Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Pytanie z dyżuru prawnego: „Jak należy prawidłowo przeprowadzić procedurę podziału Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?” - 02.03.2018

Procedurę podziału rodzinnego ogrodu działkowego, w tym praw i obowiązków organów PZD, opisuje szczegółowo uchwała Nr 222/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30.09.2015 r. w sprawie łączenia i podziału rodzinnych ogrodów działkowych.

Zgodnie z ww. uchwałą organem PZD, który decyduje o podziale Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz sprawuje nadzór nad całością spraw związanych z podziałem ogrodu na każdym etapie postępowania podziałowego jest Prezydium właściwego miejscowo Okręgowego Zarządu PZD. Decyzję w ww. sprawie Prezydium OZ PZD podejmuje w formie uchwały, po uwzględnieniu opinii Zarządu dzielonego ROD oraz przeanalizowaniu wniosku o podział Ogrodu między innymi pod kątem jego zasadności i spełnienia przesłanek podziału ROD.

Organami inicjującymi podział ROD może być Zarząd ROD lub Walne Zebranie działkowców.  Wniosek o dokonanie podziału ROD przybiera formę uchwały – odpowiednio - zarządu ROD lub walnego zebrania działkowców, zwołanego specjalnie w tym celu.

Zwołanie nadzwyczajnego zebrania działkowców w celu podjęcia uchwały zawierającej wniosek do Prezydium OZ PZD o dokonanie podziału ROD należy do obowiązków zarządu ROD. Aby jednak wniosek taki był skuteczny złożyć go musi przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych ROD. Jeśli nie zostanie spełniony ten warunek, tj. liczba osób będzie mniejsza - zarząd ROD odmówi zwołania nadzwyczajnego zebrania.

Uchwała w sprawie złożenia do Prezydium OZ PZD wniosku o podział ROD podejmowana jest przez działkowców zgodnie z procedurą opisaną w Statucie PZD. To samo zastrzeżenie dotyczy uchwały podejmowanej przez Zarząd ROD.

Dokumentem niezbędnym do podjęcia przez Prezydium OZ PZD decyzji w sprawie podziału Ogrodu – oprócz złożonego w wymaganej formie wniosku -  jest także szczegółowy plan podziału ROD, który powinien zawierać co najmniej:

a) dane dotyczące ilości działek i członków PZD w ROD przed podziałem i po projektowanym podziale ogrodu,

b) dokładny opis infrastruktury w dzielonym ROD i stanu zagospodarowania ogrodu oraz określenie w tym względzie skutków podziału,

c) przedstawienie aktywów i pasywów dzielonego ogrodu na dzień złożenia wniosku o podział oraz projektu ich podziału pomiędzy wydzielonymi ogrodami,

d) mapę sytuacyjną ogrodu, uwzględniającą granice wydzielonych ogrodów z uwidocznieniem geodezyjnych granic działek.


Wniosek o dokonanie podziału Ogrodu wraz z planem jego podziału zarząd ROD przekazuje niezwłocznie do Prezydium OZ PZD.

Prezydium OZ PZD zdecyduje o podziale rodzinnego ogrodu działkowego o ile zajdzie co najmniej jedna z niżej wskazanych przesłanek:

  1. ze względu na wielkość ROD (znaczną liczbę działek) nie jest możliwa realizacja przez funkcjonujące organy ROD zadań statutowych, zachodzą trudności w ochronie interesów członków Związku i bieżącym prowadzeniu spraw ogrodu,
  2. gdy infrastruktura ogrodu oraz rozmieszczenie działek uniemożliwia sprawne zarządzanie ogrodem oraz nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ogrodu.

i gdy uzna, że ogrody powstałe wskutek podziału będą posiadać samodzielne urządzenia (liczniki zużycia energii elektrycznej, wody) oraz zdolność samofinansowania i podstawy ekonomiczne zapewniające prowadzenie działalności przewidzianej statutem PZD, regulaminem ROD i innymi przepisami prawa na rzecz społeczności działkowców.

Decyzję o podziale ogrodu Prezydium OZ PZD podejmuje w drodze uchwały. Uchwała Prezydium OZ PZD w ww. sprawie rozpoczyna proces konstytuowania się organów PZD w podzielonych Ogrodach oraz podejmowania czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych – w wyniku podziału – rodzinnych ogrodów działkowych.

Podział ROD wymaga ujawnienia w Rejestrze ROD. Wniosek w sprawie ujawnienia zmian i ewentualnie – rejestracji nowopowstałego w wyniku podziału ogrodu - wraz ze stosownymi dokumentami (w szczególności kartami A dla powstałych w wyniku podziału ogrodów, uchwałą w sprawie podziału ROD (wskazująca na powierzchnie nowopowstałych ROD, liczbę działek rodzinnych, nazwy ogrodów), uchwałą w sprawie nadania numeru w Rejestrze ROD nowopowstałym ogrodom (jeśli jest konieczna), wnioskami RG-OP) należy przekazać Krajowej Radzie PZD celem dokonania zmian w Rejestrze ROD.

 

Joanna Ćwiklińska-Ziomek KR PZD

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.