Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Przygotowania do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Okręgu Małopolskiego PZD - 14.02.2018

W Okręgu Małopolskim PZD odbył się pierwszy etap narad szkoleniowo-instruktażowych dla osób funkcyjnych w organach ROD oraz księgowych. Narady odbyły się w Tarnowie, Andrychowie, Nowym Sączu, Chrzanowie oraz Oświęcimiu, prowadzone były przez pracowników merytorycznych OZM PZD w Krakowie tj: Kierownika biura OZM PZD Panią Karolinę Baczewską, Główną Księgową OZM PZD Panią Annę Hill-Krzyszkowską, Inspektora do spraw Inwestycji OZM PZD Pana Krzysztofa Fall oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej OZM PZD Panią Martę Warmuz.

Szkolenie obejmowało bardzo szeroką tematykę związaną z przygotowaniem i przebiegiem walnych zebrań sprawozdawczych. Omawiane były również kwestie sporządzania sprawozdań a w tym z działalności Zarządu za 2017 rok, sprawozdań finansowych za 2017 rok a także preliminarzy na 2018 rok , Poruszony został temat poprawności stosowania umów o dzieło i umów zlecenie, jak również zagadnienia dotyczące czerpania dochodów z majątku Związku i ich wykorzystywania. Kolejnym punktem narady było omówienie kwestii związanej z przygotowaniem inwestycji i remontów zaplanowanych na rok bieżący oraz pozyskiwaniem środków na ich realizację. Następnie omówiono uchwały o nr 2/2018 i 3/2018 podjęte przez Prezydium KR PZD dotyczące budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby Zarządów oraz działkowców, jak również zlecenia wykonania projektów architektonicznych obiektów budowlanych służących na potrzeby ROD. Obszernie poruszony został temat nowelizacji Statutu PZD oraz przewidzianych zmian w regulaminie ROD. Nadmienić należy, że zostały przedstawione szczegóły dotyczące II Etapu wdrożenia programu DGCS PZD System. Ostatnim punktem narady szkoleniowej była kwestia poruszana na naradzie Prezesów i Dyrektorów biur w Krajowej Radzie w Warszawie dotycząca Rozwoju Ogrodnictwa Działkowego w perspektywie Okręgu Małopolskiego.
Szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony członków Zarządów ROD, członków Komisji Rewizyjnych oraz księgowych. Uczestnicy zadawali wiele pytań dotyczących omawianych zagadnień, na które otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Ponadto w dniu 07 lutego odbyła się narada szkoleniowa powołanego zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych, na której to poruszane były tematy związane z zadaniami i obowiązkami członków zespołu. Kolejno omówiono następujące kwestie:

  • Zapoznanie się ze specyfiką ogrodu przydzielonego do obsługi walnego zebrania
  • Pomoc w przygotowaniu walnego zebrania a zwłaszcza konstruowaniu uchwał
  • Czuwanie nad poprawnością przebiegu zebrania oraz przyjmowania uchwał
  • Wykorzystywanie przerwy pomiędzy jednym a drugim terminem zebraniem
  • Sporządzenie sprawozdania zawierającego ocenę przygotowania i przebiegu walnego zebrania.

Kolejne narady zaplanowane zostały w Krakowie i odbędą się w dniach 26 i 28 lutego br.

Kierownik Biura OZM
w Krakowie
Karolina Baczewska

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio