Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Czy potrzebny i możliwy jest rozwój ROD ? -na przykładzie OZ w Legnicy - 18.01.2018

Zanim odniosę się do zadanego pytania, pragnę przypomnieć definicję słowa rozwój. Mając na uwadze rozwój w znaczeniu społecznym to ciągły proces istotnych i często koniecznych przemian opartych o wyznaczony kierunek, zaspakajający potrzeby obecnego społeczeństwa, ale w taki sposób, aby nie zmniejszyć możliwości przyszłym pokoleniom.  Sięgając pamięcią do lat osiemdziesiątych ub.wieku warto przypomnieć, że rozwój mieszkalnictwa, powstające osiedla w tysiącach miast zwane „blokowiskami” przyczyniło się, że społeczeństwo zaczęło doceniać „zielone płuca”, którymi dziś są ogrody działkowe. Oczekującym na uprawę skrawka zdegradowanej ziemi często zagospodarowując w pocie czoła, Polski Związek Działkowców w ówczesnym okresie podjął się  wykonania niełatwego zadania jakim był dynamiczny rozwój ogrodów działkowych. Powstały w każdym województwie „Programy Rozwoju Ogrodów”, które określały wielkości areału do zagospodarowania ze wskazaniem lokalizacji a podstawę stanowiło zapotrzebowanie pracowników poszczególnych zakładów pracy. Liczba oczekujących na działki zmieniała się z dnia na dzień, dlatego z planowanej w Programie  powierzchni 180 ha przypadającej dla Wojewódzkiego Zarządu PZD w Legnicy zostały przekazane grunty o łącznej powierzchni 678,76 ha w latach 1982-1984 r. co stanowiło ponad 180 % w stosunku do stanu na 31 grudnia 1975 r. Istotne znaczenie w realizacji programu miało wsparcie związków zawodowych, administracji państwowej i terenowej nie pomijając zakładów pracy. Liczne spotkania, narady koordynacyjne w siedzibach wojewody, urzędów, dyr. ds. socjalnych przedsiębiorstw, z którymi podpisano umowy patronackie wymagały determinacji i poczucia odpowiedzialności za realizację zobowiązań względem działkowców a środki finansowe zgromadzone na FR ROD były pod szczególnym nadzorem, a ich wydatkowanie było przedmiotem oceny przez tzw. „darczyńców”. Podstawą budowy infrastruktury w ogrodach były zatwierdzone plany zagospodarowania ogrodu przez służby wojewodów, a mianowicie Woj. Biura Planowania Przestrzennego i Architektury. Bilansując nakłady na planowane przedsięwzięcia – inwestycyjne w pierwszej kolejności analizowano wpłaty działkowców wg określonych wartości wynikających z kosztorysów w zależności od zakresu zadań,   co należało do zatrudnionych w biurach WZ na ½  etatu inspektorów ds inwestycji. Dziś mamy etatowych wykwalifikowanych pracowników, dla których powierzone zadania są powszechnym obowiązkiem a przy ścisłej współpracy z jednostkami specjalistycznymi oraz urzędami nie będą wymagać znacznych nakładów.

Odnosząc się do osobistych doświadczeń, którymi mogę podzielić się z koleżankami i kolegami i na podstawie zgromadzonych dokumentów z lat minionych w zakresie budowy nowych ogrodów, planowanie i realizacja nowych  zadań inwestycyjnych  w nowych ogrodach, modernizacja w istniejących ogrodach działkowych powinna być oparta o założenia, które zostały opracowane przez jednostkę krajową, co ma istotne znaczenie w przygotowaniu „Programu rozwoju ROD” nazywając długofalowy w oparciu o realia przede wszystkim finansowe. Moim skromnym zdaniem należy określić priorytetowe zadania dla wszystkich struktur PZD a przede wszystkim dla okręgowych zarządów, w których występuje zapotrzebowanie na działki o charakterze rekreacyjnym z uwagi na brak możliwości w istniejących ROD. Musimy się liczyć, że  pozyskanie gruntów w miastach będzie problemem. Dlatego istotnym jest zapoznanie się  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  gmin, w których przeznaczono  tereny na budownictwo mieszkaniowe a graniczące z gruntami nieużytkowanymi przez PZD zgodnie z ich przeznaczeniem, co odniesie pozytywny skutek w ich zagospodarowaniu. Wierzę, że są szanse na realizację zamierzeń określonych w założeniach do Programu, którego współautorami powinni być przedstawiciele z każdego okręgu aktywnie uczestnicząc w powołanym zespole przez Prezesa Związku Pana mgr inż. Eugeniusz Kondrackiego i pod jego przewodnictwem, który w swoim wystąpieniu na Nadzwyczajnym XIII Krajowym Zjeździe Delegatów 9 grudnia 2017 r. przedstawił uzasadnienie w sprawie opracowania „Programu rozwoju ROD”, za którym przemawiają   argumenty społeczne, ekologiczne oraz ekonomiczne i socjalne.

