Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Realizacja regulacji stanu prawnego gruntów ROD w Okręgu Podkarpackim PZD w roku 2017 - 17.01.2018

Do regulacji stanu prawnego w Okręgu Podkarpackim zostały wytypowane grunty w 33 ROD w części i w 6 ROD w całości o łącznej powierzchni 104,1023 ha i liczbie działek 2022.

Okręg Podkarpacki w 2017 roku w składanych wnioskach o stwierdzenie nabycia przez PZD prawa użytkowania gruntów w ROD jako podstawę prawną wskazywał art.75 ust.6 i 7 ustawy o ROD.  
Do końca roku 2017 Okręg Podkarpacki uzyskał 5 decyzji stwierdzających nabycie przez PZD prawa użytkowania gruntów w ROD o łącznej pow. 13,4988 ha. Są to decyzje wydane przez Burmistrza Miasta Jarosławia dla ROD „Malina”, Burmistrza Miasta Sanoka dla ROD „Tulipan”, Prezydenta Miasta Rzeszowa, które objęły ROD „Szarotka” i ROD „Malina”, Burmistrza Miasta Łańcuta dla części ROD „Związkowiec”. Warto nadmienić, że wszystkie uzyskane przez Okręg od wejścia w życie ustawy o ROD do końca 2017 roku decyzje obejmują już 80 % terenów ROD przewidzianych do regulacji. 
 
Prawo użytkowania gruntów Okręg Podkarpacki ujawnia w księgach wieczystych. Podkreślić należy, iż wiele Zarządów ogrodów, świadomych ważności wpisywania praw PZD do gruntów ROD, udzieliło Okręgowi znaczącej pomocy w tych postępowaniach.  
 
Nie wszystkie sprawy przebiegają bezproblemowo. Pojawiające się jeszcze sporadyczne trudności są rozwiązywane poprzez składane odwołania. Szczególnie pomocne w tych postępowaniach są Samorządowe Kolegia Odwoławcze, które kierują sprawy do ponownego rozpoznania przez organy samorządu lub uchylają błędnie wydane decyzje odmowne. Szczegółowego zbadania wymagają jeszcze sprawy dotyczące gruntów w kilku przemyskich ROD. Wątpliwości wynikły bowiem z tego, że prawo użytkowania zostało już przyznane PZD w oparciu o stare decyzje z lat 70 i 80-tych ubiegłego wieku. W związku z tym – zdaniem jednostki samorządu - nie zachodzi potrzeba wydawania decyzji regulacyjnych. Problem polega jednak na tym, że decyzje z ubiegłego wieku nie mogą być podstawą do dokonania wpisów w księgach wieczystych z uwagi na starą numerację działek i obrębów, lub też w ogóle brak określenia, jakich ogrodów dotyczą. Ponadto szczególnie skomplikowane sprawy dotyczące regulacji stanu prawnego gruntów w trzech rzeszowskich rodzinnych ogrodach działkowych pozostają na etapie badania przez Urząd Miasta. Aktualnie na wstępnym etapie rozpoznania znajdują się regulacje gruntów w ROD „Słoneczne” w Jarosławiu, „Małopolanin” w Rzeszowie i „Botanik” w Skopaniu. 
 

Witold Majchrowicz
OZ Podkarpacki PZD  
 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio