Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Rzecznik Praw Obywatelskich odpowiedział na pismo Prezesa PZD w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej. - 02.03.2018

Problem roszczeń do gruntów ROD ma olbrzymie znaczenie dla działkowców. Poza utratą działek i zainwestowanego na nich majątku są oni narażeni na procesy o tzw. bezumowne korzystanie z gruntów, w których właściciele lub ich spadkobiercy żądają się od nich kwot idących w miliony złotych. Dlatego też PZD od lat zabiegał o ustawowe rozwiązanie problemu i wprowadzenie zasady, wyłączającej możliwość zwrotów gruntów „w naturze”. Z uwagi na to, na informację, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej Związek aktywnie włączył się w proces prac legislacyjnych dotyczących w/w projektu ustawy.

Działania w tej sprawie są podejmowane przez Związek od kilku miesięcy. W ostatnim czasie tj. 31 stycznia 2018 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystąpił w sprawie projektu ustawy do Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów i Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Prezes Związku skierował pismo również do Rzecznika Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu Prezes Związku przekazał informacje  o aktualnym stanie roszczeń do gruntów ROD, ich genezie, działaniach podejmowanych przez Związek, a także skutkach roszczeń, w tym finansowych dla PZD i działkowców. Przedstawił również szczegółowe postulaty w zakresie zapisów, które winny zostać zmienione w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej. Na koniec, Prezes PZD działając w imieniu milionowej grupy obywateli a zwłaszcza tysięcy działkowców z ROD objętych roszczeniami zaapelował o wsparcie starań Związku skierowanych na uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej w kształcie umożliwiającym ochronę ROD oraz zabezpieczenie interesów działkowców na przyszłość.

W dniu 28.02.2018 r. Prezes PZD otrzymał odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich – dr Adama Bodnara na w/w pismo. Rzecznik poinformował Prezesa PZD, że problem uregulowania roszczeń reprywatyzacyjnych jest szczególnym obszarem zainteresowań RPO. Rzecznik analizował projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej i kierował w tej sprawie postulaty do Prezesa RM, jak i poszczególnych ministrów. Po decyzji Komitetu Stałego RM o przekazaniu projektu ustawy do dalszych analiz, trudno stwierdzić, jaki będzie ostateczny kształt projektu. Z tych względów RPO wskazał, że „najbardziej efektywnym działaniem jakie może podjąć Pan Prezes w celu zadbania o interesy Polskiego Związku Działkowców oraz zrzeszonych w nim osób, jest zgłaszanie legislacyjnych postulatów bezpośrednio u projektodawcy – co, jak wynika z korespondencji, Pan Prezes zdążył już uczynić”. Ze swojej strony, RPO podziękował za przekazane informacje i wskazał, że przedstawione argumenty „stanowią ważny materiał do własnych analiz Rzecznika, który może stać się podstawą do podjęcia dalszych działań w przyszłości”.

Z uwagi na ogromne znaczenie ustawy reprywatyzacyjnej dla ROD i działkowców, PZD będzie w dalszym ciągu monitorował stan prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy oraz aktywnie występował w procedurze jego przygotowywania, a następnie uchwalania. Polski Związek Działkowców, na czele z Prezesem – Eugeniuszem Kondrackim będzie dalej przedstawiał opinie i kierował postulaty do ministrów, posłów oraz senatorów w imieniu tysięcy ogrodów i miliona działkowców.

Biorąc pod uwagę skutki społeczne i finansowe roszczeń dla samych działkowców, w dniu 14 lutego 2018 r. Prezydium KR PZD wydało komunikat (dostępny na stronie internetowej: www. pzd.pl), w którym zachęciło wszystkie walne zebrania do zabrania głosu w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej i tym samym wsparcie działań Krajowej Rady PZD i okręgowych zarządów, które dalej będą podejmować starania - dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i informacjami o roszczeniach – w kierunku uchwalenia „dobrego prawa” dla ogrodów i działkowców.

MAP

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.