Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Porady prawne z Okręgu Opolskiego PZD - 08.01.2018

Jeden z działkowców użytkujący działkę w naszym ogrodzie wbrew zapisom planu zagospodarowania ROD przesunął granicę swojej działki i włączył w jej obręb przylegającą do niej aleję ogrodową. Czy miał do tego prawo?

Absolutnie nie. Zgodnie z § 40 Regulaminu ROD granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowanie. Ewentualna zmiana granic działki może nastąpić jedynie po dokonaniu uprzedniej korekty planu zagospodarowania ROD w zgodzie z przepisami związkowymi regulującymi kwestię zmiany planów zagospodarowania.

Jeżeli działkowiec samowolnie zmienił granice użytkowanej przez siebie działki zobowiązany jest na własny koszt przywrócić granicę do stanu pierwotnego. Samowolne naruszanie granic działki można kwalifikować jako naruszanie regulaminu ROD i rażące wykraczanie przeciwko porządkowi ogrodowego, które na mocy art. 36 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Czy działkowiec może zainstalować w ogrodzeniu rodzinnego ogrodu działkowego bramę ułatwiającą mu dostęp do działki?

Zgodnie z § 68 pkt 11 Regulaminu ROD działkowcom oraz innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym. W świetle powyższego działkowiec, który zainstalował bramę w ogrodzeniu powinien dokonać jej demontażu i doprowadzić ogrodzenie do stanu zgodnego z regulaminem ROD. Zarząd ROD może zatem w tym zakresie żądać od działkowca podjęcia odpowiednich działań.

 

Tomasz Ośródka
Inspektor ds. Organizacyjnych
Okręg Opolski PZD

Powrót

Copyright © 2018 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio