Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Bydgoszczy - 19.03.2018

W dniu 12 marca 2018 r. w Sali Konferencyjnej Domu Rzemiosła odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy. Zasadniczym tematem posiedzenia było przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności OZ PZD, finansowego oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017 wraz z oceną przedstawionych sprawozdań. Przedstawienie propozycji projektu planu pracy i preliminarza finansowego okręgu na 2018 r.


Frekwencja podczas posiedzenia Okręgowej Rady wyniosła 90%. Posiedzeniu przewodniczyła Prezes OR Pani Barbara Kokot, która zapoznała członków Rady z ustaleniami nadzwyczajnego XIX posiedzenia Krajowej Rady PZD z dnia 8 marca, zapoznała ze zmianami w statucie, które zostały zaakceptowane przez KRS oraz przekazała najważniejsze zadania, jakie stoją przez strukturami PZD w związku z nowelizacją Statutu PZD. Zaapelowała do członków OR PZD o nadsyłanie propozycji zmian do Regulaminu ROD, w związku z rozpoczętymi pracami nad dostosowaniem tego dokumentu do zapisów nowego Statutu PZD i obowiązujących przepisów prawa związkowego.

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność Zarządu Okręgu, zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającym w jego dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z preliminarzem finansowym na 2017 rok. Okręgowa Komisja Rewizyjna w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku. Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD. Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się i wydała pozytywną opinię do projektu preliminarza na 2018 rok.


W dyskusji przewijały się tematy związane z nowelizacją statutu PZD, wprowadzenia opłat za pobór wód, utrzymanie hydroforni, wzrastające koszty wywozu odpadów z ogrodu ale również wypowiadano się z troską o utrzymaniu kontaktów z lokalnym środowiskiem i partnerami z organizacji pozarządowych poprzez uczestnictwo w imprezach plenerowych prezentując osiągnięcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Polskiego Związku Działkowców. 
Po dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawił uchwały, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Marian Bień
Sekretarz Okręgowego Zarządu PZD w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.