Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Posiedzenie plenarne OZ PZD w Koszalinie. - 27.02.2018

W dniu 22 lutego 2018 roku odbyło się XIII plenarne posiedzenie członków OZ PZD w Koszalinie. Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes OZ PZD Marian Sekulski, który na wstępie przywitał przybyłych członków OZ i Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W obradach uczestniczył członek Prezydium Rady Krajowej PZD Piotr Gadzikowski.

Po przyjęciu porządku posiedzenia  Prezes Marian Sekulski przywitał przybyłego na obrady przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie. W związku z wprowadzaniem w życie zapisów ustawy z 20 lipca 2017 roku prawo wodne zaproszony gość zapoznał członków PZD z zasadami ustalania opłaty stałej wynikającej z operatów wodno-prawnych w ROD, zasady składania reklamacji od naliczonej opłaty oraz od[powiedział na szereg pytań szczegółowych dotyczących czekających ROD opłat za korzystanie z wód podziemnych i powierzchniowych. Następnie prezes OZ     przedstawił zebranym obszerne sprawozdanie z działalności okręgowego zarządu w 2017 roku. W swoim sprawozdaniu Prezes przedstawił najważniejsze zadania, które były realizowane w  tym okresie. dotyczące problematyki przedsięwzięć związanych z częściową likwidacją niektórych ROD w związku z prowadzoną inwestycją drogową S-6, problematykę inwestycji i remontów w ROD, działalność szkoleniową i kontrolną. Szczególna uwagę Prezes OZ zwrócił na udział delegatów PZD w XIII Krajowym Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD obradującym w dniu 9 grudnia w Warszawie. Przedstawił również problematykę prowadzonych w ROD kontroli i ich wyników, jak również inne aspekty funkcjonowania okręgowego zarządu i ROD okręgu w 2017 roku.  

Po przedstawieniu sprawozdania z działalności w 2017 roku głos zabrał przedstawiciel rady Krajowej PZD Piotr Gadzikowski, który przedstawił aktualna sytuację PZD, główne realizowane przez Związek zadania. Szczególna uwagę poświecił sprawie rejestracji w Sądzie  Statutu uchwalonego przez Nadzwyczajny XIII Zjazd Delegatów PZD oraz problematyce ochrony danych osobowych i wyzwań jakie stoją w tym względzie przed zarządami ROD.

Dyskusja uczestników posiedzenia została zdominowana przyjętymi  zmianami w statucie PZD, kwestiami ochrony danych osobowych, problematyką działalności gospodarczej            w ROD, dyrektywy wodnej o czym mówił zaproszony gość specjalny. Szczególna uwagę      w dyskusji poświęcono sprawie Programu Rozwoju ROD w kontekście dokumentów przyjętych dokumentów Nadzwyczajnego XIII Zjazdu Delegatów PZD.

W dyskusji swoje opinie wyraziło kilkunastu dyskutantów.

Po zakończeniu dyskusji Głów3na księgowa OZ Magdalena Efemberg przedstawiła zebranym  sprawozdanie finansowe z funkcjonowania okręgowego zarządu w 2017 roku. Wynik finansowy jest dodatni i zostanie przeznaczony na poprawę funkcjonowania ROD. Pani księgowa przedstawiła również propozycje preliminarza wydatków okręgowego zarządu na 2018 rok. Główny wysiłek zostanie skierowany na poprawę warunków pracy okręgowego zarządu i rozbudowę OFK. .  Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej  Genowefa Kotewicz przedstawiła zebranym ocenę sprawozdania finansowego OZ i preliminarza oraz wyniki kontroli przeprowadzonej w okręgowym zarządzie. Ocena działań okręgowego zarządu, sprawozdań finansowych i preliminarzy była bardzo pozytywna.

W kontekście przedstawionych propozycji preliminarza wiceprezes OZ, dyrektor biura OZ Ryszard Nowak przedstawił zebranym propozycje planu pracy okręgowego zarządu na 2018 rok oraz plan kontroli ROD w okręgu

Następnie Sekretarz OZ Zuzanna Sugier omówiła organizację walnych zebrań w ROD przypominając członkom powołanego zespołu do obsługi walnych zebrań główne zadania do wykonania podczas obsługiwania walnych zebrań w ROD.

W dalszej części dyskusji poruszano sprawy dotyczącego praktycznych rozwiązań dotyczących organizacji proponowanych szkoleń i przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.

Na  zakończenie obrad komisja uchwał i wniosków przedstawiła uchwały zatwierdzające sprawozdanie z działalności OZ w 2017 roku, sprawozdanie finansowe za 2017 rok i preliminarze na 2018 rok, zabrani zatwierdzili również plan pracy OZ i plan kontroli ROD na 2018 rok. Członkowie okręgowego zarządu przyjęli również Stanowisko, które w  sposób kompleksowy odnosi się do dorobku Nadzwyczajnego XIII Zjazdu Delegatów PZD w aspekcie prac na programem Rozwoju ROD.

Frekwencja członków OZ wyniosła 77%.

 

Foto: R.N

Ryszard Nowak

Wiceprezes OZ

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio