Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Komentarz Okręgowego Zarządu Mazowieckiego do artykułu prasowego pt. „Reprywatyzacja ominie ogródki” - 26.01.2018

Nawiązując do materiału prasowego pt. „Reprywatyzacja ominie ogródki”, który ukazał się w stołecznym dodatku do Gazety Wyborczej w dniu 8 stycznia 2018 roku, Okręgowy Zarząd Mazowiecki informuje, że opisana w artykule sprawa roszczeń dotyczy ROD „Sobieskiego”, ROD „Idzikowskiego”, ROD „Energomontaż Północ”, ROD „Arkadia”, ROD „Stolica” i ROD „Pod Skarpą” w Warszawie. 

W sprawie tej Okręg Mazowiecki PZD już w 2015 r. podjął stosowne czynności, m.in. zgłosił swój udział w postępowaniu z dekretu Bieruta prowadzonym z wniosku spółki  Monzap (Monopol Zapałczany w Polsce) w przedmiocie uzyskania prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości opisanej jako dawna Osada Kolonialna nr 4 przy Drodze Wilanowskiej w Sielcach. Ponadto Okręg Mazowiecki PZD zwrócił się do Prezydenta m.st. Warszawy
o przeprowadzenie czynności sprawdzających wobec spraw związanych z roszczeniami do nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ulic Sobieskiego, Piaseczyńskiej, Jaworskiego i Idzikowskiego w Warszawie, jak też wystąpił do Prokuratury Okręgowej i Regionalnej o przeprowadzenie stosownych czynności w związku z roszczeniami reaktywowanej na Karaibach, przedwojennej spółki, która chciała przejąć działki zlokalizowane w obszarze wyżej wymienionych rodzinnych ogrodów działkowych.

Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD po otrzymaniu informacji z prokuratury, iż prowadzi ona postępowanie karne dotyczące usiłowania uzyskania, w imieniu bezprawnie reaktywowanej spółki, noszącej obecnie nazwę Monzap S.A. prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości położonej w obrębie ulic Sobieskiego, Piaseczyńskiej, Jaworskiej
i Idzikowskiego w Warszawie – na bieżąco monitorował sprawę, nie dopuszczając do tego, aby zakończyła się ona negatywnie dla działkowców. Obecnie sprawa ta, podobnie jak kilka innych postępowań związanych z dziką reprywatyzacją w Warszawie, prowadzona jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu. W sprawie dokonano zatrzymań. Postępowanie przygotowawcze jeszcze się toczy, a sprawa niewątpliwie jest rozwojowa.

Okręg Mazowiecki PZD z satysfakcją przyjmuje informacje, że administracja państwowa (w tym przypadku Ministerstwo Finansów) stoi na takim samym stanowisku co PZD, tj. że nieruchomość w obrębie ulic Sobieskiego, Piaseczyńskiej, Jaworskiej i Idzikowskiego w Warszawie, do której roszczenie zgłosiła spółka Monzap – została oficjalnie spłacona i jest ona nieruchomością publiczną. Jednocześnie działania prokuratury w przedmiotowej sprawie OZM PZD ocenia jako skuteczne i zasadne w tym konkretnym przypadku.

Jednocześnie Okręg Mazowiecki PZD potwierdza informacje, że skrajem ogródków działkowych położonych w ww. lokalizacji poprowadzona ma być nowa ulica. Po powzięciu jesienią 2017 roku informacji w powyższym zakresie, Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD jeszcze w listopadzie 2017 r. spotkał się z projektantem tej inwestycji. Ponadto w grudniu 2017 roku doszło do spotkania na terenie planowanej inwestycji drogowej przedstawicieli Okręgu Mazowieckiego PZD z panią inżynier architekt krajobrazu, która miała przeprowadzić inwentaryzację zieleni istniejącej na przedmiotowym terenie  (tj. przygotowanie w tym zakresie opracowania niezbędnego dla projektu drogowego). Podkreślenia wymaga, że w spotkaniu tym brali również udział członkowie zainteresowanych zarządów rodzinnych ogrodów działkowych, tj. ROD „Sobieskiego”, ROD „Piwonia” i ROD „Warszawianka”.

OZM PZD ustalił, że inwestycja drogowa będzie przebiegać przez teren jedynie ROD „Sobieskiego” i ROD „Piwonia”. Na skutek realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej dojdzie do częściowej likwidacji ww. ROD. Zarówno na terenie ROD „Sobieskiego”, jak i ROD „Piwonia” likwidacji ulegnie po kilkadziesiąt działek rodzinnych oraz część terenu wspólnego, a więc będzie to dość duża likwidacja. OZM PZD będzie podejmował w sprawie czynności ukierunkowane na uzyskanie w związku z tą likwidacją odszkodowań przez działkowców i PZD. Aktualnie Okręg Mazowiecki PZD zabiega o wydanie przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji potwierdzającej prawo użytkowania przez PZD przedmiotowych terenów. Wnioski w tej sprawie OZM PZD złożył już jakiś czas temu i dotychczas nie zostały one rozpatrzone. Obecnie ogrody z Kompleksu ROD zlokalizowanego w okolicach ul. Sobieskiego w Warszawie są w trakcie realizacji prac geodezyjnych, polegających na sporządzeniu map sytuacyjnych, pokazujących stan zajętości terenu przez każdy z tych ROD. Niewątpliwie  rezultat tych prac w postaci odpowiedniej mapy powinien przyspieszyć uzyskanie długo już oczekiwanych decyzji potwierdzających prawo użytkowania gruntu.

 

IK

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio