Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Szkolenie osób obsługujących walne zebrania ROD oraz Prezesów ROD z Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Zabrzu - 24.01.2018

O tym, że przygotowania do walnych zebrań ROD w 2018 roku są ciągle prowadzone świadczy kolejne szkolenie dla osób obsługujących walne zebrania ROD oraz Prezesów ROD należących do Delegatury Rejonowej PZD Okręgu Śląskiego w Zabrzu. 

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani przez Dyrektora Biura PZD Okręgu Śląskiego Pana Krzysztofa Tekla z najważniejszymi zasadami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia walnych zebrań ROD w 2018 roku. Każdy z obecnych na szkoleniu otrzymał wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w latach 2016 – 2018, a Prezesi ROD otrzymali druki zaproszeń na walne zebrania ROD.

W toku dyskusji skupiono się przede wszystkim na dwóch tematach: zawiadomień o walnym zebraniu ROD oraz świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych.

W zakresie zawiadomień o walnym zebraniu szczególnie zwrócono uwagę na dokumentowanie wysłania zawiadomień lub ich doręczenia. W przypadku wysłania zawiadomień pocztą, Zarząd ROD musi posiadać dowód wysłania np. fakturę od operatora pocztowego. W sytuacji gdy doręczano zawiadomienia za pokwitowaniem musi być w dokumentacji np. lista osób wraz z ich podpisami, które dokonały odbioru w omawiany sposób. W stosunku do coraz popularniejszego sposobu powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, wystarczy aby Zarząd ROD wydrukował potwierdzenie wysłania zawiadomień w ten sposób.

Wyjaśniono również wątpliwości odnośnie stosowania uchwały nr 36/2015 Prezydium KR PZD z dnia 17.02.2015r. w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w rodzinnych ogrodach działkowych (wraz z zmianami wynikającymi z uchwały nr 295/2016 Prezydium KR PZD z dnia 17.08.2016r.). W szczególności zwrócono uwagę na prawidłową kolejność uchwał. Walne zebranie ROD może podjąć decyzję o przeznaczeniu na świadczenia i nagrody kwoty wyższej niż kwota stanowiąca środki w ramach partycypacji w finansowaniu działalności jednostki okręgowej i jednostki krajowej. Dla ważności takiej decyzji wymagane jest aby przed przyjęciem preliminarza, walne zebranie ROD podjęło odrębną uchwałę, w której określona zostanie wysokość środków na świadczenia i nagrody.

Prezes OZ Śląskiego PZD Pan Józef Noski w szczególności podkreślił, iż prawidłowo przeprowadzone walne zebrania ROD powodują zminimalizowanie ilości skarg, które wpływają do PZD Okręgu Śląskiego oraz KR PZD. Wskazał, iż zebrania powinny mieć spokojny przebieg, a głosy „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujące się” za każdą uchwałą liczone bardzo dokładnie. To wszystko powoduje, iż nawet w przypadku zaskarżenia uchwały walnego zebrania ROD, prawidłowość jej podjęcia nie budzi wątpliwości i ułatwia udowodnienie tego faktu w toku postępowania.

 

Krzysztof Tekla - Dyrektor Biura OZ Śl.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.