Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

IX posiedzenie Okręgowej Rady Świętokrzyskiej PZD w Kielcach. - 16.03.2018

W dniu 13 marca 2018r. w siedzibie Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się IX w tej kadencji posiedzenie Okręgowej Rady PZD w Kielcach (wcześniej Okręgowego Zarządu). Głównymi tematami posiedzenia było oczywiście przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowego i bilansu, a także planu pracy oraz preliminarzy finansowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach.

Otwarcie posiedzenia nastąpiło przy udziale Prezesa Okręgu Pana Edwarda Galusa, który przywitał wszystkich zebranych członków Rady i zapoznał ich z proponowanym porządkiem obrad. W ślad za nim podążył Dyrektor Biura Okręgu, który po przyjęciu porządku obrad przeszedł do omawiania poszczególnych punktów.         

Pierwsza część posiedzenia skupiła się na sprawach najbardziej aktualnych z punktu widzenia działkowców, ROD i Związku. Dyrektor rozpoczął ją od omówienia prac nad tzw. dużą ustawą reprywatyzacyjną oraz ich znaczenia dla rodzinnych ogrodów działkowych i działań tzw. grupy niezależnych działkowców, w szczególności w zakresie legalizacji budownictwa ponadnormatywnego i stałego zamieszkiwania na terenach ROD. Następnie omówiono nowelizację Statutu PZD wraz z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi do jego treści. Wiele uwagi poświęcono na temat tegorocznej kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w kontekście zadań organów ogrodowych oraz Okręgu związanych z jej przeprowadzeniem zgodnie z przepisami związkowymi.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym na plenum Rady był rozwój ROD – zebrani omówili możliwość tworzenia nowych ogrodów oraz powiększania tych już istniejących, a także kwestię modernizacji, remontów i wymiany infrastruktury ogrodowej. Rozważono możliwe ze strony zarządów ROD i Okręgu działania celem uzyskania pomocy poszczególnych samorządów terytorialnych w tym zadaniu oraz uzyskiwania środków finansowych w ramach budżetów obywatelskich.

Następnie przyszła kolej na stałe już punkty obrad Rady Okręgowej – regulację stanów prawnych ROD na podstawie art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i jej obecny stan oraz planowane dalsze działania, a także aktualny stan roszczeń do gruntów ROD na obszarze województwa świętokrzyskiego i sukcesy Biura Okręgu w tym zakresie.

Pozostając w zasięgu tematów prawnych, omówiono następnie rolę i zadania Kolegiów Prezesów ROD oraz dwa bardzo aktualne i ważne dla Ogrodów tematy – nowe regulacje dotyczące polityki ochrony danych osobowych i ich wdrożenie w strukturach PZD wraz z podkreśleniem pojawiającej się konieczności budowy i przystosowywania obiektów budowlanych na terenie ROD  do przechowywania dokumentacji oraz nowelizacja ustawy Prawo wodne i jej skutki dla działkowców i ROD wraz z określeniem nowych obowiązków w tym zakresie.

Następnie Dyrektor Biura Okręgu skupił się na kwestii prawidłowego stosowania przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD w działalności organów Związku i jej znaczeniu dla prawidłowego i transparentnego funkcjonowania naszego stowarzyszenia.

Po tej części głos przejęła Główna Księgowa Okręgu Pani Anna Balasińska, która swoje wystąpienie rozpoczęła od tematyki wdrożenia programu finansowo-księgowego DGCS PZD System dla ROD i zachęcania Ogrodów, które jeszcze się na to nie zdecydowały – do podjęcia tego kroku, który wprowadzi je niejako w aktualne, skomputeryzowane czasy.

Po omówieniu powyższych punktów porządku obrad, przystąpiono do odczytywania i następnie głosowania nad zatwierdzeniem:

-         sprawozdania z działalności OZ PZD w Kielcach za rok 2017;

-         planu pracy Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach na rok 2018;

-         sprawozdania finansowego i bilansu Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach za rok 2017;

-         preliminarzy finansowych Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach na rok 2018;

-         oceny całokształtu działalności OZŚ PZD w Kielcach w roku 2017 przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Kielcach;

-         wyników badań sprawozdań finansowych i bilansu OZŚ PZD w Kielcach za rok 2017 oraz oceny preliminarzy finansowych na rok 2018 przeprowadzonej przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Kielcach.

W dyskusji, jaka nawiązała się wśród zebranych dominowały tematy rozwoju ROD, budowy nowych biur zarządów ROD, pozyskiwania środków finansowych na remont i rozwój infrastruktury ogrodowej oraz zmiany w Prawie wodnym. Okręgowa Rada Świętokrzyska PZD w Kielcach podjęła także trzy stanowiska w sprawach najbardziej ważkich:

-         działalności tzw. grupy niezależnych działkowców;

-         rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych;

-         nowelizacji Statutu Polskiego Związku Działkowców.

 

Anna Pańczyk

inspektor ds. terenowo-prawnych

Okręg Świętokrzyski PZD w Kielcach      

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.