Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przyśpieszenie prac dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej - 03.01.2018

W dniu 20 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. (przygotowany przez Sekretarza Stanu w MS – Patryka Jakiego). Od samego początku, w prace legislacyjne dotyczące w/w ustawy mocno zaangażował się Polski Związek Działkowców (XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD oraz Prezydium KR PZD). 

Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W/w projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest obecnie procedowany  w Rządowym Centrum Legislacji. W chwili obecnej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych (swoje opinie przedłożyło 9 Ministerstw tj. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i po konsultacjach społecznych i opiniach, podczas których swoje stanowiska przedstawiło 23 organizacji, stowarzyszeń, samorządów, kancelarii prawnych i innych podmiotów tj. Ambasada USA, Okręgowa Rada Adwokacka, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie Alter Ego, Instytut Sobieskiego,  Subvenia Victima, The 1939Society, Stowarzyszenie Dekretowiec, Fundacja Ziemiaństwa Polskiego, Zjednoczenie Łemków, Kresowianie, Urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Parta Razem, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Word Jewish Resitution Organization oraz uwagi zwoje zgłosiły kancelarie prawne i pojedyńczy obywatele. Zgodnie z procedurą realizowaną w Rządowym Centrum Legislacji, projekt ustawy będzie teraz procedowany przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komisję Prawniczą i Radę Ministrów. Następnie projekt ustawy zostanie poddany notyfikacji i zostanie skierowany do Sejmu.

Pismo Prezydium KR PZD z dnia 14 listopada 2017 r. z uwagami i propozycjami do projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie do RCL jako jedno z pierwszych (!). Prezydium KR PZD wyraziło w nim swoje wątpliwości co do  możliwości skorzystania przez ogrody działkowe z dobrodziejstwa projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zwróciło uwagę na nieprecyzyjne, a może wręcz niekorzystne zapisy, które wykluczają możliwość uzyskania rekompensaty, a w konsekwencji umożliwiają zwrot w „naturze” gruntów  zajętych przez ogrody działkowe, które Skarb Państwa/gmina uzyskały w drodze przejęcia na podstawie dekretu o ogrodach działkowych z 1946 r. oraz ustawy o POD z 1949 r. Prezydium KR PZD zwróciło się o zmianę tych przepisów lub ich doprecyzowanie. 

W związku z przyśpieszeniem prac legislacyjnych dotyczących projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej, Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. uznało, że w dalszym ciągu winny być kontynuowane działania zmierzające do rozwiązania problemu roszczeń do gruntów ogrodów działkowych na szczeblu krajowym, w drodze przyjęcia stosownych rozwiązań prawnych.

 

Dlatego też, w najbliższym czasie Krajowa Rada PZD przekaże kolejne informacje o roszczeniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, jak również parlamentarzystów, którzy będą głosowali nad w/w projektem.

 

MAP 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.