Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przygotowanie walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych okręgu wrocławskiego w 2018 r. - 16.01.2018

W okręgu wrocławskim przygotowania do zwołania i odbycia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych zawsze były w centrum uwagi Okręgowego Zarządu i jego Prezydium. Tak też jest obecnie, dlatego już w dniu 29 grudnia 2017 r. podjęta została uchwała, która zatwierdziła obsługę walnych zebrań przez członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracowników Biura OZ. 

Każdy członek Okręgowego Zarządu ma obowiązek uczestniczenia w co najmniej 4 walnych zebraniach, a członkowie Prezydium OZ i pracownicy Biura OZ mają obsłużyć nie mniej niż 7 zebrań. Wspomnianą Uchwałą Prezydium OZ z dnia 29 grudnia 2017r. dokonano zmian w zakresie obsługi konkretnych walnych zebrań. Zmiany sięgnęły blisko 25% walnych zebrań, a podstawą i przyczyną tych zmian było wygaśniecie mandatu członków Okręgowego Zarządu, powołanie nowych członków OZ, a także konieczność uczestnictwa członków prezydium OZ w tych walnych zebraniach ROD,  gdzie występują trudności w stosowaniu przepisów PZD w realizacji podstawowych zadań, w tym w szczególności inwestycyjnych i remontowych. Udział w takich zebraniach członków Prezydium OZ jest również wynikiem kontroli przeprowadzonych w ROD w ostatnich latach, gdzie stwierdzono najwięcej nieprawidłowości i skierowano do wykonania zalecenia pokontrolne. Uczestnictwo w konkretnych walnych zebraniach członków Prezydium OZ i pracowników Biura OZ wynika także z planowanych zadań inwestycyjnych i konieczności udzielenia odpowiedzi w trakcie zebrania na zadawane pytania.

Reasumując, czołowi przedstawiciele organów okręgowych PZD uczestniczą w tych wszystkich zebraniach ogrodów, gdzie występują największe problemy, tak by z jednej strony udzielić jak największej pomocy, a z drugiej strony aby walne zebranie zostało zwołane i przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

W celu prawidłowego przygotowania walnych zebrań sprawozdawczych w dniach 10,11,12,13,15 i 27 stycznia 2018 r. odbędą się narady informacyjno- szkoleniowe z prezesami i sekretarzami zarządów wszystkich 225 ROD okręgu wrocławskiego. Na naradach tych otrzymują oni pisemną informację o uczestnictwie w walnym zebraniu konkretnego z imienia i nazwiska członka organu nadrzędnego PZD (OZ, OK Rew., prac. Biura OZ) wraz z nr telefonu oraz przypomnieniem podstawowych przepisów dotyczących zwołania walnego zebrania zawartych w Statucie PZD i Regulaminie ROD, a także wydanej przez Krajową Radę broszurze (niebieskiej), gdzie znajdują się także wzory projektów uchwał walnego zebrania. W piśmie skierowanym do zarządu ROD wskazano, iż niezbędnym jest zaproszenie na posiedzenie zarządu ROD przed walnym zebraniem członka OZ, by skonsultować przygotowanie walnego zebrania, wysłuchać dodatkowych wskazówek w szczególności dotyczących projektów uchwał. Również członek Okręgowego Zarządu (OK Rew., prac. Biura OZ) otrzymał pisemne powiadomienie o obsłudze walnych zebrań konkretnych ogrodów z podaniem danych osobowych prezesa zarządu ROD wraz z nr telefonu, tak aby mógł nawiązać znacznie wcześniej kontakt z zarządem ROD, uzgodnić termin walnego zebrania oraz udział w posiedzeniach zarządu ROD.

Prezydium Okręgowego Zarządu w celu sprawnej obsługi walnych zebrań zwołało naradę roboczą z członkami zespołu okręgowego wyznaczonymi do udziału w walnych zebraniach. Narada ta odbędzie się już w dniu 22 stycznia 2018r., a wiec tuż po naradach z prezesami i sekretarzami zarządów ROD. Podjęte działania w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych mają doprowadzić do prawidłowego przygotowania i odbycia wszystkich walnych zebrań z uczestnictwem w nich członka organu nadrzędnego PZD. Przygotowaniu walnych zebrań w ROD służą również narady szkoleniowe z Przewodniczącymi Komisji Rewizyjnej PZD w ROD, które odbędą się w dniach 17,18,19,20 stycznia 2018r, a przeprowadzone przez Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Narady z prezesami i sekretarzami zarządów ROD poświęcone są nie tylko temu głównemu celowi, tj. walnemu zebraniu, ale także służą poinformowaniu o działalności Okręgowego Zarządu w 2017r. oraz o przygotowaniach na rok 2018. Na naradach tych członkowie zarządów ROD informowani są o pomocy okręgu ogrodom w realizacji zadań inwestycyjnych o dotacjach w 2017r. do 114 zadań inwestycyjnych w 72 ROD w wysokości 693tyś zł, przypomina się o zasadach rozpoczynania i realizacji zadań inwestycyjnych, o zrealizowanych szkoleniach nowych działkowców w 2017r. (blisko 1400 przeszkolonych osób) i o harmonogramie szkoleń na 2018r., o konkursach okręgowych, a zwłaszcza o sukcesach w regulacji stanu prawnego terenów ROD w trybie art. 75 i 76 ustawy o ROD (zrealizowano 90% całości zadań określonych ustawą). Zarządy ROD wyrażają podziękowania władzom okręgowym za osiągnięte wyniki, za uzyskane decyzje Prezydenta Wrocławia , gdyż wpływają one na zwiększone zainteresowanie działkami szczególnie we Wrocławiu. Na naradach z członkami zarządów ROD omawiany jest program DGCS PZD System, jego wdrażanie i możliwości składania nowych zgłoszeń przez zarządy ROD, które nie weszły w skład I grupy ogrodów (79 ROD). Na naradach przedstawiana i omawiana jest Uchwała Prezydium OZ z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie powołania na terenie okręgu 26 kolegiów prezesów ROD i odbywania w lutym i w marcu pierwszych posiedzeń organizacyjnych kolegium. Udzielone są również odpowiedzi na liczne zapytania w w/w tematach, a także w innych sprawach, gdyż problemów w ogrodach jest znacznie więcej, a organy okręgowego spełniają przecież służebną rolę wobec zarządów ogrodów i członków PZD w ROD. Na naradach przedstawiono także szeroką informacje o rezultatach XIII Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Delegatów PZD, w tym o uchwaleniu zmian w Statucie PZD wskazując na najważniejsze z nich, a dotyczące działalności zarządu ogrodu i współdziałania z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców.

Prezes Okręgowego Zarządu 

Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.