W mojej ocenie rozwój ogrodów jest potrzebny w przygotowaniu ostatecznej wersji Programu, aby rozpocząć działania i chcąc sprostać oczekiwaniom, uważam za zasadne zakończenie badań przez okręgi na podstawie, których uzyskamy dane, jaka powierzchnia gruntów jest niezbędna w danym okręgu, kolejna kwestia to ustalenie przybliżonych nakładów finansowych na wyposażenie ogrodu w infrastrukturę niezbędną dla funkcjonowania ogrodu przyjmując za podstawę powierzchnię  minimum 1,5000 ha wydzielając geodezyjnie 50 działek. Ta wiedza posłuży do określenia wysokości partycypacji, którą wnieść powinni ubiegający się o działkę oraz ustalenia wkładu finansowego samorządu terytorialnego na zadania zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o r.o.d. Te informacje są istotne w rozmowach z władzami publicznymi tak na szczeblu lokalnym przez przedstawicieli z danego okręgu, a na szczeblu wojewódzkim Dolnego Śląska chcąc uzyskać poparcie i pomoc w realizacji „Programu” z okręgów z terytorium  działania.

Proponuję, aby powołać wspólny roboczy zespół, którego rolą będzie rekomendacja projektu Programu przed uchwaleniem ostatecznej wersji. Aby Program był wspólnym dziełem, daję pod rozwagę o powołanie pełnomocnika spośród prezesów zarządów ROD, wykorzystując ich wiedzę i kontakty z samorządem lokalnym. 

Stanowisko wojewodów, samorządów lokalnych jest nieodzowne z uwagi na zaopiniowanie zaproponowanych przez Związek powierzchni gruntów na założenie nowych ogrodów, które zabezpieczą organy publiczne stosownie do treści art. 6 ustawy o r.o.d. Moje przemyślenia i sugestie są oparte na osobistych doświadczeniach oraz  uczestnictwie w tworzeniu  i wdrożeniu „Programu Rozwoju Ogrodów Działkowych” w latach 1982-1984 r. Musimy być świadomi, że jest to ogrom pracy i odpowiedzialność, by z wdrożenia „Programu” rozliczyć się, sporządzając na bieżąco meldunki jak w minionych latach.  

Na podstawie obecnej wiedzy i rozmów z samorządami lokalnymi, będzie zasadnym występować o nowe tereny z zasobu Skarbu Państwa.  Reasumując, wspólnie przygotowany kompleksowo dokument będzie potwierdzeniem,  jakie znaczenie dla polskiej rodziny mają rodzinne ogrody działkowe.  Każdy powinien z pasją, mając własne spojrzenia i propozycje włożyć swoją cegiełkę, by „Program Rozwoju ROD” zwany długofalowym ujrzał światło dzienne jak najszybciej i był promocją naszego Związku we wszystkich dostępnych mediach  a politykom dało do myślenia dziś i w przyszłości czym  są ogrody działkowe dla ludzi, którzy wspierają stowarzyszenie ogrodowe PZD, aby mieć zagwarantowane prawo do skrawka ziemi dla siebie i dla najbliższych w dobie postępującej urbanizacji kosztem terenów zielonych. Rolą wszystkich struktur PZD jest nie tylko modernizacja istniejących ogrodów, jako stałe działania, ale również zabezpieczenie na kolejne lata gruntów, co jest adekwatnie do nazwy „Programu Rozwoju”.                                                                                 

 

Honorowy Prezes Okręgu

dyr biura OZ w Legnicy

Elżbieta Dziedzic

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio