Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Miasto Wodzisław Śląski wspiera finansowo Rodzinne Ogrody Działkowe - 23.03.2018

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawną możliwość wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Podstawą do udzielenia takiej pomocy jest art. 17 ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Rada Miejska w Wodzisławiu Śląskim, widząc pozytywny wpływ ROD dla Mieszkańców, podjęła dnia 27.02.2018 r. uchwałę nr XXXIX/403/18 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Wodzisław Śląski, sposobu rozliczania tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywanych zadań.

Zgodnie z w/w uchwałą Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzące ROD może uzyskać z budżetu Gminy dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem. Przez rozwój rozumie się przede wszystkim budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, a samo zadanie musi wpływać na poprawę warunków korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

 

Rada Miejska w Wodzisławiu dostosowała terminy wynikające z w/w uchwały do specyfiki ROD. Wniosek  udzielenie dotacji powinien być bowiem złożony do 20 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a więc będzie wystarczająco dużo czasu na jego opracowanie po walnym zebraniu ROD, które zgodnie z Statutem PZD mają odbyć się do 15 maja danego roku. Jednak w pierwszym roku obowiązywania uchwały, wniosek o udzielenie dotacji celowej na dany rok budżetowy składa się w terminie do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 12.03.2018r. a wchodzi w życie po upływie 14 dni od tego ogłoszenia.

Należy podkreślić, iż ROD na zadanie inwestycyjne lub remontowe może uzyskać do 70 % poniesionych kosztów, jednakże nie więcej niż 20.000,00 zł. Dany ROD może uzyskać taką dotację nie częściej niż raz na 3 lata.

Załącznikiem do uchwały są bardzo precyzyjne wzory wniosku o udzielenie dotacji oraz sprawozdania z jej wykorzystania.

PZD Okręg Śląski dziękuje za podjęcie w/w uchwały Radzie Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim oraz Prezydentowi Panu Mieczysławowi Kieca. Realizacja przedmiotowej uchwały z pewnością przyczyni się rozwoju ROD, a co za tym idzie zwiększenia komfortu korzystania z działek dla Działkowców.

 

Krzysztof Tekla

Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.