Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

XX posiedzenie Krajowej Rady PZD - 14.03.2018

W dniu 14 marca 2018 r. odbyło się w Warszawie XX posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu uczestniczyła Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Pierwszym merytorycznym tematem posiedzenia był program rozwoju ROD. Prezes PZD wskazał, że prace nad programem, w których aktywnie uczestniczyły okręgi, trwają od wielu miesięcy. Przeprowadzone w całym kraju badania wskazały, że obecny potencjał działek w PZD nie zaspokaja istniejących potrzeb, dlatego też podjęto prace nad programem. Na temat rozwoju ROD wypowiedział się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Delegatów, który zobowiązał KR PZD do opracowania Programu rozwoju ROD. Pani Agnieszka Rudawska z WGG omówiła założenia programu, jednocześnie wskazując rolę i zadania dla struktur PZD. Najważniejszą rolę przewidziano dla kolegiów prezesów, które jako reprezentacja lokalnych ogrodów mogą zrobić więcej niż pojedynczy ogród. W dyskusji na temat rozwoju ogrodów zabrało głos 9 osób podkreślając, że rozwój jest bardzo potrzebny, nie mniej jednak tworzenie nowych ogrodów, czy też rozwój i modernizacja istniejących ROD zależy od tego, jakie warunki stworzą samorządy lokalne, z którymi dobre kontakty powinny nawiązywać i utrzymywać ogrody, a szczególną rolę w tych kontaktach przypada kolegiom prezesów.

Kolejnym tematem było sprawozdanie z działalności Prezydium KR PZD i KR PZD w roku 2017. Prezes PZD przedstawił bardzo bogatą działalność prowadzoną przez Krajową Radę, Prezydium KR, poszczególne Wydziały Jednostki Krajowej PZD w minionym roku. Podsumowując sprawozdanie Prezes podkreślił, że wszystko co należało i można było zrobić dla ogrodów i działkowców - zostało zrobione. Plan pracy na rok 2017 mimo, że był bardzo bogaty, został wykonany. Jednostka Krajowa reagowała na sprawy wynikające z wydarzeń i sytuacji niezawartych  w planie pracy, których było nie mniej niż 50%.

Sprawozdanie finansowe jednostki krajowej za rok 2017 szczegółowo przedstawiła Pani Mirosława Marks - Główna Księgowa JK PZD. Zebrani zostali poinformowani, że poniesione przez PZD w 2017 r. koszty to przede wszystkim koszty statutowe, koszty związane bogatą działalnością wydawniczą, środki przeznaczone na wsparcie dla ogrodów - w tym na inwestycje, remonty i modernizacje infrastruktury, a także wydatki poniesione m. in. na  uroczystości związane z Jubileuszem 120-lecia ogrodów działkowych oraz Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjazdem Delegatów PZD. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt poinformowała o badaniu sprawozdania merytorycznego oraz finansowego jednostki krajowej, jakie przeprowadziła KKR. W jego wyniku uznano, że wszystkie zadania wykonywane przez KR PZD były podejmowane zgodnie z przepisami związkowymi. Oceniono, iż wszystkie zadania wykonywane przez KR PZD były zgodne z zapisami statutu. Krajowa Komisja Rewizyjna stwierdziła także, że KR PZD podejmowała szereg ważnych zadań dla funkcjonowania całego Związku i ogrodów działkowych. Podjęto wiele ważnych uchwał. Wszelkie działania podejmowane przez Prezydium KR PZD uznano za właściwe i dobrze wykonane. Krajowa Komisja Rewizyjna wyraziła słowa uznania i podziękowania za owocną i trudną pracę, jednocześnie wnioskując o przyjęcie sprawozdania.

Na posiedzeniu przedstawiono również preliminarz finansowy na 2018 r. Krajowa Rada PZD zatwierdziła także Otwarty Plan Pracy Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD na 2018 rok. Prezes PZD przedstawiając plan działania na bieżący rok wyjaśnił, że bardzo bogaty program dla organów krajowych wynika przede wszystkim z konieczności wdrożenia znowelizowanego Statutu PZD i stworzenia szczegółowych regulacji dla organów Związku z niego wynikających. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła pozytywną opinię KKR do preliminarza i planu pracy Krajowej Rady i Krajowego Zarządu na 2018 rok.

Podczas posiedzenia mówiono również o zbliżających się wyborach samorządowych, których wyniki mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania, rozwoju i niekiedy istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Krajowa Rada PZD w przyjętym Stanowisku w sprawie wyborów samorządowych uznała, że Związek powinien aktywnie w nich uczestniczyć popierając tych kandydatów, którzy dotychczas sprawdzili się we współpracy z ogrodami,  jak również znają i rozumieją problemy działkowców i ogrodów.

Poruszono także bardzo aktualny i ważny temat obowiązków, jakie wynikają dla ogrodów z ustawy Prawo wodne. Prezes PZD przypomniał, że ta ustawa uchyliła wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska przepis zwalniający rodzinne ogrody działkowe z opłat z tytułu poboru wód powierzchniowych i podziemnych na potrzeby nawadniania wprowadzając obowiązek uiszczania również przez ROD opłat za pobór tych wód w ROD przekraczającej średniorocznie 5 m3/dobę. Prezes PZD przekazał członkom KR, że Krajowy Zarząd w dniu wczorajszym przyjął wytyczne dla ROD w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne, aby wskazać zarządom ROD konkretne obowiązki, jakie z niej wynikają. Uznano też za konieczne wystąpić do Ministra Środowiska w sprawie interpretacji przepisów ustawy w zakresie jej realizacji w rodzinnych ogrodach działkowych.

Ponadto Krajowa Rada, korzystając ze swoich statutowych kompetencji nadała sztandar ROD im. Marcina Rożka w Wolsztynie.

KR jednomyślnie przyjęła uchwały dotyczące tematów będących przedmiotem obrad oraz  Stanowisko w sprawie wyborów samorządowych.

 

ZRS

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.