Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

XI posiedzenie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. - 07.03.2018

W dniu 3 marca 2018r. miało miejsce  XI-te posiedzenie plenarne Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu. Posiedzenie poświęcone było podsumowaniu działalności władz okręgowych Związku w 2017r. jak i zadaniom do realizacji w roku 2018, a także omówieniu rezultatów XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbył się w Warszawie w dniu 9 grudnia 2017r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu oraz członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z Przewodnicząca mgr Zofia Zielińską.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, powołana została Komisja Uchwał i Stanowisk w składzie : Teresa Gabryś (ROD „Zacisze”), Zbigniew Skrzypczak (ROD „Elektron”), Henryk Cybulski (ROD „Zgoda” w Sycowie), Bogdan Kucharzak ROD „Odra” w Brzegu Dolnym).

Sprawozdanie z realizacji zadań w 2017r. przedstawi Prezes Okręgowego Zarządu – mgr Janusz Moszkowski, który referując zagadnienia zwrócił  uwagę na bardzo dobrze przeprowadzoną kampanię sprawozdawczą w 2017r. jak i na przygotowania do walnych zebrań w roku 2018. Omówił realizację regulacji stanu prawnego w okręgu w oparciu o przepisy ustawy o ROD informując, że pomimo różnych trudności uregulowano stan prawny w stosunku do 90% terenów objętych wnioskami, co czyni iż okręg wrocławski znalazł się w ścisłej czołówce wśród okręgów w kraju i najlepszym wśród dużych miast. Prezes OZ zrelacjonował toczące się postępowania i rozliczenie spraw dotyczących likwidacji części terenów ogrodów pod drogi i trasy szybkiego ruchu oraz pod budowę wałów przeciwpowodziowych oraz realizację zadań w zakresie inwestycji i remontów w ROD zwracając uwagę na wykonanie w okręgu 114 zadań w 72 ROD, które Okręgowy Zarząd wsparł dotacjami z Funduszu Rozwoju w wysokości 587.898 zł. Kontynuując działalność szkoleniowa wskazał, że w 2017r. zorganizował 18 szkoleń nowych działkowców, w których uczestniczyło 1.422 osoby, a godnym podkreślenia jest udział w szkoleniach blisko 90% nowych działkowców zROD we Wrocławiu. Podkreślił również efekty ponownego przeglądu terenów ROD, które wykazały znaczną poprawę stanu zagospodarowania ogrodów i podjęcie szeregu zadań inwestycyjnych i remontowych. Prezes OZ przypomniał uroczyste obchody Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w kraju jak i w okręgu wrocławskim w dniu 9 września z udziałem blisko 250 działaczy i działkowców oraz Dyrektora Biura Wojewody Dolnośląskiego i Burmistrzów Miast i Gmin.

Prezes Okręgowego Zarządu  szeroko omówił  przebieg i rezultaty XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, a zwłaszcza uchwalenie nowelizacji Statutu PZD oraz przyjęcie Stanowisk szczególnie w sprawie rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz w sprawie współpracy z władzami samorządowymi i w sprawie działalności na rzecz ogrodów i działkowców.

Główny Księgowy Okręgowego Zarządu mgr Bożena Każura przedstawiła bilans oraz sprawozdanie finansowe okręgu wrocławskiego za 2017r. informując, że działalność statutowa okręgu zamknęła się nadwyżką w wysokości 63.188,39 zł.

Protokół badania bilansu i sprawozdań finansowych OZ przedstawiła w imieniu Komisji Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr Zofia Zielińska podkreślając prawidłowość i rzetelność bilansu i sprawozdań oraz dokonując wysokiej oceny działalności Okręgowego Zarządu w 2017r. W dalszej części obrad Gł. Księgowa przedstawiła preliminarze okręgu na 2018r., które następnie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną.

Po dyskusji, która przebiegała w duchu realizacji zadań w 2017r. oraz zadań na rok 2018 a także w sprawie realizacji przepisów znowelizowanego Statutu PZD, Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu przyjął 5 uchwał tj. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu za 2017r. oraz w sprawie zatwierdzenia bilansu i sprawozdań finansowych za 2017r. a także w sprawie przyjęcia Planu Pracy i w sprawie zatwierdzenia preliminarzy finansowych na 2018r.

Okręgowy Zarząd przyjął również STANOWISKO w sprawie znaczenia XIII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZD.

Prezes OZ PZD we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio