Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Przygotowania do walnego zebrania sprawozdawczego w ROD im. S. Staszica w Katowicach. - 18.01.2018

Rodzinny Ogród Działkowy „Staszica” w Katowicach położony jest w górniczej dzielnicy Giszowiec, gdzie od 1905 roku koncern „Georg von Giesches Erben” rozpoczął eksploatację nowych pokładów węgla kamiennego /obecnie KWK Staszic/.

Ogród powstał w 1974 roku i do dnia dzisiejszego gospodarujemy na pow. 3,5 ha na którym działki uprawia 126 rodzin górniczych.

Jak co roku członkowie Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej podjęli działania mające przygotować ROD do odbycia walnego zebrania członków PZD. Zgodnie z zasadą, że przygotowanie kampanii sprawozdawczej, będzie miało ogromny wpływ na przebieg i wyniki zebrania, na Posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu 2017 roku członkowie Zarządu podjęli uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zebrania, zawierającą następujące elementy:

  • propozycje terminu walnego zebrania z uwzględnieniem pierwszego i drugiego terminu, miejsca odbycia Walnego Zebrania, terminu wyłożenia materiałów sprawozdawczych do wglądu dla działkowców.
  • porządek obrad Walnego Zebrania.
  • zawiadomienia Członków PZD o terminie i miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania oraz terminu wyłożenia do wglądu materiałów sprawozdawczych.

Istotnym punktem przygotowań jest opracowanie przez nas podziału obowiązków Członków Zarządu w pracach przy organizacji zebrania. Z punktu widzenia Zarządu ROD jednym z najistotniejszych zadań jest przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za mijający rok. Są to ważne informacje jakie każdy Zarząd ROD i Komisja Rewizyjna powinna przedstawić swoim działkowcom, którzy w ten sposób dowiedzą się jak wyglądała praca organów ROD w ubiegłym roku.

W naszym ROD informacje te opracowuje: Prezes, Wiceprezes,  Księgowa, Skarbnik oraz członkowie Komisji. Tak przygotowane dokumenty sprawozdawcze zostaną przez nas przedstawione do akceptacji pozostałym członkom zarządu na posiedzeniu w miesiącu lutym i zatwierdzone w miesiącu marcu z uwzględnieniem ewentualnych poprawek.

Kolejnym punktem przygotowań jest opracowanie i wysłanie zaproszeń na walne zabranie. To zadanie powierzamy Sekretarzowi Zarządu ROD. Również Sekretarz przygotowuje projekty uchwał na walne zebranie. Z kolei przygotowanie świetlicy powierza się członkowi Zarządu - gospodarzowi świetlicy.

Realizując wytyczne wydane przez Krajową Radę PZD do przeprowadzania walnych zebrań istotnym elementem przygotowań jest określenie terminów dyżurów na których zostaną wyłożone dokumenty do wglądu działkowców. Dyżury obsługuje kilka osób wytypowanych ze składu Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej.

Na zebraniu jak co roku omawiamy sprawy inwestycji w ROD, które przyczyniają się do rozwoju jego infrastruktury i wizerunku, a także zwiększają komfort użytkowania działek. Przygotowanie Planu Pracy Zarządu, Planu Remontów i Inwestycji opracowujemy wspólnie na  zarządzie w pełnym składzie ze szczególnym uwzględnieniem uwag gospodarza ogrodu i gospodarza świetlicy, przy czym ważną rolę odgrywa realizacja wniosków przyjętych na poprzednim walnym zebraniu. Projekt Planu Pracy Zarządu, Planu remontów i inwestycji zostanie zatwierdzony uchwałą Zarządu w miesiącu lutym 2018 roku.

Opłaty ogrodowe to kolejny punkt naszych dyskusji, który jest bardzo ważny z punktu widzenia funkcjonowania ROD, bowiem zebrane środki pozwolą na racjonalne i niezbędne ich wydatkowanie na potrzeby związane
z funkcjonowaniem ROD.

Projekt uchwały dotyczącej opłaty ogrodowej na 2018 rok opracuje Zarząd ROD w pełnym składzie na podstawie przedstawionych przez skarbnika kalkulacji i kosztów ogrodu oraz wyników finansowych ogrodu w 2017 roku. Opracowany projekt uchwały zostanie przedstawiony członkom PZD w ROD im. Staszica na Walnym Zebraniu sprawozdawczym do akceptacji  i zatwierdzenia. Z kolei opłata energetyczna i opłata wodna zostały wyliczone na podstawie różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego i wodomierza głównego, a odczytami podliczników na działkach i wodomierzy. Opłata za śmieci została wyliczona na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta i kosztów poniesionych w ubiegłym roku na wywóz odpadów.

Dla sprawnego przeprowadzenia walnego zebrania (wzorem lat ubiegłych) został przygotowany projekt „Scenariusza Walnego Zebrania Sprawozdawczego” dostosowany merytorycznie do kompetencji określonych Statutem do odbywanych zebrań sprawozdawczych w ROD i „Wytycznych” Krajowej Rady PZD.

Nasze zebrania zawsze są okazją do spotkania się nie tylko samych działkowców, lecz również z przedstawicielami władz samorządowych, radnych, Policji, Straży Miejskiej i innych, których praca ma wpływ na funkcjonowanie naszego Ogrodu. Ważkość spraw i problemów oraz skuteczność realizacji podjętych uchwał i wniosków, posłużą do  uzupełnienia programów działania ROD na rok 2018.

 

 Opracował:  Józef Łęczycki - Prezes ROD im. Staszica w Katowicach

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio