbanych zieleńców – z drugiej nie do końca akceptowane są przy okazji zbyt duże ingerencje w drzewostan czy nadmierne „betonowanie” alejek czy niedostoswane do realiów wytyczanie alejek, niepokoi brak opieki nad nowymi inwestycjami i szybka dewastacja.

J. Sielicka

OZ Szczecin

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.