Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD - Dzień drugi - 25.01.2018

25 stycznia 2018 r. kontynuowano naradę prezesów OZ i dyrektorów biur okręgów PZD dotyczącą bieżących spraw dotyczących Związku. Obrady otworzył Pan Prezes Eugeniusz Kondracki.

 

 

 

Pierwszym omawianym tematem tego dnia był program rozwoju ROD. Prezes PZD poinformował o prowadzonych badaniach mających na celu ustalenie stanu realizacji i działań, jakie są prowadzone w celu opracowania programu rozwoju ROD. Konieczność powstania programu wynika z potwierdzonych już potrzeb mieszkańców oraz realizacji uchwały Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów. Temat prac nad programem rozwoju ROD rozwinęła Pani Agnieszka Rudawska z Wydziału Gospodarki Gruntami, przedstawiając założenia programu, który w najbliższym czasie zostanie uchwalony przez Krajową Radę PZD.  Przedstawiciele okręgów przedstawiali możliwości pozyskiwania gruntów na nowe ogrody w swoich województwach, a również zgłaszali propozycje i sposoby, w jaki sposób, poza nowymi terenami, można rozwijać rodzinne ogrody działkowe.

 

 

Kolejną kwestią podniesioną podczas obrad był problem braku w wielu ogrodach siedzib zarządów ROD w ogrodach działkowych. W tej sprawie Prezydium KR PZD podjęło uchwałę w sprawie budowy obiektów budowlanych na terenach ROD, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców w której zalecono zarządom ROD,  aby na najbliższych walnych zebraniach sprawozdawczych wystąpiły z wnioskami o podjęcie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie siedziby zarządu. Jak zaznaczyła Pani Agnieszka Rudawska, Związek powinien położyć, nacisk na budowę domów dla zarządów ROD, również ze względu na zaostrzenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Temat stanu prawnego gruntów ROD przedstawiła Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami, Mariola Kobylińska. Poinformowała, że po 4 latach obowiązywania ustawy o ROD uregulowano stan prawny gruntów zdecydowanej większości gruntów ROD. W stosunku do niewielkiej części ogrodów jednostki samorządu terytorialnego nie wydały jeszcze decyzji, a rolą okręgów  jest monitorowanie procedury.

Pani Agnieszka Rudawska przedstawiła problemy, z jakimi okręgi spotykają się przy okazji likwidacji ogrodów. Z informacji przekazanych do KR wynika wiele niedociągnięć w tych kwestiach. Podkreśliła, że przy wszystkich likwidacjach czy na cel publiczny czy niepubliczny, niezbędne jest przestrzeganie procedur związkowych i powszechnie obowiązujących w interesie działkowców.

 

 

Sprawy działalności prawnej Związku przedstawił Mecenas Tomasz Terlecki. Poinformował, że w sprawie przygotowań do wdrożenia statutu, poczyniono już szereg przygotowań. Statut będzie wymuszał zmiany aktów niższego rzędu, przede wszystkim regulaminu ROD oraz uchwał wykonawczych. Prezydium KR podjęło już uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad nowelizacją Regulaminu ROD, co oznacza, w najbliższym czasie rozpocznie się jego opracowywanie.  Nie należy się jednak spodziewać dużych zmian, będą miały raczej charakter organizacyjno-techniczny.

 

To tylko najważniejsze tematy, które były przedmiotem obrad. Po zreferowaniu kolejnego tematu rozwinęła się dyskusja, w wyniku której następowała cenna wymiana doświadczeń. Tematy z narady będą referowane przez kierownictwo okręgu na naradach prezesów zarządów ROD i walnych zebraniach ROD.

ZRS

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio