Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Obradowała Okręgowa Rada PZD w Poznaniu - 21.03.2018

Na swoim pierwszym posiedzeniu po zmianie nazwy organu (dotychczasowego Okręgowego Zarządu) obradowała 20 marca br. w Poznaniu Okręgowa Rada PZD. W obradach uczestniczyli członkowie Rady przy 77 % frekwencji oraz zaproszeni goście w osobach: Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Waldemara Witkowskiego, Zastępcy Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Gerarda Hajgelmana oraz Posła na Sejm ubiegłej kadencji Tadeusza Tomaszewskiego. Ten ostatni za swoje osiągnięcia we wspieraniu ogrodnictwa działkowego na terenie Gniezna i całego Okręgu uhonorowany został Medalem Jubileuszowym z okazji 120-lecia polskiego ogrodnictwa działkowego. Medal wręczył mu prowadzący obrady Prezes Okręgu Zdzisław Śliwa. Program posiedzenia obok statutowych punktów przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Okręgowego Zarządu w 2017r. oraz planu pracy Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu oraz zabezpieczającego jego wykonanie preliminarza finansowego na 2018r. obejmował także omówienie bieżących spraw stowarzyszenia ogrodowego PZD oraz podjęcie uchwał w omawianych sprawach.

 

Aktualne sprawy stowarzyszenia przedstawił Prezes Okręgu. W swoim wystąpieniu omówił wdrożenie zarejestrowanego Statutu PZD do praktycznej działalności organów w Okręgu i w rodzinnych ogrodach działkowych. Szybkie wdrożenie znowelizowanego Statutu wymaga od wszystkich struktur Związku skoordynowanego działania, określonego w uchwałach Krajowej Rady PZD z dnia 14 marca br.  Realizując postanowienia XIII Nadzwyczajnego Zjazdu PZD Rada Krajowa przyjęła oczekiwany Program rozwoju ROD, który daje szanse dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego także w Okręgu Poznańskim w dwóch płaszczyznach: przez tworzenie nowych ogrodów bądź powiększanie istniejących w miastach w których występuje deficyt działek oraz przez modernizację istniejących ogrodów działkowych. W obydwu przypadkach sukces jest uwarunkowany wsparciem naszych działań przez samorządy lokalne. By tak się jednak stało potrzebne jest skuteczne działanie kolegiów prezesów, które są prawdziwym partnerem dla władz lokalnych przy rozważaniu problematyki rozwoju miasta.

Nowe prawo wodne i obciążenie ogrodów pobierających wodę z ujęć podziemnych i podskórnych wymaga działania tych ogrodów, które z takiego systemu zaopatrywania w wodę korzystają. Konieczność wnoszenia opłat z tytułu poboru wody, sposób wyliczania tych opłat oraz wdrażanie nowych przepisów prawa wodnego w ogrodach, w tym zwrócenie uwagi na aktualność pozwoleń prawnych były kolejnym zagadnieniem poruszonym w wystąpieniu. Ostatnim z podniesionych wątków było omówienie problemów bezpieczeństwa w ogrodach działkowych i rozwiązywanie problemów zamieszkiwania na terenie ogrodów przez wdrożenie zaproponowanych przez  Miasto Poznań konkretnych działań, by osoby o niskich dochodach mogły uzyskać znaczącą pomoc w rozwiązaniu problemu. W tej sprawie Okręgowa Rada przyjęła Stanowisko w sprawie przeciwdziałania łamaniu przepisów prawa na terenie rodzinnych ogrodów działkowych Okręgu oraz udzielania wsparcia osobom potrzebującym pomocy, które zostanie skierowane do  władz samorządowych województwa  i powiatów. W  tym kontekście zebrani z dużą satysfakcją przyjęli zgłoszone informacje, że wspólna polityka Miasta i Związku przynosi pierwsze rezultaty i tylko w ostatnim okresie już 5 działkowców uzyskało mieszkania zastępcze, a kolejni oczekują na ich przydział. Daje to wiarę w sukces i inspiruje do dalszych działań na tym polu.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Zarządu PZD przedstawione przez  prezesa Zdzisława Śliwę obejmowało wszystkie aspekty działalności Okręgu. Podkreślono w nim m.in. dużą aktywność Okręgu na polu modernizacji ogrodów, pozyskiwania środków na inwestycje, prowadzenie zadań polityki społecznej przyczyniającej się do lepszej integracji środowiska i jego otwierania na lokalne społeczności. Sprawozdanie finansowe przedstawiła główna księgowa Okręgu Sylwia Marciniak, a ocenę sprawozdań i działalności  Okręgu wraz z wnioskiem o ich zatwierdzenie przedstawiła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Dorota Zerba. Plan działania Okręgowej Rady i Okręgowego Zarządu  oraz preliminarz na 2018 r. były kolejnymi punktami posiedzenia. Omawiając te dokumenty zwrócono uwagę na szerokie spektrum działalności wynikające z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych stowarzyszenia. Podobnie jak przy ocenie sprawozdań, także przedstawione plany  uzyskały pozytywną pinię OKR. Oceniający preliminarz skarbnik Okręgu Zenon Brzozowski zwrócił uwagę na konieczność szukania oszczędności we wszystkich sferach działalności i kurczące się środki Funduszu  Rozwoju Okręgu, co wymaga poszukiwania nowych źródeł finansowania. 

 

Wiceprezes Okręgu Jerzy Kucznerowicz przedstawił program budowy biur zarządu i omówił potrzebę podjęcia takich działań także w kontekście zaostrzenia przepisów ochrony danych osobowych, gdy trzeba będzie zapewnić pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych osobowych działkowców.

Inspektor ds. terenowo prawnych Anna Socha omówiła problematykę planów zagospodarowania ROD i zaproponowała uchwalę regulującą tryb wykonania nowych planów i aktualizacji istniejących oraz określania powierzchni użytkowych ROD.

Dyrektor Biura Agata Wróbel omówiła sposób przygotowania i dotychczasowy przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD, która jak dotychczas przebiega planowo.

Dyskusja obejmowała wiele zagadnień. Przewodnicząca Sejmiku Zofia Szalczyk dziękując za możliwość uczestnictwa w obradach poinformowała zebranych o zaplanowaniu Sesji Sejmiku Wielkopolskiego poświęconego w całości rozwojowi ogrodnictwa działkowego w Wielkopolsce, którą zaplanowano na 10 września br. Poinformowała również o możliwości  pozyskania środków na uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości z funduszy marszałkowskich i obiecała wsparcie innych inicjatyw służących popularyzacji i rozwoju ogrodnictwa. Dyrektor Hajgelman zaprosił działkowców do uczestnictwa w organizowanych pod patronatem Miasta wydarzeniach kulturalnych i konkursach, w tym do mającego już 25 lat konkursu „Zielony Poznań”. Zaprosił także działkowców do uczestnictwa w dożynkach wojewódzkich organizowanych na poznańskiej Malcie. Tadeusz Tomaszewski podziękował za wyróżnienie i zapewnił, że będzie nadal wspierał ogrody działkowe na wszystkie możliwe sposoby.

Zabierający głos działkowcy Janusz Łubiński, Sylwester Chęciński, Józef Kasprzak, Zenon Brzozowski, Barbara Czapla odnosili się do treści wystąpień i składali propozycję działań. Ustalono m.in., że tegoroczne obchody Okręgowego  Dnia Działkowca odbędą się w Wolsztynie, gdzie będzie okazja do wręczenia nadanego przez KR PZD sztandaru dla ROD im. M. Rożka.

W bloku głosowań obradujący przyjęli zaproponowane uchwały oraz stanowisko a także dokonali zmiany w składzie Okręgowej Rady, w której zwolnione miejsce przez Mariana Kaczmarka objęła Wanda Janczewska z poznańskiego Grunwaldu.

Życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne zwieńczyły owocne obrady Okręgowej Rady.

dr Zdzisław Śliwa

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio